Kunnanhallitus, kokous 15.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 334 Selvitys arviointikertomuksen 2020 havaintoihin, elinkeinotoimi

RauDno-2021-690

Valmistelija

  • Anu Sepponen, kunnanjohtaja, anu.sepponen@rautalampi.fi

Perustelut

Elinkeinotoimen ja maaseututoimen osalta tavoitteiden todetaan kokonaisuutena tarkastellen toteutuneen hyvin. Tarkastuslautakunta kuitenkin kiinnittää huomiota tavoitteiden suureen määrään. Havainto on oikea ja jatkossa tulisi kiinnittää huomiota myös siihen, että suuri osa elinvoima- ja elinkeinotyöstä toteutetaan kehitysyhtiössä, joka ei ole kunnan suorassa budjettiohjauksessa vaan toimintaa ohjataan omistajaohjauksen välinein. Sinänsä elinkeinotoimen siirtyminen omalta lautakunnalta kunnanhallituksen alaisuuteen selkeyttää tilannetta, sillä kunnanhallitus vastaa myös omistajaohjauksesta. Kehitysyhtiön tuottamien palveluiden ja kunnan omien elinvoima- ja elinkeinotoimenpiteiden välistä eroa on syytä selkeyttää.

Jatkoa ajatellen olisi keskittyä aikaisempaa pienempään määrään tavoitteita ja keskittää resurssit niiden toteuttamiseen.

Lisäksi todetaan, että osana kunnan talouden seurantaa tapahtuvan raportoinnin lisäksi Kehitysyhtiö SavoGrow raportoi toiminnastaan kolmannesvuosittain ja laatii vuosikertomuksen. Tässä raportoinnissa keskitytään erityisesti yrityksiin kohdentuvan työn tuloksiin.

Ehdotus

Esittelijä

  • Anu Sepponen, kunnanjohtaja, anu.sepponen@rautalampi.fi

Kunnanhallitus on saanut tarkastuslautakunnan elinkeinotoimelle esittämän toiminnan arvioinnin ja toimialan antaman vastineen tiedoksi ja esittää sitä edelleen kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi..

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta ei saa tehdä. (Kuntalaki 410/2015 § 136)