Hyvinvointilautakunta, kokous 27.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 38 Kerkonjoen ulkoliikuntapaikkojen hoitosopimus Kerkonjoen kiekkokaukalon hoidon osalta.

RauDno-2021-645

Valmistelija

  • Olli Lipponen, sivistysjohtaja, olli.lipponen@rautalampi.fi

Perustelut

Rautalammin kunta ja Jani Hämäläinen ovat tehneet jäljellä mainittuja liikuntapaikkoja koskevan hoitosopimuksen. Hoitosopimus käsittää:

1. Kerkonkoskella kiekkokaukalon jäädytykset, lumityöt, jäänhoitotyöt sekä valvonnan. Keväisin ja syksyisin kiekkokaukalon kentän tasaus.

2. Hoito aloitetaan talvesta riippuen heti joulukuun alusta kestäen maaliskuun puoleen väliin saakka, keskimäärin noin 100 hoitopäivää. Kiekkokaukalon puhdistus aamuisin niinä päivinä, jolloin Kerkonkoulun oppilailla on luistelua.

Liikuntapaikkojen hoito on suoritettava Rautalammin kunnan hyvinvointilautakunnan hyväksymän liikuntapaikkojen hoitosuunnitelman edellyttämässä laajuudessa.

Liikuntapaikkojen hoidosta suoritettava korvaus on 9800e euroa + alv. 24 % / vuosi. Maksu suoritetaan kahdessa erässä (4900 euroa + alv 24%) laskua vastaan.

Liikuntapaikkojen hoitamisen sopimusaika alkaa 1.11.2021 ja päättyy 31.10.2024. Sopimukselle varataan 1 + 1 vuoden optio.

 

 

 

 

 

Vaikutusten arviointi:(alleviivattuna)

- Henkilöstövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Lapsivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Ympäristövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Yritysvaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Lipponen, sivistysjohtaja, olli.lipponen@rautalampi.fi

Hyvinvointilautakunta merkitsee laaditun Kerkonjoen liikuntapaikkojen hoitosopimuksen tietoon saatetuksi. 

Päätös

Hyvinvointilautakunta merkitsee laaditun Kerkonjoen liikuntapaikkojen hoitosopimuksen tietoon saatetuksi. 

Liitteet

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (Kuntalaki § 134). Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä
  • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Rautalammin kunnanvirastoon määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Rautalammin kunnan hyvinvointilautakunta
Kuopiontie 11, 77700 Rautalampi
Sähköpostiosoite: rautalammin.kunta@rautalampi.fi
Puhelinnumero: 040 164 2000
Kunnanvirasto avoinna: ma – pe 09.00 – 15.00

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti ja se on tekijän allekirjoitettava. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan
  • oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja yhteystiedot

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite. 

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Rautalammin kunnan neuvonnasta, Kuopiontie 11, 77700 Rautalampi, sposti: rautalammin.kunta@rautalampi.fi ja puhelin 040 164 2000. Kunnanvirasto on avoinna ma-pe klo 9-15.