Hyvinvointilautakunta, kokous 27.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 37 Ulkoliikuntapaikkojen hoitosopimus 2021-2024

RauDno-2021-654

Perustelut

Sivistysjohtaja on sivistyslautakunnan valtuuttamana kilpailuttanut Rautalammin kunnan ulkoliikuntapaikkojen hoitosopimuksen. Nykyinen sopimus päättyy 31.10.2021 ja uusi sopimus laaditaan kolmeksi (3) vuodeksi. Lisäksi sopimukselle varataan mahdollisuus kahden (2) yhden (1) vuoden mittaiseen optiovuoteen.


Kilpailutuksen aikataulu:

 • Uusi liikuntapaikkojen hoitosopimus hyväksyttiin sivistyslautakunnassa 21.4.2021. Samassa kokouksessa lautakunta valtuutti sivistysjohtajan johtamaan kilpailutusta.
 • Kilpailu valmisteltiin uuden hoitosopimuksen pohjalta huhti- toukokuussa
 • Kilpailu julkaistiin ma 31.5.
 • Lisätietokysymykset oli esitettävä viimeistään 14.6. klo 8 mennessä. Vastaukset tuli julkaista viimeistään 6 vrk ennen tarjousajan päättymistä. Kysymyksiä kilpailutukseen ei tullut.
 • Viimeinen tarjouksen jättöaika oli 1.7. klo 16 mennessä.
 • Kunnanhallitus myönsi valtuudet hankintapäätöksen tekemiseen Sansialle kokouksessa 9.8.2021 
 • Virallisen hankintapäätöksen jälkeinen 14 vrk oikaisuaika.
 • Valituksia/oikaisuvaatimuksia ei tullut ja sopimusvalmistelut aloitettiin 14 vrk oikaisuajan jälkeen (Sansia vastasi tilaajavastuiden tarkistamisen, rikosrekisteriotteet yms)
 • Tarkistusten teon jälkeen sopimuksen viimeistely toimittajan tiedoilla ja sitten allekirjoitukset (Sansia vastasi)
 • Sansia vastasi hankinnasta lain vaatiman jälki-ilmoituksen Hilmaan sopimuksen allekirjoitettamisen jälkeen. 

Rautalammin kunnanhallitus on kokouksessaan 9.8.2021 §218 antanut Sansia Oy:lle valtuutuksen hankintasopimuksen tekemiseen. Rautalammin kunnan liikuntatoimi toimi hankinnassa tilaajana ja Sansia Oy vastasi hankintapäätöksen tekemisestä tarjouskilpailun perusteella. Sansia Oy vastaa myös sopimuksen hallinnoinnista sopimuskauden ajan. 

Uuden ulkoliikuntapaikkojen hoitosopimuksen mytöä ulkoliikuntapaikkojen hoidon kustannukset kasvavat n. 6000€ vuodessa. Syitä hinnan nousulle on yleinen kustannusten, esimerkiksi polttoaineen hinnan, nousu.  

 

 

 

Vaikutusten arviointi:(alleviivattuna)

- Henkilöstövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Lapsivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Ympäristövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Yritysvaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

Ehdotus

Esittelijä

 • Olli Lipponen, sivistysjohtaja, olli.lipponen@rautalampi.fi

Hyvinvointilautakunta merkitsee uuden ulkoliikuntapaikkojen hoitosopimuksen tietoon saatetuksi. 

Päätös

Hyvinvointilautakunta merkitsee uuden ulkoliikuntapaikkojen hoitosopimuksen tietoon saatetuksi. 

Liitteet

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (Kuntalaki § 134). Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä
 • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Rautalammin kunnanvirastoon määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Rautalammin kunnan hyvinvointilautakunta
Kuopiontie 11, 77700 Rautalampi
Sähköpostiosoite: rautalammin.kunta@rautalampi.fi
Puhelinnumero: 040 164 2000
Kunnanvirasto avoinna: ma – pe 09.00 – 15.00

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti ja se on tekijän allekirjoitettava. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

 • päätös, johon haetaan oikaisua
 • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella oikaisua vaaditaan
 • oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja yhteystiedot

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite. 

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Rautalammin kunnan neuvonnasta, Kuopiontie 11, 77700 Rautalampi, sposti: rautalammin.kunta@rautalampi.fi ja puhelin 040 164 2000. Kunnanvirasto on avoinna ma-pe klo 9-15.