Hyvinvointilautakunta, kokous 27.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 35 Päiväkodin kalustohankinta

RauDno-2021-653

Valmistelija

  • Olli Lipponen, sivistysjohtaja, olli.lipponen@rautalampi.fi

Perustelut

Pentinpellon päiväkodin yhteyteen on valmistumassa uusi päiväkodin erillinen laajennusosa. Laajennusosan valmistuttua kaikki varhaiskasvatuspalvelut keskitetään samaan pihapiiriin. Uuden päiväkodin tiloissa tulee jatkosa toimimaan ryhmät alle viisivuotiaille lapsille ja sekä viisi- että kuusivuotiaat esikoululaiset tulevat jatkossa toimimaan vanhan Pentinpellon päiväkodin tiloissa. Vanhemman Pentinpellon päiväkodin tiloihin tulee myös työskentelytiloja tukipalveluille, kuten päivähoidon hallinnolle ja varhaiskasvatuksen erityisopettajalle. Lisäksi vanhan yksikön tiloihin varataan toimintatiloja neuvotteluja ja kokouksia varten. 

Uuden päiväkodin kalusteet on tilattu hankintasopimustoimittaja Woodilta. Kalusteiden asennus tapahtuu lokakuun 2021 aikana. Kalusteiden hankintahinta uuteen päiväkotiin oli yhteensä 28 353€ (alv 0%) Myös esikoululaisten uusiin tiloihin tilattiin uusia kalusteita, jotta tilat saadaan paremmin toiminnallisiksi isompien lasten tarpeita ajatellen. Esikoulun kalusteiden hankinnan arvo on yhteensä 4233€ (alv 0%). 

Sopimustoimittajia käytettäessä hankinnat on etukäteen kilpailutettu Sansia Oy:n toimesta. Hankinta ei myöskään ylitä kansallista kilpailutuksen 60 000€ kynnystä. 

 

 

 

Vaikutusten arviointi:(alleviivattuna)

- Henkilöstövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Lapsivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Ympäristövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Yritysvaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Lipponen, sivistysjohtaja, olli.lipponen@rautalampi.fi

Hyvinvointilautakunta merkitsee varhaiskasvatuksen kalustohankinnat tietoon saatetuksi. 

Päätös

Hyvinvointilautakunta merkitsee varhaiskasvatuksen kalustohankinnat tietoon saatetuksi. 


Muutoksenhaku

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (Kuntalaki § 134). Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä
  • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Rautalammin kunnanvirastoon määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Rautalammin kunnan hyvinvointilautakunta
Kuopiontie 11, 77700 Rautalampi
Sähköpostiosoite: rautalammin.kunta@rautalampi.fi
Puhelinnumero: 040 164 2000
Kunnanvirasto avoinna: ma – pe 09.00 – 15.00

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti ja se on tekijän allekirjoitettava. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan
  • oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja yhteystiedot

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite. 

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Rautalammin kunnan neuvonnasta, Kuopiontie 11, 77700 Rautalampi, sposti: rautalammin.kunta@rautalampi.fi ja puhelin 040 164 2000. Kunnanvirasto on avoinna ma-pe klo 9-15.