Hyvinvointilautakunta, kokous 27.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 30 Kouluverkoston muutosta valmistelevan työryhmän perustaminen

RauDno-2021-655

Valmistelija

  • Olli Lipponen, sivistysjohtaja, olli.lipponen@rautalampi.fi

Perustelut

Sivistysosastolla tehtiin talvella 2020-2021 kouluverkkoselvitys. Selvityksessä avattiin muun muassa kunnan väestökehitystä 2010-luvulla sekä väestöennustetta, oppilasmäärien kehitystä 2010-luvulla sekä oppilasennusteita ja esiopetuksen sekä perusopetuksen taloudellisia näkökulmia ja oppilasennusteesta johdettuja laskennallisia ryhmäkokoja eri luokka-asteilla. 

Sivistysosaston tulee nyt omalta osaltaan selvittää mahdollisuudet talouden saattamiseksi kestävään tilanteeseen. Samalla tulee huolehtia kunnan vetovoimaisuudesta ja palvelujen riittävän korkeasta laadusta. Sivistysosaston toiminnoista erityisen tarkkailun alla on tällä hetkellä sekä lakisääteiset että vapaaehtoiset toiminnot. Kustannusten karsiminen on kunnan taloudellisen toimintakyvyn ja itsenäisen päätöksenteon jatkumisen kannalta ensisijaisen tärkeää. 

Hyvinvointilautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että sivistysosaston kouluverkon muutoksen suunnittelluun perustetaan työryhmä, joka koostuu sekä virkamiehistä että luottamushenkilöistä. Työryhmän koko on maksimissaan 8 henkilöä. Työryhmä toimii kunnanhallituksen alaisuudessa ja valmistelee kouluverkoston muutosta tuottaen vaihtoehtoisia skenaarioita palvelujen järjestämisestä sekä eri skenaarioiden kustannusvaikutuksista. Valmistelun pohjalta tullaan tekemään päätösehdotus hyvinvointilautakunnalle ja siitä edelleen kunnanhallitukselle sekä kunnanvaltuustolle. 

Valmistelutyölle on varattu aikaa kevääseen 2022 saakka niin, että mahdolliset päätökset tehtäisiin touko- kesäkuussa 2022. Työryhmä varautuu kuulemaan valmistelun aikana sekä kunnan henkilöstöä että asukkaita. Tarvittaessa valmistelun yhteydessä tullaan järjestämään yhteistoimintalain (333/2007) mukaiset neuvottelut sekä varaamaan hallintolain 41§ mukainen vaikuttamismahdollisuus asiaan osallisille (kuntalaisille)

Valmistelun etenemisestä tullaan tiedottamaan kunnan verkkosivuilla sekä tarvittaessa lehti-ilmoituksilla ja kunnan sosiaalisessa mediassa. 

 

 

 

Vaikutusten arviointi:(alleviivattuna)

- Henkilöstövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Lapsivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Ympäristövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Yritysvaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Lipponen, sivistysjohtaja, olli.lipponen@rautalampi.fi

Hyvinvointilautakunta päättää esittää, että kunnanhallitus kokoaa virkamiehistä ja luottamushenkilöistä koostuvan työryhmän valmistelemaan sivistysosaston kouluverkoston muutosta. 

Päätös

Hyvinvointilautakunta päättää esittää, että kunnanhallitus kokoaa virkamiehistä ja luottamushenkilöistä koostuvan työryhmän valmistelemaan sivistysosaston kouluverkoston muutosta. 


Muutoksenhaku

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (Kuntalaki § 134). Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä
  • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Rautalammin kunnanvirastoon määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Rautalammin kunnan hyvinvointilautakunta
Kuopiontie 11, 77700 Rautalampi
Sähköpostiosoite: rautalammin.kunta@rautalampi.fi
Puhelinnumero: 040 164 2000
Kunnanvirasto avoinna: ma – pe 09.00 – 15.00

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti ja se on tekijän allekirjoitettava. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan
  • oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja yhteystiedot

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite. 

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Rautalammin kunnan neuvonnasta, Kuopiontie 11, 77700 Rautalampi, sposti: rautalammin.kunta@rautalampi.fi ja puhelin 040 164 2000. Kunnanvirasto on avoinna ma-pe klo 9-15.