Hyvinvointilautakunta, kokous 27.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 41 Kulttuuritoimen avustusten lisäjako

RauDno-2021-647

Valmistelija

  • Minna Merivalo, minna.merivalo@rautalampi.fi

Perustelut

Kulttuuritoimen talousarvioon on vuodelle 2021 varattu 2700 € määräraha (summassa on huomioitu -10 % säästötoimenpiteenä). Sivistyslautakunnan aiemmin myöntämistä avustuksista on jäänyt käyttämättä tai palautunut 485,68 €, jotka esitetään jaettavaksi loppuvuoden 2021 toimintaan. Hakuajassa ja annettujen ohjeiden mukaisesti saapui kolme hakemusta.

 

Kulttuurikoordinaattori on valmistellut Hyvinvointilautakunnan päätettäväksi kulttuurin avustusten jaon seuraavasti:

 

HAKIJA:

HAETTU SUMMA:

HAKEMUKSEN KOHDE:

EHDOTUS:

Sisä-Savon Sävelet ry

3600 (kohdeavustus)

Rautalampi Rocks nuorten hyvinvointitapahtuman järjestämiseen.

185 €

Rautalammin Kulttuuriseura ry

300 (kohdeavustus)

Jouluisen nukketeatteriesityksen esiintyjäpalkkioon.

150 €

Rautalammin Sosiaalidemokraattinen työväenyhdistys ry

1500 (yleisavustus)

Työväentalon toiminnan turvaamiseen ja kylätaloksi suunnitteluun.

150 €

 

Vaikutusten arviointi:(alleviivattuna)

- Henkilöstövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Lapsivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Ympäristövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Yritysvaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Lipponen, sivistysjohtaja, olli.lipponen@rautalampi.fi

Hyvinvointilautakunta päättää hyväksyä kulttuuritoimen avustusten jaon esityksen mukaisesti. 

Päätös

Kunnanhallituksen edustaja Tuulikki Tiihanoff jääväsi itsensä pykälän käsittelyn ajaksi ja poistui kokoustilasta. 

 

Hyvinvointilautakunta päättää hyväksyä kulttuuritoimen avustusten jaon esityksen mukaisesti. 

Liitteet

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (Kuntalaki § 134). Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä
  • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Rautalammin kunnanvirastoon määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Rautalammin kunnan hyvinvointilautakunta
Kuopiontie 11, 77700 Rautalampi
Sähköpostiosoite: rautalammin.kunta@rautalampi.fi
Puhelinnumero: 040 164 2000
Kunnanvirasto avoinna: ma – pe 09.00 – 15.00

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti ja se on tekijän allekirjoitettava. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan
  • oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja yhteystiedot

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite. 

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Rautalammin kunnan neuvonnasta, Kuopiontie 11, 77700 Rautalampi, sposti: rautalammin.kunta@rautalampi.fi ja puhelin 040 164 2000. Kunnanvirasto on avoinna ma-pe klo 9-15.