Hyvinvointilautakunta, kokous 27.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 24 Savo Grown alueen yhteinen verkostomainen kasvatus- ja perheneuvolapalvelu 1.1.2022 alkaen

RauDno-2021-629

Valmistelija

  • Kirsi Solmari, perusturvajohtaja, kirsi.solmari@rautalampi.fi

Perustelut

Savo Grown alueen kunnissa on käynnissä sote-johtamisen pilotti, joka ajoittuu vuodelle 2021. Hanke on osa Posote20-rakenneuudistushanketta (osa-alue 2: johtamisen ja ohjauksen kehittäminen), jossa on tavoitteena johtamisen kokonaisvaltainen kehittäminen huomioiden Pohjois-Savon maakunnan erityispiirteet ja alueen haasteet. Pilotin tarkoituksena on kehittää ja testata verkostojohtamisen mallia maantieteellisesti toisistaan kaukana olevissa alueen kunnissa harvaan asutulla alueella. Pilotin kohteeksi valikoitui (ohjausryhmä 2/2021) kasvatus- ja perheneuvonnan palveluiden verkostomainen johtaminen.

Tavoitteena on luoda Savo Grown kuntien alueelle yksi yhtenäinen verkostomaisesti johdettu kasvatus- ja perheneuvonnan palveluiden kokonaisuus, jonka asiakas ja palveluohjaus toimivat yhtenäisellä tavalla. Tavoite on tuottaa kaikille alueen lapsille, nuorille ja perheille tasalaatuisia, oikea-aikaisia matalan kynnyksen kasvatus- ja perheneuvonnan palveluita. Alueellinen kasvatus- ja perheneuvonnan verkosto mahdollistaa ammatillisen ja jatkuvan konsultatiivisen perheneuvolatiimin tuen, ja se toimii osana kuntien perhekeskusverkostoja. 

Savo Grown alueen kunnat ovat järjestäneet kasvatus- ja perheneuvonnan palvelut tähän saakka joko omana toimintana, vastuukuntaperiaatteella naapurikunnille tai ostopalveluna. Perheneuvoloissa on työskennellyt vaihtelevasti sosiaalityöntekijöitä, psykologeja, perhe/psykoterapeutteja sekä perheneuvojia. Rekrytointivaikeudet erityisesti psykologien osalta ovat rajoittaneet oman palvelun kehittämistä ja johtaneet runsaaseen ostopalvelujen käyttöön. Hallinnollisina esimiehinä kasvatus- ja perheneuvonnan työntekijöillä on pääsääntöisesti olleet kuntien perusturvajohtajat, ammatillisen tuen työntekijät ovat saaneet kunnan muista toimijoista/tiimeistä. Kuntien kasvatus- ja perheneuvolatiimit ovat aiemmin koostuneet korkeintaan yhdestä työparista, josta toinen työntekijä on voinut olla ostopalvelusta. Kuntalaisten näkökulmasta kasvatus- ja perheneuvonnan palveluihin pääsy ja palvelun sisältö on vaihdellut alueen sisällä asuinkunnasta riippuen.

Savo Grown alueen yhtenäisen perheneuvolaverkoston luominen, sekä sen johtaminen verkostomaisesti mahdollistaa kuuden itsenäisen kunnan sekä kahden terveydenhuollon toimijan yhteistyön tiivistämisen. Tavoitteena on, että alueen asukkaat saavat sosiaalihuoltolain mukaisia kasvatus- ja perheneuvonnan palveluita tasavertaisesti, yhdenvertaisesti ja oikea-aikaisesti painopisteen siirtyessä mahdollisimman varhaisen tuen vaiheeseen. Myös perheneuvoloiden resurssia ja osaamista on kustannustehokasta jakaa alueella tarpeen mukaan. Alueellinen kasvatus- ja perheneuvonnan tiimi mahdollistaa työntekijöiden keskinäisen kollegiaalisen-, sekä yhteistyöverkostojen konsultatiivisen tuen.

