Kunnanhallitus, kokous 15.2.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 60 Luottamushenkilön ero, Emma Ilomäki

RauDno-2021-60

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Merja Koivula-Laukka, hallintojohtaja, merja.koivula-laukka@rautalampi.fi

Perustelut

Valtuutettu Emma Ilomäki on pyytänyt eroa luottamustehtävistä 1.2.2021 alkaen paikkakunnalta poismuuton takia. 

Emma Ilomäki on tarkastuslautakunnan puheenjohtaja, keskusvaalilautakunnan varsinainen jäsen, maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueen maaseutulautakunnan Raija Haukan henkilökohtainen varajäsen sekä Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymän yhtymävaltuuston varsinainen jäsen. Lisäksi kunnanhallitus on valinnut hänet sääntötyöryhmään ja talouden tasapainottamisohjelman ohjausryhmään.

Valtuutetuille valitaan varavaltuutettuja jokaisen kuntavaaleissa esiintyneen vaaliliiton, puolueen ja yhteislistan ensimmäisistä valitsematta jääneistä ehdokkaista sama määrä kuin valtuutettuja, kuitenkin vähintään kaksi. Jos valtuutettu on vapautettu toimestaan, valtuuston puheenjohtaja kutsuu hänen sijaansa jäljellä olevaksi toimikaudeksi asianomaisen vaaliliiton, puolueen tai yhteislistan järjestyksessä ensimmäisen varavaltuutetun. (Kuntalaki17 §)

Vaalilain 93 §:n mukaan mikäli valtuuston toimikauden aikana varavaltuutettujen määrä jää vajaaksi, kunnan keskusvaalilautakunnan on valtuuston puheenjohtajan pyynnöstä määrättävä uusia varavaltuutettuja kuntalain 11 §:n mukaisesti. 

 

 

 

 

 

 

Ehdotus

Esittelijä

Anu Sepponen, kunnanjohtaja, anu.sepponen@rautalampi.fi

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se myöntää Emma Ilomäelle eron kaikista luottamustoimista. Edelleen kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se kutsuu varavaltuutetun jäljellä olevaksi toimikaudeksi sekä valitsee uudet henkilöt tarkastuslautakunnan puheenjohtajaksi, keskusvaalilautakunnan varsinaiseksi jäseneksi, maaseutulautakuntaan Raija Haukan henkilökohtaiseksi varajäseneksi sekä Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymän yhtymävaltuuston varsinaiseksi jäseneksi. Kunnanhallitus valitsee uuden henkilön sääntötyöryhmään ja talouden tasapainottamisohjelman ohjausryhmään.

Valtuuston puheenjohtaja pyytää keskusvaalilautakuntaa määräämään uudet varavaltuutetun Vasemmistoliiton valtuustoryhmään. 

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Perustelut

 

 

Ehdotus

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle,​ että se myöntää Emma Ilomäelle eron kaikista luottamustoimista. Edelleen kunnanhallitus esittää valtuustolle,​ että se kutsuu varavaltuutetun jäljellä olevaksi toimikaudeksi sekä valitsee uudet henkilöt tarkastuslautakunnan puheenjohtajaksi,​ keskusvaalilautakunnan varsinaiseksi jäseneksi,​ maaseutulautakuntaan Raija Haukan henkilökohtaiseksi varajäseneksi sekä Itä-​Suomen päihdehuollon kuntayhtymän yhtymävaltuuston varsinaiseksi jäseneksi. Kunnanhallitus valitsee uuden henkilön sääntötyöryhmään ja talouden tasapainottamisohjelman ohjausryhmään.

Valtuuston puheenjohtaja pyytää keskusvaalilautakuntaa määräämään uudet varavaltuutetun Vasemmistoliiton valtuustoryhmään. 

Päätös

Kunnanvaltuusto päätti, että

1. valtuutettu Emma Ilomäelle myönnetään ero kaikista luottamustehtävistä paikkakunnalta muuton takia.

2. kunnanvaltuuston puheenjohtaja kutsuu jäljellä olevalle vaalikaudelle valtuutetuksi varavaltuutettu Heikki Jaamalaisen.

3. tarkastuslautakunnan puheenjohtajaksi valitaan valtuutettu Senja Hallivuori.

4. tarkastuslautakunnan varapuheenjohtajaksi valittiin valtuutettu Päivi Heikkinen.

5. tarkastuslautakunnan jäseneksi valitaan valtuutettu Heikki Jaamalainen.

6. keskusvaalilautakunnan jäseneksi valitaan Pentti Sahlberg.

7. Raija Haukan henkilökohtaiseksi varajäseneksi maaseutulautakuntaan valitaan Ari Mustonen.

8. Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymän yhtymävaltuuston varsinaiseksi jäseneksi valitaan Ari Mustonen.

Valmistelija

  • Merja Koivula-Laukka, hallintojohtaja, merja.koivula-laukka@rautalampi.fi

Perustelut

Kunnanvaltuusto myönsi kokouksessaan 2.2.2021 Emma Ilomäelle eron kaikista luottamustoimistaan paikkakunnalta poismuuton takia.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Anu Sepponen, kunnanjohtaja, anu.sepponen@rautalampi.fi

Kunnanhallitus valitsee uuden henkilön tai uudet henkilöt sääntötyöryhmään ja talouden tasapainottamisohjelman ohjausryhmään.

Päätös

Kunnanhallitus valitsi sääntötyöryhmään ja talouden tasapainottamisohjelman ohjausryhmään Ari Mustosen.


Muutoksenhaku

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (Kuntalaki § 134). Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä
  • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Rautalammin kunnanvirastoon määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Rautalammin kunnan kunnanhallitus
Kuopiontie 11, 77700 Rautalampi
Sähköpostiosoite: rautalammin.kunta@rautalampi.fi
Puhelinnumero: 040 164 2000
Kunnanvirasto avoinna: ma – pe 09.00 – 15.00

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti ja se on tekijän allekirjoitettava. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan
  • oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja yhteystiedot

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätöss voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite. 

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Rautalammin kunnan neuvonnasta, Kuopiontie 11, 77700 Rautalampi, sposti: rautalammin.kunta@rautalampi.fi ja puhelin 040 164 2000. Kunnanvirasto on avoinna ma-pe klo 9-15.