Kunnanhallitus, kokous 13.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 382 Aluevaalien 2022 vaalilautakuntien ja vaalitoiminnan jäsenten ja varajäsenten valinta

RauDno-2021-738

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Merja Koivula-Laukka, hallintojohtaja, merja.koivula-laukka@rautalampi.fi

Perustelut

Ensimmäiset aluevaalit järjestetään 23.1.2022. Vaaleissa valitaan perustettavan hyvinvointialueen aluevaltuusto. Pohjois-Savon hyvinvointialueelle valitaan 69 valtuutettua.

Kunnanhallituksen tulee asettaa kutakin vaalipäivän äänestyspaikkaa varten vaalilautakunta.

Kullekin äänestysalueelle valittavaan vaalilautakuntaan kuuluu puheenjohtaja,​ varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä sekä tarpeellinen määrä varajäseniä,​ kuitenkin vähintään kolme. 

Vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan varajäsenet on asetettava siihen järjestykseen,​ jossa he tulevat jäsenten sijaan. Vaalilautakunta ja vaalitoimikunta ovat päätösvaltaisia kolmijäsenisenä. 

Ehdokas ei voi olla vaalilautakunnan jäsenenä eikä varajäsenenä. Ehdokas tai hänen puolisonsa, lapsensa, sisaruksensa tai vanhempansa ei voi olla vaalitoimikunnan jäsenetä eikä varajäsenenä. Puolisoilla tarkoitettaan aviopuolisoita sekä avioliitonomaisissa olosuhteissa ja rekisteröidyissä parisuhteissa eläviä henkilöitä.

Vaalikelpoisuus vaalilautakuntaan ja vaalitoimikuntaan määräytyy muutoin sen mukaan mitä kuntalaissa säädetään vaalikelpoisuudesta lautakuntaan ja toimikuntaan (71 ja 74 ). Sinänsä ei ole estettä valita samaa henkilöä vaalilautakuntaan ja vaalitoimikuntaan,​ kunhan henkilö on vaalikelpoinen molempiin toimikuntiin. 

Sekä vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan jäsenten että niiden varajäsenten tulee mahdollisuuksien mukaan edustaa asianomaisessa vaalipiirissä edellisissä eduskuntavaaleissa ehdokkaita asettaneita puoluerekisteriin merkittyjä puolueita. 

Jäsenten ja varajäsenten on oltava kuntalain mukaan vaalikelpoisia kunnan luottamustoimeen. Lisäksi jäsenten ja varajäsenten on,​ mahdollisuuksien mukaan,​ edustettava kunnassa edellisissä kuntavaaleissa ehdokkaita asettaneita äänestäjäryhmiä. Jäsenä tai varajäsenä ei voi olla ehdokas. Oikeusministeriö kiinnittää kuntien huomiota siihen, että vaalilain 15 §:n 2 momentin sanamuotoa "mahdollisuuksien mukaan" voidaan soveltaa myös siten, että jos puolueet eivät niille tehdystä pyynnöstä huolimatta nimeä riittävästi ehdokkaita vaalilautakuntiin, jäseneksi voidaan nimetä myös muita kunnan luottamustoimeen vaalikelpoisia henkilöitä. 

Hallintolain esteellisyyssääntelyä ei sovelleta vaalilautakunnan toimintaan. Tämä tarkoittaa,​ että jäseneksi tai varajäseneksi nimetty voi toimia kaikissa vaalilautakunnan tehtävissä,​ kuitenkin yhtä poikkeusta lukuunottamatta: vaalilautakunnan jäsenenä oleva ehdokkaan puoliso,​ lapsi,​ sisarus tai vanhempi ei saa toimia vaalilain 73 §:n 2.momentissa tarkoitettuna äänestäjän avustajana.

Kunnanhallitus asettaa kuntaan yhden tai useamman vaalitoimikunnan. Jäsenten ja varajäsenten on oltava kuntalain mukaan vaalikelpoisia kunnan luottamustoimeen. Lisäksi sekä jäsenten että varajäsenten on,​ mahdollisuuksien mukaan,​ edustetettava edellisissä kuntavaaleissa ehdokkaita asettaneita puolueita. Jäsenenä ja varajäsenenä ei voi olla ehdokas eikä ehdokkaan puoliso,​ lapsi,​ sisarus tai vanhempansa. Kelpoisuuteen vaikuttava ehdokkuus tarkoittaa ehdokkuutta missä tahansa kunnassa: esimerkiksi kunnassa A ehdokkaaksi asetun sisarus ei ole kelpoinen vaalitoimikunnan jäseneksi missään kunnassa.

Hallintolain esteellisyyssääntelyä ei sovelleta vaalitoimikunnan toimintaan. Tämä tarkoittaa,​ että jäseneksi tai varajäseneksi nimitetty voi toimia kaikissa vaalitoimikunnan tehtävissä. 

Kunnan on syytä ylläpitää vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan jäsenen tehtävän houkuttelevuutta esimerkiksi varmistamalla, että tehtävästä maksettava palkkio vastaa tehtävän vaativuutta. Vaaliltoimikunnan jäsenellä ja varajäsenellä, erityisesti puheenjohtajaksi nimettävällä tulee olla riittävä osaaminen tehtävään ja riittävästi aikaa perehtyä siihen. 

Jäsenten ja varajäsenten poliittista edustavuutta tarkastellaan erikseen. Myös tasa-​arvolain soveltamisessa tarkastelu tehdään siten,​ että sekä jäsenissä että varajäsenissä on oltava naisia ja miehiä kumpiakin vähintään 40 %.

Ehdotus

Esittelijä

Anu Sepponen, kunnanjohtaja, anu.sepponen@rautalampi.fi

Kunnanhallitus päättää valita Kerkonkosken ja kirkonkylän vaalilautakunnat varajäsenineen sekä vaalitoimikunnan. 

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Merja Koivula-Laukka, hallintojohtaja, merja.koivula-laukka@rautalampi.fi

Perustelut

Kunnanhallitus valitsi vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan jäsenet kokouksessaan 7.12.2021. Kokouksen jälkeen kävi ilmi, että ehdokkaaksi asettuvan vanhempi on valittu kirkonkylän vaalilautakunnan jäseneksi. 

Ehdokas tai hänen puolisonsa,​ lapsensa,​ sisaruksensa tai vanhempansa ei voi olla vaalitoimikunnan jäsenenä eikä varajäsenenä. Näin ollen kirkonkylän vaalilautakunnan varsinaiseksi jäseneksi on valittava uusi jäsen. 

 

 

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Anu Sepponen, kunnanjohtaja, anu.sepponen@rautalampi.fi

Kunnanhallitus päättää valita kirkonkylän vaalilautakuntaan Tauno Herrasen tilalle Teuvo Vepsäläisen. 

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.