Alueellisen kasvatus- ja perheneuvolan tarkoitus on huolehtia Savo Grown alueella sijaitsevien kuntien väestön tarvitsemien lakisääteisistä kasvatus- ja perheneuvolapalveluista, ja asiassa solmitaan sopimus yhteistoiminnasta. Toimintaa johdetaan verkostomaisena kokonaisuutena ja sen palvelut ja henkilöstö on kaikkien osapuolten asukkaiden käytettävissä.

Kasvatus- ja perheneuvontapalveluihin liittyvä henkilöstö on nykyisten organisaatioiden palveluksessa samoin periaattein, kuin ne ovat ennen sopimuksen solmimista. Kukin osapuoli vastaa oma henkilöstönsä henkilöstöhallinnosta ja rekrytoinnista. Mikäli henkilöstöä ei ole saatavissa työ/virkasuhteeseen, se voidaan hankkia myös ostopalveluna. Lisäksi kasvatus- ja perheneuvontapalveluissa voi työskennellä Pohjois-Savon Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -hankkeeseen liittyvää henkilöstöä. Kaikki yhteisen kasvatus- ja perheneuvolan palveluksessa olevat työntekijät/viranhaltijat ovat kaikkien osapuolten asukkaiden käytettävissä. Ne työntekijät, joiden on tehtäviensä hoitamisen kannalta oltava virkasuhteisia, siirretään virkoihin kunkin kunnan oman harkinnan mukaisesti.

Ammatillisen esihenkilön (alkaa määräaikaisena tehtävänä hankerahoitteisesti / Savo Grown alueen SOTE-johtamisen pilotti, sekä TulSote täydennyshaku) tehtävä on luonteeltaan sellainen, että tehtävän hoitamiseen tarvitaan virka, joka on perustettu määräaikaisena Pielaveden kuntaan. Ammatillinen esimies on aloittanut tehtävässään 1.10.2021. Kukin sopijaosapuoli vastaa ko.viranhaltijalle toimivallan siirtämisestä omassa kunnassaan tehtävänkuvan vaatimalla tavalla.

Alueellinen asiakasohjaus ja -neuvonta tullaan kehittämään vuoden 2022 aikana, ja tähän haetaan kahden henkilön työpanosta TulSote täydennysrahoituksesta. Pielaveden kunta hallinnoi TulSoten täydennyshaun rahoitusta Savo Grown alueen kuntien osalta.

Kustannusten jakamisesta Savo Grown alueen kunnat vastaavat liitteenä (liite 1) olevassa sopimuksessa kuvatulla tavalla. Pääperiaatteena on, että kukin sopimusosapuoli vastaa oman henkilöstönsä osalta kustannuksista. Tilastoinnit yhdenmukaistetaan, ja suoritehinnat vahvistetaan alueella yhdenmukaisiksi.

Rautalammin kunnan ja Suonenjoen kaupungin sopimus perheneuvolatoiminnan tuottamisesta vastuukuntamallina säilyy voimassa. Suonenjoen solmima sopimus verkostomallista täydentää palvelua.

 

Vaikutusten arviointi:(alleviivattuna)

- Henkilöstövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Lapsivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Ympäristövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Yritysvaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

Ehdotus

Esittelijä

  • Kirsi Solmari, perusturvajohtaja, kirsi.solmari@rautalampi.fi

Rautalammin hyvinvointilautakunta hyväksyy sen, että Suonenjoen kaupunki solmii päätöksen liitteenä olevan sopimuksen laskutushintaliitteineen ja sitoutuu yhteiseen verkostomaiseen perheneuvolamalliin Savogrown kuntien alueella. 

Päätös

Rautalammin hyvinvointilautakunta hyväksyy sen, että Suonenjoen kaupunki solmii päätöksen liitteenä olevan sopimuksen laskutushintaliitteineen ja sitoutuu yhteiseen verkostomaiseen perheneuvolamalliin Savogrown kuntien alueella.