Kunnanhallitus, kokous 15.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 330 Selvitys arviointikertomuksen 2020 havaintoihin, perusturvaosasto

RauDno-2021-340

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Milja Leino, milja.leino@kpmg.fi

Perustelut

Kuntalain 121 §:n mukaan tarkastuslautakunnan tehtävä on mm. arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla sekä arvioida talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman riittävyyttä, jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää.

Tarkastuslautakunta aloitti arviointikertomuksen laatimisen kokouksessaan 15.3.2021 laaditun luonnoksen pohjalta.

 

Ehdotus

Puheenjohtajan päätösehdotus:

Tarkastuslautakunta hyväksyy ja allekirjoittaa arviointikertomuksen vuodelta 2020. Tarkastuslautakunta päättää esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto päättää - merkitä tiedoksi tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen vuodelta 2020 - pyytää kunnanhallitusta antamaan vuoden 2021 loppuun mennessä valtuustolle selvityksen siitä, mihin toimenpiteisiin kunnanhallitus on ryhtynyt arviointikertomuksessa esitettyjen yhteenvetojen, johtopäätösten ja suositusten vuoksi.

Päätös

Päätösehdotuksen mukaisesti. 

Perustelut

 

 

 

 

Ehdotus

 

Tarkastuslautakunta hyväksyy ja allekirjoittaa arviointikertomuksen vuodelta 2020. Tarkastuslautakunta päättää esittää kunnanvaltuustolle,​ että valtuusto päättää -​ merkitä tiedoksi tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen vuodelta 2020 -​ pyytää kunnanhallitusta antamaan vuoden 2021 loppuun mennessä valtuustolle selvityksen siitä,​ mihin toimenpiteisiin kunnanhallitus on ryhtynyt arviointikertomuksessa esitettyjen yhteenvetojen,​ johtopäätösten ja suositusten vuoksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

Kirsi Solmari, perusturvajohtaja, kirsi.solmari@rautalampi.fi

Perustelut

Tarkastuslautakunnan arvion mukaan perusturvan toiminnan tavoitteet ovat toteutuneet kokonaisuutena hyvin. Tarkastuslautakunta kiinnitti huomiota myös siihen, että tavoiteasetantaa ja toteumaraporttia on selkeytetty aikaisemmista vuosista ja useissa tavoitteissa on myös huomioitu palveluiden vaikuttavuuden parantaminen.

Tarkastuslautakunta toivoo, että jatkossa tavoitteissa huomioidaan myös taloudelliseen tehokkuuteen tähtäävät toimenpiteet ja, että kunnan tulee omistajaohjauksen ja -valvonnan keinoin pyrkiä varmistumaan siitä, että kunnan etu toteutuu ja kunnan ostopalveluille asettamat tavoitteet toteutuvat kuntatasolla.

Tarkastuslautakunta toteaa myös, että perusturvassa on tehty tärkeitä toimenpiteitä palveluiden vaikuttavuuden parantamiseksi, vaikka yhtäaikaa perusturva on pystynyt pienentämään kustannuksia. Tarkastuslautakunnan tietojen mukaan asiakkaat ovat tyytyväisiä kunnan tuottamiin palveluihin. Kunnassa tulee tehdä henkilöstövähennyksiä siten, että lakisääteiset palvelut eivät vaarannu. Kunnan tulee tehdä linja-vetoja sen suhteen, mitä ei lakisääteisiä palveluita kunta tuottaa (ml. ostopalvelut)

 

 

 

 

Vaikutusten arviointi:(alleviivattuna)

- Henkilöstövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Lapsivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Ympäristövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Yritysvaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

Ehdotus

Esittelijä

Kirsi Solmari, perusturvajohtaja, kirsi.solmari@rautalampi.fi

Hyvinvointilautakunta kiittää tarkastuslautakuntaa perusteellisesta selvityksestä ja esittää kunnanhallitukselle toimenpiteinä ja lausuntonaan:

- perusturvan sitovien tavoitteiden asetannassa edistetään edelleen konkreettisia, vaikuttavia ja kunnan strategian sekä hyvinvointisuunnitelman mukaisia tavoitteita

