Kunnanhallitus, kokous 10.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 31 Kiinteistöhuoltajan toimen täyttäminen

RauDno-2020-48

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Antti Tuppura, tekninen johtaja, antti.tuppura@rautalampi.fi

Perustelut

Rautalammin teknisen osaston huoltamien kiinteistöjen kiinteistöhuoltajamitoitus on 4,9 hlöä. Yhden kiinteistöhuoltajan määräaikaisen työsuhteen päättymisen vuoksi kiinteistöhuoltotyöntekijöitä on tällä hetkellä kolme (3).

Täyttölupaa haetaan yhteen kiinteistöhuoltajan toimeen. Kyseinen kiinteistöhuoltaja tulisi toimimaan Terveyskeskuksen ja Pauliinan kiinteistöissä.

Kiinteistöhuoltajat toimivat myös päivystäjän tehtävissä.

Lomien ja sairaslomien vuoksi päivystysringissä tarvitaan vähintään neljä (4) henkilöä.

 

 

Vaikutusten arviointi:(alleviivattuna)

- Henkilöstövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Lapsivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Ympäristövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Yritysvaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

Ehdotus

Esittelijä

Antti Tuppura, tekninen johtaja, antti.tuppura@rautalampi.fi

Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että lupa kiinteistöhuoltajan toimen täyttämiseksi myönnetään.

Päätös

Jouko Korhonen esitti, että toimea ei esitetä täytettäväksi. Jouko Korhosen esitys ei saanut kannatusta. Hyväksyttiin teknisen johtajan esitys.

Valmistelija

  • Merja Koivula-Laukka, hallintojohtaja, merja.koivula-laukka@rautalampi.fi

Perustelut

Tekninen osasto pyytää lupaa täyttää kiinteistöhoitajan toimi Pauliinassa ja terveyskeskuksessa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Anu Sepponen, kunnanjohtaja, anu.sepponen@rautalampi.fi

Kunnanhallitus päättää, että asia jätetään pöydälle lisäselvityksiä varten. Teknisen toimen tulee päivittää kiinteistönhoidon mitoitus, ja samalla selvittää, onko tehtäviä mahdollista organisoida muutoin, esimerkiksi ostopalveluiden, tai muiden vastaavien toimien kautta.

Päätös

Kunnanhallitus äänesti pöydälle panosta. Puheenjohtaja esitti,että ne, jotka kannattavat kunnanjohtajan ehdotusta äänestävät "jaa", ne jotka haluavat jatkaa asian käsittelyä, äänestävät "ei". Suoritetussa äänestyksessä Pekka Annala, Kari Laitinen, Matti Kärkkäinen ja Hannu Korhonen kannattivat kunnanjohtajan esitystä. Tiina Puranen, Sinikka Korhonen ja Raija Haukka äänestivät ei.

Kunnanjohtajan ehdotus tuli hyväksytyksi äänin 4-3.

Tiina Puranen, Raija Haukka ja Sinikka Korhonen jättivät eriävän mielipiteen.

Asiantuntijana kuultiin tekninen johtaja Antti Tuppuraa ja kiinteistömestari Markku Karhua.

 


Muutoksenhaku

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (Kuntalaki § 134). Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä
  • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Rautalammin kunnanvirastoon määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Rautalammin kunnan kunnanhallitus
Kuopiontie 11, 77700 Rautalampi
Sähköpostiosoite: rautalammin.kunta@rautalampi.fi
Puhelinnumero: 040 164 2000
Kunnanvirasto avoinna: ma – pe 09.00 – 15.00

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti ja se on tekijän allekirjoitettava. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan
  • oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja yhteystiedot

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätöss voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite. 

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Rautalammin kunnan neuvonnasta, Kuopiontie 11, 77700 Rautalampi, sposti: rautalammin.kunta@rautalampi.fi ja puhelin 040 164 2000. Kunnanvirasto on avoinna ma-pe klo 9-15.