Hyvinvointilautakunta, kokous 27.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 23 Perusturvaosaston talousarvio vuodelle 2022

RauDno-2021-617

Valmistelija

  • Kirsi Solmari, perusturvajohtaja, kirsi.solmari@rautalampi.fi

Perustelut

Perusturvaosaston vuoden 2022 euromääräinen talousarvio (netto) muodostuu seuraavasti:

Rautalammin kunta Budjettiyhteenveto      
38 SOSIAALITOIMI          
Selite  TP 2020 TA 2021 TOT 6 KK Hallintokunta Muutos %
           
T U L O T (ulkoiset) -1 455 487 -1 354 514 -633 692 -959 025 -29,2
M E N O T (ulkoiset) 7 936 145 8 153 711 4 144 483 8 322 641 2,1
TOIMINTAKATE    (ulkoiset) 6 480 658 6 799 197 3 510 791 7 363 616 8,3
           
Suunnitelmapoistot 60 146 57 852 27 183 63 621 10,0
Tulot (sisäiset) -493 707 -537 278 -246 095 -23 450 -95,6
Menot (sisäiset) 680 851 634 114 311 430 592 077 -6,6
TOIMINTAKATE    (sisäiset) 247 290 154 688 92 518 632 248 308,7
           
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 6 727 948 6 953 885 3 603 309 7 995 864 15,0

 

Rautalammin kunta Budjettiyhteenveto      
42 TERVEYDENHUOLTO          
Selite  TP 2020 TA 2021 TOT 6 KK Hallintokunta Muutos %
           
T U L O T (ulkoiset) -56 731        
M E N O T (ulkoiset) 9 076 604 9 182 225 4 965 513 9 835 054 7,1
TOIMINTAKATE    (ulkoiset) 9 019 873 9 182 225 4 965 513 9 835 054 7,1
           
Suunnitelmapoistot          
Tulot (sisäiset)          
Menot (sisäiset)          
TOIMINTAKATE    (sisäiset)          
           
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 9 019 873 9 182 225 4 965 513 9 835 054 7,1

Sosiaalitoimen toimintakauden toimintakatteen arvioidaan kasvavan vuoden 2021 talousarvioon verrattuna noin 1M € (15%). Ulkoisten menojen kasvu (palveluiden tuotanto) kasvaa 2,1% 169t €. Ostopalveluiden kustanukset kasvavat erityisesti iäkkäiden tehostetun palveluasumisen ostoissa ja vammaispalveluissa, joissa ostopalveluiden hinnankorotukset ovat olleet 5%. Lisäksi iäkkäiden tehostetun palveluasumisen tarve on arvioitu kasvavan. Poistojen osuus kasvaa 10% . Ulkoiset maksutuotot laskevat vuoden 2021 talousarviosta n. 220t €, johtuen pääasiassa asiakasmaksulain muutoksesta ja siitä, että ravitsemuskeskus siirtyy tekniseen toimeen. Lisäksi ravitsemuskeskuksen sisäiset tulot siirtyvät tekniselle toimelle, mikä vähentää sosiaalitoimen tuloja noin 500t €.  Lisäksi talousarvio sisältää korjauksen lastensuojelun maksutuottoihin, joka on arvoitu liian suureksi vuoden 2021 talousarvioon. 

Toiminnallisina muutoksina esitetään lähihoitajan toimen perustamista Palvelukoti Pauliinaan vanhuspalvelulain mukaisen henkilöstömitoituksen täyttämiseksi. Ainoana kustannuksena, joka ei ole lakisääteisesti velvoittavan palvelun tuottamisen liittyvä, on SPR:n Muistojen pysäkki -toimintaan vuosittain myönnetty 3000€ avustus. 

Terveydenhuollon osalta talousarvioesityksen laatimisajankohtana ei ole ollut terveydenhuollon omaa arviota käytettävissä. Alustavan tiedon mukaan perusterveydenhuollon kustannukset eivät nouse vuoden 2021 tasosta. Kustannukset on tehty perusturvan arviolla. Luvut tarkentuvat myöhemmin, viimeistään kunnanhallituksen kokoukseen mennessä.

Talousarvioesitys on kokonaisuudessaan laadittu kustannustehokkaasti ja tiedossa olevat asiakaskohtaiset kustannukset huomioiden.

Vaikutusten arviointi:(alleviivattuna)

- Henkilöstövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Lapsivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Ympäristövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Yritysvaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

Ehdotus

Esittelijä

  • Kirsi Solmari, perusturvajohtaja, kirsi.solmari@rautalampi.fi

Hyvinvointilautakunta hyväksyy perusturvaosaston talousarvion vuodelle 2022 ja esittää kunnanhallitukselle ja myöhemmin kunnanvaltuustolle sen hyväksymistä

Päätös

Hyvinvointilautakunta hyväksyy perusturvaosaston talousarvion vuodelle 2022 ja esittää kunnanhallitukselle ja myöhemmin kunnanvaltuustolle sen hyväksymistä

Tiedoksi

Kunnanhallitus

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta ei saa tehdä. (Kuntalaki 410/2015 § 136)