Hyvinvointilautakunta, kokous 27.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 39 Urheilustipendisäännön mukaisten urheilustipendien myöntäminen.

RauDno-2021-646

Valmistelija

  • Olli Lipponen, sivistysjohtaja, olli.lipponen@rautalampi.fi

Perustelut

Rautalammin kunta myöntää urheilustipendejä ansioituneille urheilijoille ja valmentajille. 

Stipendin saajan on oltava kirjoilla Rautalammin kunnassa ja edustettava rautalampilaista urheiluseuraa.  Urheilustipendiin oikeuttava tulos on saavutettava olympialajeissa tai Suomen olympiakomitean alaisissa lajeissa.

Urheilustipendihakemuksia saapui määräaikaan menessä viisi (5). Urheilustipendihakemuksista kolme (3) koski urheilijaa ja kaksi (2) valmentajaa. 

Urheilustipendisäännön mukaan stipendin saajan on oltava kirjoilla Rautalammin kunnassa ja edustettava rautalampilaista urheiluseuraa (pykälä 2.1). Yhdellä (1) urheilijalla ja kahdella (2) valmentajalla urheilustipendisäännön mukaiset ehdot toteutuvat.

Sivistysjohtaja ehdottaa urheilustipendisäännön mukaista stipendiä Arttu Korhoselle, joka saavutti penkkipunnerruksen SM-kilpailuissa toisen sijan. Arttu Korhonen kilpaili alle 18-vuotiaiden sarjassa, jolloin stipendin arvo on 50% yli 18-vuotiaan stipendistä (pykälä 3.5). Arttu Korhoselle ehdotetun stipendin suuruus on 250 euroa.

Urheilustipendisäännön mukaan vastaavat stipendit suoritetaan enintään yhdelle valmentajalle (pykälä 3.1). Sivistysjohtaja ehdottaa urheilustipendisäännön mukaista 250 euron stipendiä Jani Tuoviselle. Tuovinen on valmentanut SM-hopeaa alle 18-vuotiaiden sarjassa. 

 

Vaikutusten arviointi:(alleviivattuna)

- Henkilöstövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Lapsivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Ympäristövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Yritysvaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Lipponen, sivistysjohtaja, olli.lipponen@rautalampi.fi

Hyvinvointilautakunta päättää myöntää yhteensä kaksi (2) sitpendisäädösten mukaista stipendiä Arttu Korhoselle ja Jani Tuoviselle. 

Päätös

Hyvinvointilautakunta päättää myöntää yhteensä kaksi (2) sitpendisäädösten mukaista stipendiä Arttu Korhoselle ja Jani Tuoviselle. 

Liitteet

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (Kuntalaki § 134). Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä
  • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Rautalammin kunnanvirastoon määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Rautalammin kunnan hyvinvointilautakunta
Kuopiontie 11, 77700 Rautalampi
Sähköpostiosoite: rautalammin.kunta@rautalampi.fi
Puhelinnumero: 040 164 2000
Kunnanvirasto avoinna: ma – pe 09.00 – 15.00

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti ja se on tekijän allekirjoitettava. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan
  • oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja yhteystiedot

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite. 

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Rautalammin kunnan neuvonnasta, Kuopiontie 11, 77700 Rautalampi, sposti: rautalammin.kunta@rautalampi.fi ja puhelin 040 164 2000. Kunnanvirasto on avoinna ma-pe klo 9-15.