Hyvinvointilautakunta, kokous 1.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 48 Perusturvaosaston talousarvio vuodelle 2022

RauDno-2021-617

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Kirsi Solmari, perusturvajohtaja, kirsi.solmari@rautalampi.fi

Perustelut

Perusturvaosaston vuoden 2022 euromääräinen talousarvio (netto) muodostuu seuraavasti:

Rautalammin kunta Budjettiyhteenveto      
38 SOSIAALITOIMI          
Selite  TP 2020 TA 2021 TOT 6 KK Hallintokunta Muutos %
           
T U L O T (ulkoiset) -1 455 487 -1 354 514 -633 692 -959 025 -29,2
M E N O T (ulkoiset) 7 936 145 8 153 711 4 144 483 8 322 641 2,1
TOIMINTAKATE    (ulkoiset) 6 480 658 6 799 197 3 510 791 7 363 616 8,3
           
Suunnitelmapoistot 60 146 57 852 27 183 63 621 10,0
Tulot (sisäiset) -493 707 -537 278 -246 095 -23 450 -95,6
Menot (sisäiset) 680 851 634 114 311 430 592 077 -6,6
TOIMINTAKATE    (sisäiset) 247 290 154 688 92 518 632 248 308,7
           
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 6 727 948 6 953 885 3 603 309 7 995 864 15,0

 

Rautalammin kunta Budjettiyhteenveto      
42 TERVEYDENHUOLTO          
Selite  TP 2020 TA 2021 TOT 6 KK Hallintokunta Muutos %
           
T U L O T (ulkoiset) -56 731        
M E N O T (ulkoiset) 9 076 604 9 182 225 4 965 513 9 835 054 7,1
TOIMINTAKATE    (ulkoiset) 9 019 873 9 182 225 4 965 513 9 835 054 7,1
           
Suunnitelmapoistot          
Tulot (sisäiset)          
Menot (sisäiset)          
TOIMINTAKATE    (sisäiset)          
           
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 9 019 873 9 182 225 4 965 513 9 835 054 7,1

Sosiaalitoimen toimintakauden toimintakatteen arvioidaan kasvavan vuoden 2021 talousarvioon verrattuna noin 1M € (15%). Ulkoisten menojen kasvu (palveluiden tuotanto) kasvaa 2,1% 169t €. Ostopalveluiden kustanukset kasvavat erityisesti iäkkäiden tehostetun palveluasumisen ostoissa ja vammaispalveluissa, joissa ostopalveluiden hinnankorotukset ovat olleet 5%. Lisäksi iäkkäiden tehostetun palveluasumisen tarve on arvioitu kasvavan. Poistojen osuus kasvaa 10% . Ulkoiset maksutuotot laskevat vuoden 2021 talousarviosta n. 220t €, johtuen pääasiassa asiakasmaksulain muutoksesta ja siitä, että ravitsemuskeskus siirtyy tekniseen toimeen. Lisäksi ravitsemuskeskuksen sisäiset tulot siirtyvät tekniselle toimelle, mikä vähentää sosiaalitoimen tuloja noin 500t €.  Lisäksi talousarvio sisältää korjauksen lastensuojelun maksutuottoihin, joka on arvoitu liian suureksi vuoden 2021 talousarvioon. 

Toiminnallisina muutoksina esitetään lähihoitajan toimen perustamista Palvelukoti Pauliinaan vanhuspalvelulain mukaisen henkilöstömitoituksen täyttämiseksi. Ainoana kustannuksena, joka ei ole lakisääteisesti velvoittavan palvelun tuottamisen liittyvä, on SPR:n Muistojen pysäkki -toimintaan vuosittain myönnetty 3000€ avustus. 

Terveydenhuollon osalta talousarvioesityksen laatimisajankohtana ei ole ollut terveydenhuollon omaa arviota käytettävissä. Alustavan tiedon mukaan perusterveydenhuollon kustannukset eivät nouse vuoden 2021 tasosta. Kustannukset on tehty perusturvan arviolla. Luvut tarkentuvat myöhemmin, viimeistään kunnanhallituksen kokoukseen mennessä.

Talousarvioesitys on kokonaisuudessaan laadittu kustannustehokkaasti ja tiedossa olevat asiakaskohtaiset kustannukset huomioiden.

Vaikutusten arviointi:(alleviivattuna)

- Henkilöstövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Lapsivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Ympäristövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Yritysvaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

Ehdotus

Esittelijä

Kirsi Solmari, perusturvajohtaja, kirsi.solmari@rautalampi.fi

Hyvinvointilautakunta hyväksyy perusturvaosaston talousarvion vuodelle 2022 ja esittää kunnanhallitukselle ja myöhemmin kunnanvaltuustolle sen hyväksymistä

Päätös

Hyvinvointilautakunta hyväksyy perusturvaosaston talousarvion vuodelle 2022 ja esittää kunnanhallitukselle ja myöhemmin kunnanvaltuustolle sen hyväksymistä

Valmistelija

  • Kirsi Solmari, perusturvajohtaja, kirsi.solmari@rautalampi.fi

Perustelut

Kunnanhallitus on 22.11.2021 kokouksessaan palauttanut talousarvion valmisteluun ja edellyttänyt hyvinvointilautakunnalta 150t€ karsintaa sosiaalitoimen menoihin ja 350t€ terveydenhuoltoon.

