Kunnanhallitus, kokous 13.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 375 Talousarvio vuodelle 2022 ja taloussuunnitelma vuosille 2023-2024

RauDno-2021-687

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Merja Koivula-Laukka, hallintojohtaja, merja.koivula-laukka@rautalampi.fi

Perustelut

Talousarvio ja taloussuunnitelma ovat aiemmin olleet erillisiä asiakirjoja, mutta nyt jo neljännen kerran ne on yhdistetty. Vuoden 2022 talousarviota on valmisteltu taloudellisesti erittäin vaikeassa tilanteessa. Koronaepidemian vaikutukset näkyvät edelleen, sote-menojen jyrkkä ja jatkuva kasvu sekä valmistautuminen hyvinvointialueeseen tekevät talouden ennustamisesta sumuista eli hyvin hankalaa. Kuluvan vuoden verotulokertymä näytti vielä syksyyn asti myönteiseltä, mutta valtion muutettua jako-osuuksia, on kertymä heikentynyt. Terveydenhuoltokulut aiheuttavat huolta: koronan aiheuttama lisälasku, hoitovelan purku ja vuonna 2021 syntyvien erikoissairaanhoidon alijäämien kattaminen. Lisäksi aiemmin tehdyt valtionosuuksien merkittävät leikkaukset, verotulojen hidas kasvu, väestön ikääntyminen ja erityisesti palveluiden ostojen jyrkkä kasvu ovat vieneet kunnan tilipäätöksiä jo useamman vuoden aljäämäiseksi. Kunnan omissa toiminnoissa tehdyt henkilöstövähennykset ja muut säästöt ovat tuoneet vain hetkellisen helpotuksen.

Mikäli tätä kehityssuuntaa ei saada kääntymään, tulee talouden tasapainoon saattaminen olemaan erittäin hankalaa tai jopa mahdotonta. Talouden puskurina ollut ylijäämä tulee hupenemaan vauhdilla.

Talousarvion toimintakulujen loppusumma on 30.688.955  euroa ja toimintatuottojen -4.745.079 euroa, jolloin toimintakate on  25.943.876 euroa.

Menolajeittain tarkasteltuna henkilöstökulut nousevat 4.6 %, johtuen palkkojen korotuksista, uusista vakansseista ja alibudjetoinnin oikaisemisesta. Suurin kuluerä, palvelujen ostot, kasvavat 6.3 %. Investointimenot ovat teknisen lautakunnan ehdotuksessa noin 1.1 miljoonaa euroa. Merkittävimpinä kohteina ovat vesistön alittavan viemäri siirto maalla 160.000 €, kirjaston sisäpuoliset korjaukset 90.000 € ja Konnekosken entisöinti 70.000. Kunnallisveron ja yhteisöveron tuottojen arvioidaan olevan 10.653.000. Laskua vuodesta 2021 on noin 150.000 euroa, mikäli veronkorotuksia ei tehdä. Valtionosuuksia kertynee noin 12.943.080  euroa.

Tuloslaskelman mukainen vuosikate on heikko 2.163.796  euroa. Taso on aiempia vuosia selvästi heikompi, koska kulut nousevat tuloja  nopeammin. Poistojen jälkeen talousarvion alijäämäksi jää 2.985.035  euroa. Näissä luvuissa ei ole huomioitu mahdollisia veronkorotuksia.

Kunnan lainamäärä on 31.12.2021 noin 12.700.000  euroa. Uutta lainaa arvioidaan otettavan noin 2 milj.euroa, vanhaa maksetaan pois noin 1.9 mlj.euroa.

Talousarvio- ja taloussuunnitelmakirja lisätään esityslistaan 12.11.2021.

 

Ehdotus

Esittelijä

Anu Sepponen, kunnanjohtaja, anu.sepponen@rautalampi.fi

Kunnanhallitus päättää aloittaa talousarvion 2022 ja taloussuunnitelman 2022 - 2025 käsittelyn.

Päätös

Kunnanhallitus aloitti taloussuunnitelman 2022-2025 ja talousarvion 2022 käsittelyn. Molempia asiakirjoja muokataan ja  tehdään teksti- ja numerotarkistuksia. Käsittelyä jatketaan seuraavassa kokouksessa 29.11.2021.

Asiantuntijana kuultiin kunnanjohtaja Anu Sepposta, hallintojohtaja Merja Koivula-Laukkaa, elinkeinoasimies Iiro Lyytistä, perusturvajohtaja Kirsi Solmaria, sivistysjohtaja Olli Lipposta ja vs. tekninen johtaja Arttu Matilaista.

Varajäsen Kimmo Karvinen saapui klo 10.35, pykälän 324 käsittelyn aikana.

Puheenjohtajana toimi Tuulikki Tiihanoff klo 10.00-10.39 ja 16.36-18.23 ja Matti Kärkkäinen klo 10.39-16.36 ( pykälän 324 ajan).

Valmistelija

  • Merja Koivula-Laukka, hallintojohtaja, merja.koivula-laukka@rautalampi.fi

Perustelut

Kunnanhallitus palautti talousarvion toimialoille valmisteluun ja asetti  tavoitteeksi vähentää käyttökuluja 0.7 milj. €. Toimialat ovat pyrkineet tekemään karsintaesitykset niin, että vahingot palvelutuotannolle olisivat mahdollisimman pienet. Kuluja on saatu vähennetty 0.75 milj. Säästötavoitteiden toteutuminen edellyttää tiukkaa talouskuria, tarkkaa seurantaa ja tehokasta omistajaohjausta.

