Kunnanhallitus, kokous 10.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 30 Rautalammin kunnan omistaman tontin ostotarjouksen käsittely, 686-408-70-4

RauDno-2020-63

Valmistelija

  • Antti Tuppura, tekninen johtaja, antti.tuppura@rautalampi.fi

Perustelut

Ilkka Vepsäläinen ja Sirkka-Liisa Vepsäläinen ovat esittäneet kirjallisen ostotarjouksen (2642,5 €) tontista 686-408-70-4. Ilkka ja Sirkka-Liisa Vepsäläinen omistavat viereisen kiinteistön 686-408-70-3 ja heidän olisi tarkoitus rakentaa ostotarjouksen kohteena olevalle tontille varasto.

Tontti 686-408-70-4 sijaitsee Latsinmäellä, osoitteessa Alavantie. Tontti on lohkottu kaavan mukaisesti AO-1 - tontiksi (omakotitalo), mutta korkeuserojen vuoksi tontin käyttö pientalon rakentamiseen on vaikeaa. 

Kyseessä olevan tontin pinta-ala on 1057 m2 ja tontista ostotarjouksessa tarjottu hinta 2642,50 (2,5 €/m2). Ostotarjouksen neliöhinta on kunnanhallituksen päätöksen 17.9.2007 §:n 369 mukainen.

Vaikutusten arviointi:(alleviivattuna)

- Henkilöstövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Lapsivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Ympäristövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Yritysvaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

Ehdotus

Esittelijä

  • Anu Sepponen, kunnanjohtaja, anu.sepponen@rautalampi.fi

Kunnanhallitus päättää myydä tontin 686-408-70-4 Ilkka ja Sirkka-Liisa Vepsäläiselle hintaan 2 642,50 €.

Tontti 686-408-70-4 sijaitsee Latsinmäellä, osoitteessa Alavantie 17. Tontti on lohkottu kaavan mukaisesti AO-1 -tontiksi (omakotitalo), mutta korkeuserojen vuoksi tontin käyttö pientalon rakentamiseen on vaikeaa. 

Kyseessä olevan tontin pinta-ala on 1 057 m2 ja tontista ostotarjouksessa tarjottu hinta 2 642,50 (2,5 €/m2). Ostotarjouksen neliöhinta on kunnanhallituksen päätöksen 17.9.2007 §:n 369 mukainen.

Edellä kerrotuista syistä johtuen estettä tontin 686-408-70-4 myymiselle ei ole, vaikka tontin aiottu käyttötarkoitus poikkeaakin Latsinmäen rakennuskaavasta.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Liitteet

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (Kuntalaki § 134). Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä
  • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Rautalammin kunnanvirastoon määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Rautalammin kunnan kunnanhallitus
Kuopiontie 11, 77700 Rautalampi
Sähköpostiosoite: rautalammin.kunta@rautalampi.fi
Puhelinnumero: 040 164 2000
Kunnanvirasto avoinna: ma – pe 09.00 – 15.00

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti ja se on tekijän allekirjoitettava. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan
  • oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja yhteystiedot

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätöss voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite. 

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Rautalammin kunnan neuvonnasta, Kuopiontie 11, 77700 Rautalampi, sposti: rautalammin.kunta@rautalampi.fi ja puhelin 040 164 2000. Kunnanvirasto on avoinna ma-pe klo 9-15.