Hyvinvointilautakunta, kokous 1.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 57 Urheilustipendin myöntäminen

RauDno-2021-725

Valmistelija

  • Olli Lipponen, sivistysjohtaja, olli.lipponen@rautalampi.fi

Perustelut

Riku Haukka on hakenut Rautalammin kunnalta urheilustipendiä koskien vuoden 2021 urheilusaavutuksia, joista kirkkaimpana, Kuopio Steelersin riveissä voitettu amerikkalaisen jalkapallon Suomen mestaruus. Lisäksi hän on saavuttanut Suonenjoella ajetussa jokamiesluokan SM-joukkuekilpailussa neljännen (4.) sijan. Hakemus on tullut kuntaan 17.11.2021

Sivistyslautakunnan 15.4.2020 päivitetyissä stipendiohjeissa sanotaan seuraavasti: 

2.1 Stipendin saajan on oltava rautalampilainen ja edustettava rautalampilaista seuraa

2.2 Urheilustipendiin oikeuttava tulos on saavutettava olympialajeissa tai Suomen olympiakomitean alaisissa lajeissa.

2.4 Harkinnan mukaan voidaan stipendi myöntää erityisen ansioituneelle urheilijalle tai valmentajalle silloin, kun hän ei täytä stipendin saantiin asetettuja erityisehtoja, mutta on saavuttanut hyviä tuloksia ja että saavutuksilla katsotaan olevan erityisen aktivoiva ja kannustava merkitys kunnan nuorisourheilun kehittymiselle.

4.2 Stipendianomuksen perusteluineen tekee urheiluseura ja anomus on osoitettava ja toimitettava vuosittain sivistyslautakunnalle 1.10. mennessä. Lautakunta käsittelee jokaisen stipendihakemuksen yksilöllisesti.

 

Amerikkalaisen jalkapallon liitto ja jokamiehenluokka lajiliittonsa AKK-motorsportin kautta ovat molemmat Suomen olympiakomitean varsinaisia jäseniä. 

Sivistysjohtajan näkemyksen mukaan stipendin hakuehdoista ei täyty kohta 4.2 ja kohta 2.1 täyttyy vain osittain. 

Näiden myöntämisperusteena olevien ehtojen perusteella sivistysjohtaja päättää ehdottaa hyvinvointilautakunnalle, että se ei tässä tapauksessa myönnä urheilustipendiä. 

 

 

 

 

 

 

Vaikutusten arviointi:(alleviivattuna)

- Henkilöstövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Lapsivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Ympäristövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Yritysvaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Lipponen, sivistysjohtaja, olli.lipponen@rautalampi.fi

Hyvinvointilautakunta päättää olla myöntämättä stipendin Riku Haukalle. 

Päätös

Hyvinvointilautakunta katsoo että stipendisäädösten perusteella hakijalle myönnetään stipendisäädösten mukainen stipendi. 


Muutoksenhaku

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (Kuntalaki § 134). Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä
  • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Rautalammin kunnanvirastoon määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Rautalammin kunnan hyvinvointilautakunta
Kuopiontie 11, 77700 Rautalampi
Sähköpostiosoite: rautalammin.kunta@rautalampi.fi
Puhelinnumero: 040 164 2000
Kunnanvirasto avoinna: ma – pe 09.00 – 15.00

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti ja se on tekijän allekirjoitettava. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan
  • oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja yhteystiedot

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite. 

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Rautalammin kunnan neuvonnasta, Kuopiontie 11, 77700 Rautalampi, sposti: rautalammin.kunta@rautalampi.fi ja puhelin 040 164 2000. Kunnanvirasto on avoinna ma-pe klo 9-15.