Terveydenhuollon kuluja tulee hyvinvointilautakunnan esityksen mukaan vähentää erikoissairaanhoidosta 250.000 € ja perusterveydenhuollosta 100.000 €. Terveydenhoidon kulut ovat nousseet Rautalammin kunnan osalta todella rivakasti viime vuosina. Terveydenhuollon kulut olivat vuonna 2019 n. 7.6milj, vuonna 2020 n. 8.6 milj.,vuoden 2021 talousarviossa jo 9.2 milj ja ennuste vuodelle 2022 näyttää edelleen kasvua. Tämän hetkisen tiedon mukaan erikoissairaanhoidon kulut tulisivat nousemaan yli 5%:a.

Sosiaalitoimen menoista  hyvinvoinitilautakunta esittää karsittavaksi n. 87.000 €. Karsintaa on tehty varovaisesti palveluasumisesta, kotipalvelusta ja perhetyöstä, maahanmuuttajien palveluista , lastensuojelusta ja sosiaalitoimen hallinnosta. Sosiaalitoimen kuluja kasvattaa mm. iäkkäiden palvelujen menojen  nousu n.320.000 € ja tulojen lasku, vammaispalvelujen menojen nousu n.340.000 € ja työikäisten palvelujen ostojen kasvu n.100.000 €.Hyvinvointilautakunta esittää sivistystoimen osalta kulujen karsintaa n.108.000 €. Tavoitteeseen päästää tekemällä Kerkonjoella henkilöstöjärjestelyjä ja lopettamalla määräaikaisia työsuhteita Matti Lohen koululla.Teknisestä toimesta on tehty karsintaa eri kulueristä n. 50.000. Lisäksi esitetään, että tieavustuksia ei myönnetä vuonna 2022, jolloin säästöä tulee n. 42.000 e.

Hallinto on karsinut kokouspalkkioita, avustuksia, työllistämiseen käytettäviä määrärahoja ja pudottamalla työterveyshuollon tasoa. Ensi vuonna henkilöstön käytössä on vain lakisääteinen työterveyshuolto, johon kuuluvat työhön liittyvät terveystarkastukset, työpaikkaselvitys, työkyvyn tukeminen ja sairauksien tai oireiden selvittely, joilla on yhteyttä työhön.

Ensi vuonna ei olisi käytössä työterveyspainotteista sairaanhoitoa, jossa  huomioidaan äkillisten ja pitkäaikaissairauksien vaikutus työntekijän terveyteen ja työkykyyn.Työ, siihen liittyvät altisteet ja kuormitus huomioidaan jokaisella vastaanottokäynnillä. Lisäksi arvioidaan käynnin ja diagnoosin liittyminen työhön sekä työkyvyttömyysriski lähivuosina.

Sairaanhoidon sisällyttäminen työterveyspalveluihin on työnantajalle vapaaehtoista ,mutta kannattavaa: se nopeuttaa hoidon aloittamista ja työhön paluuta. Sairaanhoitopalvelut auttavat työnantajaa sairauspoissaolojen seurannassa ja työkyvyn tukitoimien käynnistämisessä mahdollisimman varhain. Lisäksi työntekijän oikea-aikainen työhön paluun tukeminen mahdollistuu. 

Talousarvion toimintakulujen loppusumma on 29.897.962  euroa ja toimintatuottojen -4.745.079 euroa, jolloin toimintakate on  25.152.833 euroa.

Menolajeittain tarkasteltuna henkilöstökulut nousevat 2.6 %, johtuen palkkojen korotuksista, uusista vakansseista ja alibudjetoinnin oikaisemisesta. Suurin kuluerä, palvelujen ostot, kasvavat 3,4 %. Investointimenot ovat teknisen lautakunnan ehdotuksessa noin 0,82 miljoonaa euroa. Merkittävimpinä kohteina ovat vesistön alittavan viemäri siirto maalla 160.000 €, kirjaston sisäpuoliset korjaukset 96.000 € ja Konnekosken entisöinti 70.000.

Kunnallisveron ja yhteisöveron tuottojen arvioidaan olevan -10.953.000.  Valtionosuuksia kertynee noin -12.943.080  euroa.

Tuloslaskelman mukainen vuosikate on heikko 1.072.803 euroa. Taso on aiempia vuosia selvästi heikompi, koska kulut nousevat tuloja  nopeammin. Poistojen jälkeen talousarvion alijäämäksi jää 1.894.042 euroa.

Kunnan lainamäärä on 31.12.2021 noin 12.700.000  euroa. Uutta lainaa arvioidaan otettavan noin 2 milj.euroa, vanhaa maksetaan pois noin 1.9 mlj.euroa.

 

 

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Anu Sepponen, kunnanjohtaja, anu.sepponen@rautalampi.fi

Kunnanhallitus päättää hyväksyä talousarvion vuodelle 2022 ja taloussuunnitelman vuosille 2022 - 2024 ja esittää niitä edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin. Kunnanhallitus teki  taloussuunnitelmaan ja talousarvioon tarkennuksia ja täsmennyksiä.

Asiantuntijoina kuultiin elinkeinoasimies Iiro Lyytistä, perusturvajohtaja Kirsi Solmaria, sivistysjohtaja Olli Lipposta, hallintojohtaja Merja Koivula-Laukkaa ja kunnanjohtaja Anu Sepposta.