Kunnanhallitus, kokous 15.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 328 Kannanottopyyntö Vaalijalan Sateenkaaren koulun tulevaisuuteen liittyen

RauDno-2021-689

Valmistelija

  • Anu Sepponen, kunnanjohtaja, anu.sepponen@rautalampi.fi
  • Olli Lipponen, sivistysjohtaja, olli.lipponen@rautalampi.fi

Perustelut

Vaalijalan Sateenkaaren koulun tulevaisuuden varmistamista käsiteltiin 28.10.2021 Vaalijalan kuntakokouksessa. Liitteenä on kuntakokouksessa pidetyt esitykset, joita on täydennetty kuntakokouksessa esiin tulleilla asioilla. Kuntakokouksen yleinen henki oli, että Sateenkaaren koulun opetuksen jatkuminen on turvattava. Kuntayhtymämalli koettiin raskaana. Vaalijala etsii edelleen vaihtoehtoja kuntayhtymämallille. Vaihtoehdot kuitenkin vaatisivat nykyisen lainsäädännön muutoksia niin STM:n kuin OKM:n hallinnonaloilla. Asian valmistelulla on kiire niin kuin kaikella sote-uudistukseen liittyvällä.

Vaalijalan kuntayhtymä pyytää kunnilta alustavia kannanottoja asiaan 19.11.2021 mennessä.

Kannanottopyyntöä täydennettiin myöhemmin kuntayhtymän johtaja Ilkka Fritiuksen lähettämällä lisäyksellä, jossa muistutettiin laista sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta (616/2021) 20 § 3 mom.: Jos kuntayhtymä on perussopimuksensa mukaan huolehtinut muistakin kuin hyvinvointialueelle siirtyvistä tehtävistä, jäsenkuntien on järjesteltävä toiminta näiden tehtävien osalta uudelleen vuoden 2022 loppuun mennessä. Lisäksessä todettiin, että kannanottopyyntöön vastaaminen on jäsenkuntien velvollisuus.

Kuntien taloudellisesti haastavassa tilanteessa tulisi pohtia onko kuntayhtymä paras tapa järjestää näin vähäistä palvelua (n. 45-50 oppilasta; 1,5M€) . Arvioinnissa pitäisi miettiä myös seuraavia asioita: pystytäänkö kunnan omilla resursseilla tarjoamaan vastaavantasoista erityisopetusta edullisemmin. Lisäksi tulisi pohtia myös sitä, että jos Sateenkaaren koulun kaltaista opetusta tarvitaan jatkossa, tulisiko koulun sijaintikunnan  ensisijaisesti vastata opetuksen järjestämisestä jatkossa. Tällöin Pieksämäen kaupungilla olisi sijaintikuntana ehdoton velvoite järjestää perusopetus, josta se luonnollisesti voi laskuttaa palvelua tarvitsevia muita kuntia. Olisi hyvä tutkia myös vaihtoehtoa siitä, voiko valtio olla mukana opetuksen järjestämisessä.

Rautalammin kunnan sivistystoimessa pystytään tällä hetkellä ihan hyvin tarjoamaan opetusta kaikille rautalampilaisille lapsille ja nuorille Matti Lohen koulussa. Tarvittaessa pystymme myös eriyttämään toimintaa ja tarjoamaan tukea opiskeluun olemassa olevilla resursseilla. Matti Lohen koulussa opetus maksaa n. 10 000€ / oppilas /vuosi. Jos vertaamme Sateenkaaren koulun kustannukseen 30 000€/vuosi/oppilas, jää siihen vielä paljon varaa konsultatiivisen tai käytännön avun hankkimiseen ja koulutuksen järjestämiseen omalle henkilökunnalle ennen kuin tuo 30 000 € tulee vuodessa täyteen.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Anu Sepponen, kunnanjohtaja, anu.sepponen@rautalampi.fi

Rautalampi ei tällä hetkellä tarvitse Sateenkaaren koulun palveluita vaan pyrkii järjestämään opetuksen itse ja tarjoamaan riittävät tukipalvelut oppilaiden tarpeiden mukaan. Rautalammin koulutoimi ei myöskään  kannata uuden kuntayhtymän perustamista.

Vaalijalan kuntayhtymän mahdollisesti lakkautuessa, tulee ylijäämä palauttaa omistajakunnille myös Sateenkaaren koulun osalta. Metsäomaisuus on alun perin testamenttilahjoituksena osoitettu kehitysvammaisten palvelujen tuottajalle, joten asian ratkaisussa tulisi mahdollisuuksien mukaan huomioida testamentin jättäjän tahto ja velvoittaa uutta omistajaa huolehtimaan, että metsäomaisuus säilytetään Kuutinharjun asiakkaiden virkistäytymiskäytössä.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Vaalijala

Muutoksenhaku

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (Kuntalaki § 134). Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä
  • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Rautalammin kunnanvirastoon määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Rautalammin kunnan kunnanhallitus
Kuopiontie 11, 77700 Rautalampi
Sähköpostiosoite: rautalammin.kunta@rautalampi.fi
Puhelinnumero: 040 164 2000
Kunnanvirasto avoinna: ma – pe 09.00 – 15.00

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti ja se on tekijän allekirjoitettava. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan
  • oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja yhteystiedot

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätöss voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite. 

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Rautalammin kunnan neuvonnasta, Kuopiontie 11, 77700 Rautalampi, sposti: rautalammin.kunta@rautalampi.fi ja puhelin 040 164 2000. Kunnanvirasto on avoinna ma-pe klo 9-15.