Keskusvaalilautakunta, kokous 10.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 42 Ehdokashakemusten tarkastaminen

RauDno-2021-160

Valmistelija

  • Merja Koivula-Laukka, hallintojohtaja, merja.koivula-laukka@rautalampi.fi

Perustelut

Puolueiden,​ yhteislistan ja valitsijayhdistyksen vaaliasiamiehen tuli toimittaa ehdokashakemukset keskusvaalilautakunnalle viimeistään tiistaina 9.3.2021 klo 16.00 ja samassa yhteydessä tuli toimittaa myös mahdolliset ilmoitukset vaaliliitoista ja yhteislistoista. Kuntavaalien ajankohdan siirryttyä eteenpäin vaaliasiamiehelle vanhan aikataulun mukaan jätetyt ehdokashakemukset jäivät sellaisenaan voimaan, mutta vaaliasiamiehet voivat halutessaan muuttaa niitä 4.5. klo 16 mennessä.

Lautakunnan tulee tarkastaa määräaikaan jätetyt hakemukset ehdokaslistojen julkaisemiseksi (VaaliL 36 §)

VaaliL 27 §:n mukaan keskusvaalilautakunta suorittaa alustavan arpomisen maanantaina 10.5. pitämässään kokouksessa,​ jotta ehdokasrekisteriin voidaan merkitä jo ehdokkaiden järjestysnumerot. 

Määräaikaan mennessä on keskusvaalilautakunnalle saapuneet seuraavat hakemukset ehdokaslistojen julkaisemiseksi:

-​ Kansallinen Kokoomus r.y,​;​ 

-​ Perussuomalaiset rp

-​ Sininen Tulevaisuus rp. 

-​ Suomen Keskusta r.p.

-​ Suomen Kristillisdemokraatit r.p.

-​ Suomen Sosiaalidemokraattinen Puolue r.p.

-​ Valitsijayhdistys 3 D-​ryhmä

-​ Vasemmistoliitto r.p. 

-​ Vihreä Liitto r.p.

Jätetyistä ehdokkaista on liitteenä 1 oleva lista.

Ehdotus

Esittelijä

  • Merja Koivula-Laukka, hallintojohtaja, merja.koivula-laukka@rautalampi.fi

Lautakunta tarkastaa jätetyt hakemusasiakirjat ja suorittaa alustavan arpomisen puolueiden järjestyksen osalta. Liitteeksi 2 tulee vaaliohjelman kautta arvonnan mukainen yhdistelmä henkilökohtaisista alustavista ehdokasnumeroista eli ehdokasluettelo.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (Kuntalaki § 134). Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä
  • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Rautalammin kunnanvirastoon määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Rautalammin kunnan keskusvaalilautakunta
Kuopiontie 11, 77700 Rautalampi
Sähköpostiosoite: rautalammin.kunta@rautalampi.fi
Puhelinnumero: 040 164 2000
Kunnanvirasto avoinna: ma – pe 09.00 – 15.00

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti ja se on tekijän allekirjoitettava. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan
  • oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja yhteystiedot

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite. 

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Rautalammin kunnan neuvonnasta, Kuopiontie 11, 77700 Rautalampi, sposti: rautalammin.kunta@rautalampi.fi ja puhelin 040 164 2000. Kunnanvirasto on avoinna ma-pe klo 9-15.