Keskusvaalilautakunta, kokous 11.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 73 Keskusvaalilautakunnan sihteereiden valinta ja palkkioiden määrääminen

RauDno-2019-200

Valmistelija

  • Pirkko Annala, hallintosihteeri, pirkko.annala@rautalampi.fi

Perustelut

Keskusvaalilautakunnan 1. sihteerinä on kuntavaaleissa 2021 toiminut Merja Koivula-Laukka,​ 2. sihteerinä Teija Oksanen, ja ICT-​vastuuhenkilönä Panu Nyyssönen. Lautakunnalla ei ole lain tai muiden sääntöjen mukaan varsinaista esittelijää,​ mutta aiemmin lautakunta on antanut sihteerille valtuudet toimia samalla esittelijänä. 

Kunnan palkkiosäännön mukaan keskusvaalilautakunnan sihteerille maksetaan työajan ulkopuolella suoritetusta työstä keskusvaalilautakunnan vahvistama palkkio. Nykyisten vaaliohjelmien,​ varaohjelmien ja kuormitustestien vuoksi liki kaikki testaukset järjestetään valtakunnallisesti samaan aikaan iltaisin,​ joihin molemmat em. henkilöt osallistuvat. Panu Nyyssönen on perehtynyt vaalitietojärjestelmään ja muuhun vaalikäytäntöön ja tarvittaessa voi sijaistaa lautakunnan sihteereitä. 

Keskusvaalilautakunnan viime toimikaudelle 2017-​2021 vahvistama sihteeri/esittelijän palkkio oli 550€/vaalit ja atk-​vastuuhenkilön palkkio 275 €/vaalit.  

 

Ehdotus

Keskusvaalilautakunta päättää ottaa Pirkko Annalan keskusvaalilautakunnan 1. sihteeriksi, Merja Koivula-Laukan 2. sihteeriksi ja Panu Nyyssösen vaalien atk-vastaavaksi. Sihteereille ja ICT-tukihenkilölle annetaan osallistumisoikeus keskusvaalilautakunnan kokouksiin. 

Palkkiot pidetään entisellään. 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin. 

Pirkko Annala ja Merja Koivula-Laukka jääväsivät itsensä ja poistuivat kokoushuoneesta tämän pykälän ajaksi.


Muutoksenhaku

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (Kuntalaki § 134). Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä
  • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Rautalammin kunnanvirastoon määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Rautalammin kunnan keskusvaalilautakunta
Kuopiontie 11, 77700 Rautalampi
Sähköpostiosoite: rautalammin.kunta@rautalampi.fi
Puhelinnumero: 040 164 2000
Kunnanvirasto avoinna: ma – pe 09.00 – 15.00

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti ja se on tekijän allekirjoitettava. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan
  • oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja yhteystiedot

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite. 

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Rautalammin kunnan neuvonnasta, Kuopiontie 11, 77700 Rautalampi, sposti: rautalammin.kunta@rautalampi.fi ja puhelin 040 164 2000. Kunnanvirasto on avoinna ma-pe klo 9-15.