Hyvinvointilautakunta, kokous 1.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 59 Sivistysosaston talousarvio 2022

RauDno-2021-657

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Olli Lipponen, sivistysjohtaja, olli.lipponen@rautalampi.fi

Perustelut

Sivistysosason hallintokunnat ovat valmistelleet vuoden 2022 talousarvion haastavassa taloudellisessa tilanteessa. Kunnan talous on ollut alijäämäinen useana vuonna peräkkäin eikä sitkeistä yrityksistä huolimatta talouden kehitystä ole saatu käännettyä positiivisemmaksi. Haastavassa taloustilanteessa olemme silti panostaneet sivistyspalveluiden laatuun ja pyrkineet kehittämään toimintoja asiakkaidemme eduksi.

Samaan aikaan, kun käyttömenot suurenevat asiakasmaksut, verotulot ja valtionosuudet laskevat kunnan väestöä- ja ikärakenteen muutoksen sekä lainsäädännön muutosten vuoksi. Maksutuotot ovat vuoden 2021 talousarvioon verrattuna pienentyneet n. 15.000€. Hankerahaa ensi vuoden talousarvioon on varattuna n. 80.000€  vähemmän vuoden 2021 talousarvioon verrattuna. Kaikean kaikkiaan toimintatuotot ovat talousarvion 2022 osalta jäämässä vuoden 2021 tasosta noin 130.000€.

Talousarvioon 2021 verrattuna henkilöstömenot ovat nousemassa n. 300.000€. Nousun taustalla on muun muassa liikuntaneuvojan toimen perustaminen, lisähenkilöstön palkkaaminen varhaiskasvatukseen sekä kevääseen 2021 ajoittuneet palkankorotukset. Vuoden 2021 budjetti on henkilöstömenojen osalta alijäämäinen, eikä vertailu suoraan talousarvioon 2021 onnistu. Vuoden 2020 tilinpäätös ei myöskään ole vertailukelpoinen kevääseeen ja syksyyn ajoittuvien poikkeusolojen vuoksi. Vuonna 2020 kulut olivat normaalivuotta selkeästi pienemmät ja sivistysosaston tilinpäätös reilusti ylijäämäinen. 

Palvelujen ostoihin vuoden 2021 talousarvioon verrattuna on tulossa noin 100.000€ nousu, joka selittyy mm. oppilaskuljetusten kustannusten nousulla, nousua n. 80.000€. 

Muut toimintakulut ovat nousseet muun muassa uuden päiväkodin leasingvuokran (75.000€) sekä opettajien ja oppilaiden tietokoneiden leasingvuokrien (15.000€) verran. Lisäksi maksuttoman toisen asteen oppikirja- ja materiaalihankinnat nostavat lukion kuluja n. 40.000€. 

Budjettivuonna 2022 on odotettavissa rakenteellisia ja toiminnallisia muutoksia talouden tasapainottamistyön edetessä. Kaikkia sivistysosaston alalisia toimintoja tullaan tarkastelemaan taloudellisten realiteettien valossa. Mahdollisia säästökohteita tullaan hakemaan sekä lakisääteisistä tehtävistä palveluntasoa arvioimalla ja ei-lakisääteisistä tehtävistä palvelun tasoa ja ylipäätään järjestämisen mahdollisuuksia arvioiden. 

 

 

 

 

 

 

 

Vaikutusten arviointi:(alleviivattuna)

- Henkilöstövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Lapsivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Ympäristövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Yritysvaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

Ehdotus

Esittelijä

Olli Lipponen, sivistysjohtaja, olli.lipponen@rautalampi.fi

Hyvinvointilautakunta päättää hyväksyä sivistysosaston talousarvion ja esittää sitä edelleen hyväksyttäväksi kunnanhallitukseen ja -valtuustoon. 

Päätös

 

Hyvinvointilautakunta päättää hyväksyä sivistysosaston talousarvion ja esittää sitä edelleen hyväksyttäväksi kunnanhallitukseen ja -valtuustoon. 

Valmistelija

  • Olli Lipponen, sivistysjohtaja, olli.lipponen@rautalampi.fi

Perustelut

Sivistysosason hallintokunnat ovat valmistelleet vuoden 2022 talousarvion haastavassa taloudellisessa tilanteessa. Kunnan talous on ollut alijäämäinen useana vuonna peräkkäin eikä sitkeistä yrityksistä huolimatta talouden kehitystä ole saatu käännettyä positiivisemmaksi. Haastavassa taloustilanteessa olemme silti panostaneet sivistyspalveluiden laatuun ja pyrkineet kehittämään toimintoja asiakkaidemme eduksi.

Sivistysosasto on laatinut kunnanhallituksen ohjeen mukaisesti korjatun talousarvion vuodelle 2022. Korjattuun talousarvioon on budjetista karsittu kunnanhallituksen vaateen mukaisesti 100.000€. Koulutoimen ulkoisia menoja on karsittu vähentämällä määräaikaisten työsuhteiden määrää perusopetuksesta. Karsinnan seurauksena säästö vuodelle 2022 on yhteensä 103.000€. Koulutoimen menojen karsinnalla on vastaavanlainen vaikutus sivisystosaston budjettiin. Ulkoiset menot kasvavat karsinnasta huolimatta 3,6%  ja toimintakate kasvaa yhteensä 6,7%. 

