Kunnanhallitus, kokous 10.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 34 Pohjois-Savon kuntien ja kuntayhtymien sitoumukset / Tulevaisuuden SOTE-keskus -ohjelman hankevalmistelu Pohjois-Savossa

RauDno-2020-73

Valmistelija

  • Anu Sepponen, kunnanjohtaja, anu.sepponen@rautalampi.fi

Perustelut

Pohjois-Savon liitto pyytää alueen kunnilta osallistumispäätöstä Tulevaisuuden sote-keskus -hankevalmisteluun liittyen.

Tulevaisuuden SOTE-keskus-ohjelmassa STM:n määräämät tavoitteet ovat:

1. Palveluiden yhdenvertaisen saatavuuden, oikea-aikaisuuden ja jatkuvuuden parantaminen 2. toiminnan painotuksen siirtäminen ehkäisevään ja ennakoivaan työhön 3. palveluiden laadun ja vaikuttavuuden parantaminen 4. palveluiden monialaisuuden ja yhteentoimivuuden varmistaminen ja 5.kustannusten nousun hillitseminen. Lisäksi STM on määrännyt sisällöllisiä painopisteitä lapsi- ja perhepalveluiden (LAPE) osalta: 1. Perhekeskus ja varhainen tuki arjessa ja 2. matalan kynnyksen mielenterveys- ja päihdepalvelut.

Haku-aika hankeelle on 20.1.2020 - 31.3.2020, kesto 2020-31.10.2022. Hankeelle on 100 %:n valtionosuus. Hakemuksen valmistelun koordinaatiovastuu on Pohjois-Savon Sairaanhoitopiirin Perusterveydenhuollon yksiköllä. Virallinen hakija ja hankkeen hallinnoija on Pohjois-Savon liitto.

Pohjois-Savon kunta- ja kuntayhtymäjohto on alustavasti suhtautunut myönteisesti hankkeeseen. Kunnan / kuntayhtymän tulee ilmoittaa päätöksen tehnyt toimielin ja päätöspäivämäärä Pohjois-Savon liiton kirjaamoon (kirjaamo@pohjois-savo.fi) perjantaihin 28.2.2020 mennessä.

Kunnan / kuntayhtymän osallistumispäätös hankkeeseen on sitova. Tietoa pyydetään myös siitä, jos kunta / kuntayhtymä ei sitoudu osallistumaan hankkeeseen.  

Vaikutusten arviointi:(alleviivattuna)

- Henkilöstövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Lapsivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Ympäristövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Yritysvaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

Ehdotus

Esittelijä

  • Anu Sepponen, kunnanjohtaja, anu.sepponen@rautalampi.fi

Kunnanhallitus päättää, että Rautalammin kunta:

1. osallistuu Tulevaisuuden SOTE-keskus-hankkeeseen ja

2. esittää Pohjois-Savon liitolle, että Pohjois-Savon maakunnan hakemukseen STM:n joko Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus-ohjelman tai Rakenneuudistusta tukevien hankkeiden rahoituksesta sisällytetään erillinen osio SavoGrow-kuntien alueen sosiaali- (ja terveys-) palvelujen yhteistoiminta-alueen valmistelua ja ICT-järjestelyä varten.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Asiantuntijana kuultiin perusturvajohtaja Kirsi Solmaria.

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (Kuntalaki § 134). Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä
  • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Rautalammin kunnanvirastoon määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Rautalammin kunnan kunnanhallitus
Kuopiontie 11, 77700 Rautalampi
Sähköpostiosoite: rautalammin.kunta@rautalampi.fi
Puhelinnumero: 040 164 2000
Kunnanvirasto avoinna: ma – pe 09.00 – 15.00

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti ja se on tekijän allekirjoitettava. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan
  • oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja yhteystiedot

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätöss voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite. 

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Rautalammin kunnan neuvonnasta, Kuopiontie 11, 77700 Rautalampi, sposti: rautalammin.kunta@rautalampi.fi ja puhelin 040 164 2000. Kunnanvirasto on avoinna ma-pe klo 9-15.