- kuntayhtymien kustannustehokkuuteen pyritään vaikuttamaan kaikin käytettävissä olevin omistajaohjauksen keinoin

- vuoden 2020 kustannusten pienentyminen johtui paitsi aktiivisista toimenpiteistä (mm. henkiöstövähennyksistä) myös palveluiden käytön vähenemisestä koronaepidemian johdosta. On epätodennäköistä, että kustannuskehitys jatkuu, kun huomioidaan lakisääteiset lisävelvoitteet, kuten hoitajamitoituksen kasvu

- perusturva tuottaa ainoastaan lakisääteisesti velvoittavia palveluita

- perusturva pyrkii jatkossakin kustannustehokkaisiin, laadukkaisiin palveluihin. Sosiaali- ja terveydenhuollon tarvevakioidut kustannukset ovat jo vuosia olleet keskiarvoa pienemmät.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Kirsi Solmari, perusturvajohtaja, kirsi.solmari@rautalampi.fi

Perustelut

Tarkastuslautakunnan arvion mukaan perusturvan toiminnan tavoitteet ovat toteutuneet kokonaisuutena hyvin. Tarkastuslautakunta kiinnitti huomiota myös siihen,​ että tavoitteen asettelua ja toteumaraporttia on selkeytetty aikaisemmista vuosista ja useissa tavoitteissa on myös huomioitu palveluiden vaikuttavuuden parantaminen.

Tarkastuslautakunta toivoo,​ että jatkossa tavoitteissa huomioidaan myös taloudelliseen tehokkuuteen tähtäävät toimenpiteet ja,​ että kunnan tulee omistajaohjauksen ja -​valvonnan keinoin pyrkiä varmistumaan siitä,​ että kunnan etu toteutuu ja kunnan ostopalveluille asettamat tavoitteet toteutuvat kuntatasolla.

Tarkastuslautakunta toteaa myös,​ että perusturvassa on tehty tärkeitä toimenpiteitä palveluiden vaikuttavuuden parantamiseksi,​ vaikka yhtäaikaa perusturva on pystynyt pienentämään kustannuksia. Tarkastuslautakunnan tietojen mukaan asiakkaat ovat tyytyväisiä kunnan tuottamiin palveluihin. Kunnassa tulee tehdä henkilöstövähennyksiä siten,​ että lakisääteiset palvelut eivät vaarannu. Kunnan tulee tehdä linja-​vetoja sen suhteen,​ mitä ei lakisääteisiä palveluita kunta tuottaa (ml. ostopalvelut).

Hyvinvointilautakunta kiittää tarkastuslautakuntaa perusteellisesta selvityksestä ja esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle toimenpiteinä ja lausuntonaan:

-​ perusturvan sitovien tavoitteiden asettelussa edistetään edelleen konkreettisia,​ vaikuttavia ja kunnan strategian sekä hyvinvointisuunnitelman mukaisia tavoitteita.

-​ kuntayhtymien kustannustehokkuuteen pyritään vaikuttamaan kaikin käytettävissä olevin omistajaohjauksen keinoin

-​ vuoden 2020 kustannusten pienentyminen johtui paitsi aktiivisista toimenpiteistä (mm. henkiöstövähennyksistä) myös palveluiden käytön vähenemisestä koronaepidemian johdosta. On epätodennäköistä,​ että kustannuskehitys jatkuu,​ kun huomioidaan lakisääteiset lisävelvoitteet,​ kuten hoitajamitoituksen kasvu

-​ perusturva tuottaa ainoastaan lakisääteisesti velvoittavia palveluita

-​ perusturva pyrkii jatkossakin kustannustehokkaisiin,​ laadukkaisiin palveluihin. Sosiaali-​ ja terveydenhuollon tarvevakioidut kustannukset ovat jo vuosia olleet keskiarvoa pienemmät

Ehdotus

Esittelijä

  • Anu Sepponen, kunnanjohtaja, anu.sepponen@rautalampi.fi

Kunnanhallitus päättää hyväksyä hyvinvointilautakunnan selvityksen ja lausunnon ja esittää sitä edelleen kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta ei saa tehdä. (Kuntalaki 410/2015 § 136)