Samaan aikaan, kun käyttömenot suurenevat asiakasmaksut, verotulot ja valtionosuudet laskevat kunnan väestöä- ja ikärakenteen muutoksen sekä lainsäädännön muutosten vuoksi. Maksutuotot ovat vuoden 2021 talousarvioon verrattuna pienentyneet n. 15.000€. Hankerahaa ensi vuoden talousarvioon on varattuna n. 80.000€  vähemmän vuoden 2021 talousarvioon verrattuna. Kaikean kaikkiaan toimintatuotot ovat talousarvion 2022 osalta jäämässä vuoden 2021 tasosta noin 130.000€.

Talousarvioon 2021 verrattuna henkilöstömenot ovat nousemassa n. 200.000€. Nousun taustalla on muun muassa liikuntaneuvojan toimen perustaminen, lisähenkilöstön palkkaaminen varhaiskasvatukseen sekä kevääseen 2021 ajoittuneet palkankorotukset. Henilöstömenoissa on nousua, vaikka budjetista on karsittu yhteensä noin neljän henkilötyövuoden edestä ohjaaja- ja opetushenkilöstön resurssia. Henkilöstösäästöt voidaan toteuttaa ilman irtisanomisia olemalla jatkamatta määräaikaisia työsuhteita ja toteuttamalla sisäisiä siirtoja. Vuoden 2021 budjetti on henkilöstömenojen osalta alijäämäinen, eikä vertailu suoraan talousarvioon 2021 onnistu. Vuoden 2020 tilinpäätös ei myöskään ole vertailukelpoinen kevääseeen ja syksyyn ajoittuvien poikkeusolojen vuoksi. Vuonna 2020 kulut olivat normaalivuotta selkeästi pienemmät ja sivistysosaston tilinpäätös reilusti ylijäämäinen. 

Palvelujen ostoihin vuoden 2021 talousarvioon verrattuna on tulossa noin 100.000€ nousu, joka selittyy mm. oppilaskuljetusten kustannusten nousulla, nousua n. 80.000€. 

Muut toimintakulut ovat nousseet muun muassa uuden päiväkodin leasingvuokran (75.000€) sekä opettajien ja oppilaiden tietokoneiden leasingvuokrien (15.000€) verran. Lisäksi maksuttoman toisen asteen oppikirja- ja materiaalihankinnat nostavat lukion kuluja n. 40.000€. 

Budjettivuonna 2022 on odotettavissa rakenteellisia ja toiminnallisia muutoksia talouden tasapainottamistyön edetessä. Kaikkia sivistysosaston alalisia toimintoja tullaan tarkastelemaan taloudellisten realiteettien valossa. Mahdollisia säästökohteita tullaan hakemaan sekä lakisääteisistä tehtävistä palveluntasoa arvioimalla ja ei-lakisääteisistä tehtävistä palvelun tasoa ja ylipäätään järjestämisen mahdollisuuksia arvioiden. 

Vuodelle 2023 tavoiteltu säästö sivistysosaston osalta on noin 250.000€. Tämän toteuttaminen vaatii rakenteellisia muutoksia sekä henkilöstöresurssin edelleen tarkempaa tarkastelua. Kulurakennetta ja mahdollisia karsimiskohteita tarkastellaan tarkemmin kouluverkoston muutostyöryhmän tekemän valmistelun avulla keväällä 2022, jolloin tulevaisuuden linjauksista on tarkoitus päättää luottamustoimielimissä. Tavoitteena valmistelussa on, että vakituisten henkilöiden osalta ei jouduta irtisanomisiin, vaan mahdollinen henkilöstöresurssin karsiminen tapahtuu luonnollisen poistuman ja määräaikaisten työsuhteiden tarkastelun avulla. Oppilaskuljetukset tullaan kilpailuttamaan kustannusten karsimiseksi lukuvuoden 2022-2023 aikana niin, että uudet sopimukset astuisivat voimaan elokuussa 2023. Sopimusten ja kuljetusreittien valvontavastuu pyritään muuttamaan kunnalta kilpailutusta hoitavalle taholle, jolla on mahdollisuus seurata laskutusta reaaliaikaisesti GPS-järjestelmän avulla. Järjestelmän avulla päivittäisä reittejä voidaan muuttaa dynaamisesti oppilaiden vaihtuvan kyydintarpeen mukaan. Tavoiteltu säästö kilpailutuksen avulla on noin 50.000€ vuodessa. 

 

 

 

 

 

Vaikutusten arviointi:(alleviivattuna)

- Henkilöstövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Lapsivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Ympäristövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Yritysvaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Lipponen, sivistysjohtaja, olli.lipponen@rautalampi.fi

Hyvinvointilautakunta hyväksyy sivistysosaston karsitun budjetin vuodelle 2022 ja päättää esittää sitä edelleen hyväksyttäväksi kunnanhallitukseen ja valtuustoon. 

Päätös

Hyvinvointilautakunta hyväksyy sivistysosaston karsitun budjetin vuodelle 2022 ja päättää esittää sitä edelleen hyväksyttäväksi kunnanhallitukseen ja valtuustoon.


Muutoksenhaku

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (Kuntalaki § 134). Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä
  • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Rautalammin kunnanvirastoon määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Rautalammin kunnan hyvinvointilautakunta
Kuopiontie 11, 77700 Rautalampi
Sähköpostiosoite: rautalammin.kunta@rautalampi.fi
Puhelinnumero: 040 164 2000
Kunnanvirasto avoinna: ma – pe 09.00 – 15.00

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti ja se on tekijän allekirjoitettava. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan
  • oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja yhteystiedot

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite. 

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Rautalammin kunnan neuvonnasta, Kuopiontie 11, 77700 Rautalampi, sposti: rautalammin.kunta@rautalampi.fi ja puhelin 040 164 2000. Kunnanvirasto on avoinna ma-pe klo 9-15.