Perusturvaosasto on valmistellut karsinnat talousarvioon. Karsintaa on mahdollistanut, että paikalliset palveluntuottajat ovat suhtautuneet ymmärtäväisesti taloustilanteeseen ja heidän kanssaan käydyissä neuvotteluissa on onnistuttu hivenen leikkaamaan hinnankorotuksia iäkkäiden tehostetussa palveluasumisessa. Kustannussäästöjen vuoksi tehtävät toimenpiteet ja karsinnat:

- pakolaisten vastaanottamisajankohta ilmoitetaan ensi vuoden loppupuolelle, mikä tuottaa kustannussäästöjä perhetyön palkkakustannuksiin. Lapsiperheiden perhetyötä karsitaan

- lastensuojelun avohuollon ostoja vähennetään

- vapaaehtoisesta avustuksesta luovutaan.

Terveydenhuollon karsinta jaetaan perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon kesken. 

Sosiaalitoimen hallintoon ja iäkkäiden kotihoitoon on asetettu sitoviin tavoitteisiin mittarit.

Rautalammin kunta Budjettiyhteenveto      
38 SOSIAALITOIMI          
Selite  TP 2020 TA 2021 TOT 6 KK Hallintokunta Muutos %
           
T U L O T (ulkoiset) -1 455 487 -1 354 514 -633 692 -959 025 -29,2
M E N O T (ulkoiset) 7 936 145 8 153 711 4 144 483 8 235 640 1,0
TOIMINTAKATE    (ulkoiset) 6 480 658 6 799 197 3 510 791 7 276 615 7,0
           
Suunnitelmapoistot 60 146 57 852 27 183 75 680 30,8
Tulot (sisäiset) -493 707 -537 278 -246 095 -23 450 -95,6
Menot (sisäiset) 680 851 634 114 311 430 631 577 -0,4
TOIMINTAKATE    (sisäiset) 247 290 154 688 92 518 683 807 342,1
           
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 6 727 948 6 953 885 3 603 309 7 960 422 14,5

 

Rautalammin kunta Budjettiyhteenveto      
42 TERVEYDENHUOLTO          
Selite  TP 2020 TA 2021 TOT 6 KK Hallintokunta Muutos %
           
T U L O T (ulkoiset) -56 731        
M E N O T (ulkoiset) 9 076 604 9 182 225 4 965 513 9 183 940 0,0
TOIMINTAKATE    (ulkoiset) 9 019 873 9 182 225 4 965 513 9 183 940 0,0
           
Suunnitelmapoistot          
Tulot (sisäiset)          
Menot (sisäiset)          
TOIMINTAKATE    (sisäiset)          
           
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 9 019 873 9 182 225 4 965 513 9 183 940 0,0

 

Vaikutusten arviointi:(alleviivattuna)

- Henkilöstövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Lapsivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Ympäristövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Yritysvaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

Ehdotus

Esittelijä

  • Kirsi Solmari, perusturvajohtaja, kirsi.solmari@rautalampi.fi

Muutoksina 27.10.2021 tehtyyn talousarvioesitykseen hyvinvointilautakunta esittää kunnanhallitukselle ja myöhemmin kunnanvaltuustollle:

-kp 3630 iäkäiden tehostettu palveluasuminen: karsinta 12 000€

kp 3821 työikäisten palveluasuminen: karsinta: 11 000€ 

- kp 3331 lapsiperheiden kotipalvelu ja perhetyö: karsinta 10 000€

- kp 3320 lastensuojelun perhetyö: karsinta 10 000€

- kp 3822 maahanmuuttajien palvelut: karsinta 18 000€.

- kp 3310 lastensuojelun avohuolto: karsinta 23 000€

- kp 3280 sosiaalitoimen hallinto: karsinta 3000€

Kustannuspaikojen 3331, 3320 ja 3822 osalta karsintasummat voivat vaihella keskenään asiakas- työntekijätilanteen mukaan.

- kp 3900 Sisä-Savon terveydenhuollon kuntayhtymä: karsinta 100 000€.

- kp 3910 Kys: karsinta 250 000€

 

 

Päätös

Muutoksina 27.10.2021 tehtyyn talousarvioesitykseen hyvinvointilautakunta esittää kunnanhallitukselle ja myöhemmin kunnanvaltuustollle:

- kp 3630 iäkäiden tehostettu palveluasuminen: karsinta 12 000€

- kp 3821 työikäisten palveluasuminen: karsinta: 11 000€ 

- kp 3331 lapsiperheiden kotipalvelu ja perhetyö: karsinta 10 000€

- kp 3320 lastensuojelun perhetyö: karsinta 10 000€

- kp 3822 maahanmuuttajien palvelut: karsinta 18 000€.

- kp 3310 lastensuojelun avohuolto: karsinta 23 000€

- kp 3280 sosiaalitoimen hallinto: karsinta 3000€

 

Kustannuspaikojen 3331, 3320 ja 3822 osalta karsintasummat voivat vaihdella keskenään asiakas- työntekijätilanteen mukaan.

- kp 3900 Sisä-Savon terveydenhuollon kuntayhtymä: karsinta 100 000€.

- kp 3910 Kys: karsinta 250 000€

Tiedoksi

Kunnahallitus

Muutoksenhaku

Koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta ei saa tehdä. (Kuntalaki 410/2015 § 136)