Hyvinvointilautakunta, kokous 27.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 28 Sivistysosaston välitilinpäätös 1-8kk 2021

RauDno-2021-648

Valmistelija

  • Olli Lipponen, sivistysjohtaja, olli.lipponen@rautalampi.fi

Perustelut

Sivistysostaston hallintokunnat ovat laatineet toisen kolmanneksen välitilinpäätöksen ja arvioineet sekä taloudellisten että toiminnallisten tavoitteiden toteutumista elokuun 2021 loppuun mennessä.

Koulutoimen ulkoiset menot ylittävät hieman tavoitteenmukaisen 66,6% kertymän ollen 67,6%. Samaan aikaan ulkoiset tulot ovat myös ylittyneet ollen 100,5% ja näin ollen ulkoinen toimintakate kokonaisuudessaan jää 65,5 %. Koulutoimen ulkoinen kate on yhteensä 65,5%. Edellisvuoteen kustannusten nousua näyttäisi kertyvän n. 0,45M€. Kustannusten nousua selittävät mm. suuremmat äitiys- ja sairauspoissaolot (16000€), kotikuntakorvausten kasvu 40000€), oppilaskuljetusten intojen nousu sekä edellisvuoden säästöt yli kahden kuukauden etäopetusjaksosta (yht. n. 100000€), kouluverkkoselvityksen teko (6000€), sisäisten kulujen kasvu 50 000€, kasvomaskien hankinnat (10 000 €). Vaikka kustannukset ovat edellisvuoteen nähden nousseet, olemme edelleen budjettiraamien sisällä. 

Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen  budjetin kertymä on alkuvuosipainotteinen johtuen kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotoimen alkuvuoden avustusten maksatuksesta sekä kirjaston alkuvuoteen painottuvasta aineiston tilaamisesta.  Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen ulkoisten menojen kertymä oli elokuun lopussa 60,4% ja toimintakate hieman yli tavoitellun 66,6% ollen yhteensä 68,1%. Toimintakatteen uskotaan tasaantuvan ja ennusteiden mukaan tilinpäätös tullaan kirjaamaan budjetin raameissa. 

 

Lukion 2021 budjettia nostaa maksuttoman toisen asteen alkaminen. Oppimateriaali- ja laitehankintoihin on varattu yhteensä n. 40 000€. Perusopetuksen henkilöstömenot tulevat todennäköisesti ylittymään, mutta ylitys pystyttäneen paikkaamaan osaston sisäiden kustannusten jaon avulla. Esiopetuksen menot tulevat myös ylittämään budjetin, mutta myös tässä tapauksessa ylitys voidaan hoitaa osaston sisäisten kustannusten jaon avulla. Kulttuuritoimen budjetti oli tälle vuodelle n. 20 000 € normaalia suurempi johtuen Pestuumarkkinoiden juhlavuoden järjestelyihin varautumisesta. Vuodelle 2022 budjetti palaa kulttuuritoimen osalta ennalleen. 

 

 

 

 

 

 

Vaikutusten arviointi:(alleviivattuna)

- Henkilöstövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Lapsivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Ympäristövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Yritysvaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Lipponen, sivistysjohtaja, olli.lipponen@rautalampi.fi

Hyvinvointilautakunta päättää hyväksyä sivistysosaston välitilinpäätöksen 1-8kk 2021 ja päättää esittää sitä edelleen hyväksyttäväksi kunnahallitukselle ja -valtuustolle. 

Päätös

Hyvinvointilautakunta päättää hyväksyä sivistysosaston välitilinpäätöksen 1-8kk 2021 ja päättää esittää sitä edelleen hyväksyttäväksi kunnahallitukselle ja -valtuustolle. 

Liitteet

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (Kuntalaki § 134). Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä
  • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Rautalammin kunnanvirastoon määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Rautalammin kunnan hyvinvointilautakunta
Kuopiontie 11, 77700 Rautalampi
Sähköpostiosoite: rautalammin.kunta@rautalampi.fi
Puhelinnumero: 040 164 2000
Kunnanvirasto avoinna: ma – pe 09.00 – 15.00

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti ja se on tekijän allekirjoitettava. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan
  • oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja yhteystiedot

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite. 

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Rautalammin kunnan neuvonnasta, Kuopiontie 11, 77700 Rautalampi, sposti: rautalammin.kunta@rautalampi.fi ja puhelin 040 164 2000. Kunnanvirasto on avoinna ma-pe klo 9-15.