Hyvinvointilautakunta, kokous 1.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 51 Sivistysosaston välitilinpäätös 1-4 kk 2022

RauDno-2022-295

Valmistelija

  • Olli Lipponen, sivistysjohtaja, olli.lipponen@rautalampi.fi

Perustelut

Sivistysosastolle on laadittu välitilinpäätös ajalle tammi-huhtikuu 2022. Alla kustannuspaikkojen toimintakate talousarviossa 2022 ja toteuma 1-4kk 2022. Vertailulukuna tilinpäätös 2020. 

Kustannuspaikka TP2020 TA2022 TOT 1-4kk TOT% 1-4kk
Hallinto 48.467 74.908 16.155 21,6
Peruskoulutus 3.011.411 3.419.397 1.097.649 32.1
Lukio 934.552 1.082.035 320.675 29,6
Aikuiskoulutus 64.836 66.862 0.002 0,4
Joukkoliikenne 70.739 24.670 13.989 56,7
Lasten päivähoito 985.182 1.176.886 337.953 28,7
Esiopetus 163.735 221.299 19.494 8,8
Koulutus yhteensä 5.238.922 6.066.057 1.806.164 29,8

 

Kustannuspaikka TP2020 TA2022 TOT 1-4kk TOT% 1-4kk
Nuoriso 76.107 76.963 15.742 20,5
Liikunta 222.652 271.756 106.796 39,3
Kirjasto 225.971 283.513 103.714 36,6
Kulttuuritoimi 31.203 50.375 11.059 22,0
Kulttuuri ja vapaa-aika yhteensä 555.932 682.607 237.312 34,8

 

Toiminallisesti osastolla on päästy kahden vuoden koronaan varautumisen jälkeen palaamaan normaaliin arkeen. Kehittämishannkeita on päästy käynnistämään uudelleen ja varautumistoimintaan aiemmin käytettyä energiaa on saatu siirrettyä arjen ja toiminnan kehittämiseen. Suurelta osin talousarviossa asetetut toiminalliset tavoitteet on saavutettu. 

Koulutoimen ulkoisten menojen toteuma oli 32,4% ja ulkoisten tulojen toteuma 114,2%. Koulutoimen toimintakatteen toteuma oli 29,8%. 

Vapaa-aikatoimen ulkoisten menojen toteuma oli 34,4% ja ulkoisten tulojen toteuma 32,8%. Koulutoimen toimintakatteen toteuma oli 34,8%.

 

 

 

 

 

 

Vaikutusten arviointi:(alleviivattuna)

- Henkilöstövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Lapsivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Ympäristövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Yritysvaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Lipponen, sivistysjohtaja, olli.lipponen@rautalampi.fi

Hyvinvointilautakunta päättää hyväksyä sivistystoimen välitilinpäätöksen tammi-huhtikuu 2022 ja päättää esittää sitä edelleen hyväksyttäväksi kunnanhallitukselle ja -valtuustolle. 

Päätös

Hyvinvointilautakunta päättää hyväksyä sivistystoimen välitilinpäätöksen tammi-huhtikuu 2022 ja päättää esittää sitä edelleen hyväksyttäväksi kunnanhallitukselle ja -valtuustolle. 


Muutoksenhaku

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (Kuntalaki § 134). Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä
  • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Rautalammin kunnanvirastoon määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Rautalammin kunnan hyvinvointilautakunta
Kuopiontie 11, 77700 Rautalampi
Sähköpostiosoite: rautalammin.kunta@rautalampi.fi
Puhelinnumero: 040 164 2000
Kunnanvirasto avoinna: ma – pe 09.00 – 15.00

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti ja se on tekijän allekirjoitettava. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan
  • oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja yhteystiedot

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite. 

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Rautalammin kunnan neuvonnasta, Kuopiontie 11, 77700 Rautalampi, sposti: rautalammin.kunta@rautalampi.fi ja puhelin 040 164 2000. Kunnanvirasto on avoinna ma-pe klo 9-15.