Hyvinvointilautakunta, kokous 27.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 32 Rautalammin kunnan osallistuminen alueellisesti järjestettävään tutkintokoulutuksen valmentavaan koulutukseen (TUVA-koulutus)

RauDno-2021-650

Valmistelija

 • Olli Lipponen, sivistysjohtaja, olli.lipponen@rautalampi.fi

Perustelut

Tutkintokoulutukseen valmentavasta koulutuksesta on säädetty laki (1215/2020). 1.8.2022 alkaen yhdistetään perusopetuksen lisäopetus; lukiokoulutukseen valmistava koulutus (LUVA) sekä ammatilliseen koulutukseen valmentava koulutus (VALMA). Edellä mainittujen koulutusten järjestäminen päättyy 31.7.2022. Rahoitusmuutokset valmistellaan varainhoitovuoden 2022 rahoitukseen. Järjestämislupien haku käynnistyi touko/kesäkuussa 2021. Koulutuksen perusteet valmistellaan OPH:ssa. Yhteishakua koskevia muutoksia valmistellaan. 2 §:n mukaan

TUVA-koulutuksen tavoitteina on antaa opiskelijalle valmiuksia hakeutua lukiokoulutukseen tai ammatilliseen tutkintokoulutukseen; ohjata jatko-opinto- ja työelämäsuunnitelman laadintaan sekä vahvistaa opiskelijan edellytyksiä suorittaa lukiokoulutuksen oppimäärä ja sen päätteeksi suoritettava ylioppilastutkinto taikka ammatillinen tutkinto. 3-6 §:ien mukaan TUVA-koulutuksen järjestäminen edellyttää järjestämislupaa ja kattavaa TUVA-koulutuksen järjestäjäverkostoa.

Siirtymäsäännökset on määritelty 28 §:ssä. TUVA-verkoston luominen OKM:llä lakisääteinen velvollisuus varmistaa TUVA-koulutuksen riittävä valtakunnallinen ja alueellinen saatavuus järjestämisluvilla. Verkoston muodostavat järjestämisluvan saaneet koulutuksen järjestäjät. Kuntien vapaaehtoinen järjestämismahdollisuus täydentää lupaverkostoa. Riittävä alueellinen saatavuus

Opetus- ja kulttuuriministeriön on lupien myöntämistä koskevan päätöksenteon yhteydessä varmistettava tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen riittävä valtakunnallinen ja alueellinen saatavuus. Koulutuksen järjestäjällä on velvollisuus järjestää koulutusta koulutustarpeen mukaisesti järjestämisluvassa määrätyllä toiminta-alueella. Järjestämisluvan saaneella järjestäjällä on velvollisuus ottaa vastaan oppivelvollisuuslain 15 §:ssä tarkoitettuja osoitettuja oppivelvollisia. Lisäksi voidaan osoittaa ”oman” asuinkunnan vapaaehtoisesti järjestämään TUVA-koulutukseen. Järjestämisluvan saaminen Järjestämisluvassa määrätään, minkä koulutusmuodon yhteyteen valmentavan koulutuksen järjestämislupa myönnetään. Koulutuksen järjestäjä voi järjestää TUVA-koulutusta vain yhden järjestämisluvan ja rahoitusjärjestelmän puitteissa. Koulutuksen järjestäjiä voivat olla VALMAjärjestäjät siirtymäsäännöksellä, lisäopetuksen järjestäjät siirtymäsäännöksellä sekä uudet luvan hakijat, esim. lukiokoulutuksen järjestäjät.

Savogrow`n kuntien alueella on pohdittu "Verkosto-TUVAa", jossa Suonenjoen kaupunki olisi mahdollisesti lupaa hakeva "isäntäkunta". Rautalammin kunnan hallintosäännön (8/2021) 26 §:n mukaan sivistyslautakunta vastaa koulutuspalveluiden järjestämisestä esiopetuksen, perusopetuksen, toisen asteen koulutuksen ja aikuiskoulutuksen osalta. 

 

 

 

 

 

Vaikutusten arviointi:(alleviivattuna)

- Henkilöstövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Lapsivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Ympäristövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Yritysvaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

Ehdotus

Esittelijä

 • Olli Lipponen, sivistysjohtaja, olli.lipponen@rautalampi.fi
 • Kirsi Solmari, perusturvajohtaja, kirsi.solmari@rautalampi.fi

Hyvinvointilautakunta saa tietoonsa

 • Tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen lain (1215/2020) sisällöt ja velvoitteet.

Hyvinvointilautakunta päättää, että Rautalammin kunta osallistuu sopijakuntana Savogrow`n kuntien "Verkosto-TUVA:aan”, mikäli verkosto saadaan muodostettua isäntäkunnan ympärille, koulutuksen järjestämislupa myönnetään, koulutuksen järjestäjän vastuut ja rahoitusjärjestelyt selkiintyvät.

Päätös

Hyvinvointilautakunta saa tietoonsa

 • Tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen lain (1215/2020) sisällöt ja velvoitteet.

Hyvinvointilautakunta päättää, että Rautalammin kunta osallistuu sopijakuntana Savogrow`n kuntien "Verkosto-TUVA:aan”, mikäli verkosto saadaan muodostettua isäntäkunnan ympärille, koulutuksen järjestämislupa myönnetään, koulutuksen järjestäjän vastuut ja rahoitusjärjestelyt selkiintyvät.


Muutoksenhaku

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (Kuntalaki § 134). Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä
 • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Rautalammin kunnanvirastoon määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Rautalammin kunnan hyvinvointilautakunta
Kuopiontie 11, 77700 Rautalampi
Sähköpostiosoite: rautalammin.kunta@rautalampi.fi
Puhelinnumero: 040 164 2000
Kunnanvirasto avoinna: ma – pe 09.00 – 15.00

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti ja se on tekijän allekirjoitettava. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

 • päätös, johon haetaan oikaisua
 • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella oikaisua vaaditaan
 • oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja yhteystiedot

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite. 

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Rautalammin kunnan neuvonnasta, Kuopiontie 11, 77700 Rautalampi, sposti: rautalammin.kunta@rautalampi.fi ja puhelin 040 164 2000. Kunnanvirasto on avoinna ma-pe klo 9-15.