Kunnanhallitus, kokous 10.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 33 Sitoutuminen alueellisten yhteisten sosiaalipalvelujen jatkoselvittämiseen /Rautalammin kunta

RauDno-2020-66

Valmistelija

 • Anu Sepponen, kunnanjohtaja, anu.sepponen@rautalampi.fi

Perustelut

SavoGrow -alueen kunnat (Suonenjoki, Pielavesi, Rautalampi, Keitele, Vesanto ja Tervo) päättivät alkusyksystä 2019 käynnistää kuntien yhteisen sosiaalipalvelujen selvityksen. Selvityksen käytännön toteuttaminen annettiin SavoGrow Oy:lle, joka tilasi selvityksen LGR-Consulting Oy/ Jouko Luukkoselta.

Selvitys on valmistunut ja se esiteltiin kuntien valtuuteteille niiden yhteisessä kokouksessa Suonenjoella 11.12.2019. Kokouksessa käydyssä keskustelussa oltiin laajasti valmiita jatkamaan työtä tavoitteena muodostaa alueelle yhteinen sosiaalipalvelujen organisaatio. Monissa puheenvuoroissa todettiin, että olisi hyvä laajentaa työ koskemaan myös terveyspalveluja. Kokouksen yhteenvetona todettiin, että asia tuodaan kuntien käsiteltäväksi.

Selvityksen diasarja on liitteenä.

STM on avannut kaksi sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistamiseen liittyvää rahoitushakua (haku on käynnissä 20.1.–31.3.2020):

 • Tulevaisuuden sosiaali ja terveyskeskus -ohjelma
 • Soterakenneuudistusta tukevaan alueelliseen valmisteluun

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -hankkeet ovat pääosin sisällöllisiä eli palvelujen laatua, saatavuutta ja toiminnallisuutta kehittäviä. Rakenneuudistusta tukevissa hankkeissa voidaan edistää uudistuksen toteutumista edistäviä organisatorisia muutoksia sekä tietojärjestelmiin liittyviä järjestelyjä. Pohjois-Savossa valmistellaan parhaillaan rahoituksen hakemista molemmista hauista. SavoGrow -alueen kuntien yhteisten sosiaali- (ja terveys) palvelujen organisaation muodostaminen soveltunee paremmin Rakenneuudistusta tukevien hankkeiden rahoitushakuun.

Sote-rakenneuudistusta tukevaan alueelliseen valmistelun rahoituksessa kyse ei siis ole tulevan sote-uudistuksen toimeenpanosta, vaan vapaaehtoisen alueellisen yhteistyön ja yhteisen valmistelun tukemisesta. Näissä hankkeissa voidaan jatkaa edellisellä vaalikaudella tehtyä valmistelua sekä alueen kuntien ja kuntayhtymien aloittamaa, välttämättömäksi osoittautunutta kehittämistyötä.

Valtionavustusta voidaan myöntää usean kunnan yhteiseen sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamista tukevaan hankkeeseen, joka liittyy:

 • palveluiden järjestämistehtävän ja tuottamisen toimintamallien ja ohjauksen kehittämiseen ja yhtenäistämiseen;
 • palveluverkkoa koskevaan selvitykseen ja suunnitelmaan;
 • palveluketjujen ja -kokonaisuuksien määrittelyyn;
 • palveluverkon ja palveluketjujen johtamisen kehittämiseen ja tiedolla johtamiseen;
 • tieto- ja viestintäteknisten ratkaisujen yhtenäistämiseen; tai muiden kustannuskehityksen hillintään liittyvien toimenpiteiden valmisteluun.

Lisätietoa: https://soteuudistus.fi/rakenneuudistus-valtionavustushaku

Valmistelutyön eteneminen vaatii myös kuntien omarahoitusosuutta. Kevään 2020 osalta alueellisen valmistelutyön on arvioitu maksavan noin 40.-60.000 euroa.Ehdotus:

Päätös:

Tiedoksi: Keiteleen, Pielaveden, Rautalammin, Tervon ja Vesannon kunnat, Sisä-Savon terveydenhuollon kuntayhtymä, Pohjois-Savon liitto

Vaikutusten arviointi:(alleviivattuna)

- Henkilöstövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Lapsivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Ympäristövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Yritysvaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

Ehdotus

Esittelijä

 • Anu Sepponen, kunnanjohtaja, anu.sepponen@rautalampi.fi

 

Kunnanhallitus päättää:

 1. merkitä liitteenä olevan sosiaalipalvelujen selvityksen tiedoksi;
 2. että Rautalammin kunta osallistuu selvitystyön jatkamiseen tavoitteena SavoGrow -alueen kuntien yhteinen, kustannustehokas ja toiminnallisesti järkevä sosiaalipalvelujen organisaatio;
 3. hyväksyä, että jatkotyö voidaan laajentaa koskemaan myös terveyspalveluja, mikäli kaikki kuusi kuntaa tämän hyväksyvät;
 4. esittää Pohjois-Savon liitolle, että Pohjois-Savon maakunnan hakemukseen joko STM:n Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman tai Rakenneuudistusta tukevien hankkeiden rahoituksesta sisällytetään erillinen osio SavoGrow -kuntien alueen sosiaali- (ja terveys) palvelujen yhteistoiminta-alueen valmistelua ja ICT-järjestelyjä varten;
 5. nimetä jatkovalmistelua varten perustettavaan ohjausryhmää edustajaksi kunnanjohtajan ja 2 luottamushenkilöedustajaa;
 6. antaa ohjausryhmälle valtuudet päättää jatkotyön edellyttämästä ulkopuolisen asiantuntijaresurssin käyttämisestä;
 7. antaa hankkeen ohjausryhmälle valtuudet käynnistää hanke jo ennen kohdassa 4 mainitun rahoitushakemuksen hyväksymistä. Mikäli hankkeelle ei saada rahoitusta, se toteutetaan kuntien omalla rahoituksella. Jälkirahoituksesta päätetään erikseen.
 8. että Rautalammin kunta sitoutuu enintään 10.000 euron suuruiseen valmistelua tukevaan omarahoitusosuuteen kevään 2020 osalta. Kustannukset tullaan kattamaan kunnanhallituksen kustannuspaikalta.

 

 

 

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin. Ohjausryhmään nimettiin Hannu Korhonen ja Timo Satuli.

Asiantuntijana kuultiin perusturvajohtaja Kirsi Solmaria.

Tiedoksi

Tiedoksi: Keiteleen, Pielaveden, Rautalammin, Tervon ja Vesannon kunnat, Sisä-Savon terveydenhuollon kuntayhtymä, Pohjois-Savon liitto

Liitteet

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (Kuntalaki § 134). Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä
 • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Rautalammin kunnanvirastoon määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Rautalammin kunnan kunnanhallitus
Kuopiontie 11, 77700 Rautalampi
Sähköpostiosoite: rautalammin.kunta@rautalampi.fi
Puhelinnumero: 040 164 2000
Kunnanvirasto avoinna: ma – pe 09.00 – 15.00

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti ja se on tekijän allekirjoitettava. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

 • päätös, johon haetaan oikaisua
 • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella oikaisua vaaditaan
 • oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja yhteystiedot

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätöss voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite. 

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Rautalammin kunnan neuvonnasta, Kuopiontie 11, 77700 Rautalampi, sposti: rautalammin.kunta@rautalampi.fi ja puhelin 040 164 2000. Kunnanvirasto on avoinna ma-pe klo 9-15.