Keskusvaalilautakunta, kokous 10.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 39 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Valmistelija

  • Merja Koivula-Laukka, hallintojohtaja, merja.koivula-laukka@rautalampi.fi

Perustelut

Avattuaan kokouksen puheenjohtaja toteaa läsnäolevat sekä kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden (Rautalammin kunnan hallintosääntö 132 §). Vaalilain 14. §:n mukaan keskusvaalilautakunta on päätösvaltainen viisijäsenisenä.  Päätösvaltaisuuden turvaamiseksi tulee lautakunnan jäsenen ilmoittaa mahdollisesta esteestä lautakunnan sihteerille välittömästi, jotta varajäsen ehditään kutsua paikalle. Keskusvaalilautakunnassa ei ole henkilökohtaisia varajäseniä ja varajäsenet kutsutaan aina 1. varajäsenestä lukien kokoukseen. Kokous on laillinen, kun se on kutsuttu koolle KunL:n 103 §:n ja hallintosäännön 124-125 §:ien mukaisesti. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika, paikka ja käsiteltävät asiat. Esityslista lähetetään kokouskutsun yhteydessä, jolleivat erityiset syyt ole esteenä. Kokouskutsu lähetetään vähintään neljä päivää ennen kokousta tai toimielimen päättämällä tavalla. Esityslistat julkaistaan kunnan verkkosivulla (Rautalammin kunnan hallintosääntö § 126 §). 

Ehdotus

Esittelijä

  • Merja Koivula-Laukka, hallintojohtaja, merja.koivula-laukka@rautalampi.fi

Puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.


Muutoksenhaku

Koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta ei saa tehdä. (Kuntalaki 410/2015 § 136)