Hyvinvointilautakunta, kokous 1.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 52 Koulujen tuntikehys lukuvuodelle 2022-2023

RauDno-2022-293

Valmistelija

  • Olli Lipponen, sivistysjohtaja, olli.lipponen@rautalampi.fi

Perustelut

Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 5.4.2022 § 16 päättänyt vähentää koulujen tuntikehystä Rautalammin lukion osalta 5 kurssia, Matti Lohen koulun osalta 10 vuosiviikkotuntia ja Kerkonjoen koulun osalta 5 vuosiviikkotuntia. 

Rautalammin kunnan hallintosäännön (2021 § 26) mukaan hyvinvointilautakunta vahvistaa koulujen tuntikehykset. 

Koulujen tuntikehystä on valmisteltu haastavassa taloudellisessa ja henkilöstöpoliittisessa tilanteessa, mutta valmistelutyötä ei ole tehty talous vaan toiminta edellä. 

Alla olevassa taulukossa on eritelty kolmen edellisen vuoden tuntikehys ja annettu esitys lukuvuoden 2022-2023 tuntikehyksestä. Huomioitavaa on, että valmistavan opetuksen ja erityisopetuksen tunnit on sisällytetty koulun tuntikehykseen lukuvuoden 2022-2023 osalta, kun aiempina vuosina tunnit on eritelty omaan sarakkeeseen.

Koulu lv. 19-20 lv. 20-21 lv. 21-22 lv. 22-23 (esitys)
Matti Lohen koulu 440 440 470 575
Kerkonjoen koulu 99 99 85 85
Lukio 200 195 195 190
Erityisopetus 110 110 105 -
Valmistava opetus 30 30 30 -

yhteensä

879 874 885 850

 

 

 

 

Vaikutusten arviointi:(alleviivattuna)

- Henkilöstövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Lapsivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Ympäristövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Yritysvaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Lipponen, sivistysjohtaja, olli.lipponen@rautalampi.fi

Hyvinvointilautakunta päättää hyväksyä koulujen tuntikehyksen lukuvuodelle 2022-2023 esityksen mukaisesti. 

Päätös

Hyvinvointilautakunta päättää hyväksyä koulujen tuntikehyksen lukuvuodelle 2022-2023 esityksen mukaisesti. 


Muutoksenhaku

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (Kuntalaki § 134). Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä
  • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Rautalammin kunnanvirastoon määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Rautalammin kunnan hyvinvointilautakunta
Kuopiontie 11, 77700 Rautalampi
Sähköpostiosoite: rautalammin.kunta@rautalampi.fi
Puhelinnumero: 040 164 2000
Kunnanvirasto avoinna: ma – pe 09.00 – 15.00

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti ja se on tekijän allekirjoitettava. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan
  • oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja yhteystiedot

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite. 

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Rautalammin kunnan neuvonnasta, Kuopiontie 11, 77700 Rautalampi, sposti: rautalammin.kunta@rautalampi.fi ja puhelin 040 164 2000. Kunnanvirasto on avoinna ma-pe klo 9-15.