Hyvinvointilautakunta, kokous 1.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 56 Oikaisuvaatimus urheilustipendi

RauDno-2021-715

Valmistelija

  • Olli Lipponen, sivistysjohtaja, olli.lipponen@rautalampi.fi

Perustelut

Sivistyslautakunta on kokouksessaan 27.10.2021 käsitellyt Rautalammin urheilijoiden stipendihakemuksia (§ 39) ja päätynyt sivistyslautakunnan päättämien ohjeiden (päivitetty 15.4.2020 § 27) perusteella hylätä Petra Peltolan stipendihakemuksen. Urheilustipendisäädöksen kohdassa 2.1.  sanotaan: "Stipendin saajan on oltava kirjoilla Rautalammin kunnassa ja edustettava rautalampilaista urheiluseuraa.".

Peltola on oikaisuvaatimuksessaan vedonnut Rautalammin kunnan urheiludtipendisääntöjen kohtaan 2.4, jossa sanotaan: "Harkinnan mukaan voidaan stipendi myöntää erityisen ansioituneelle urheilijalle tai valmentajalle silloin, kun hän ei täytä stipendin saantiin asetettuja erityisehtoja, mutta on saavuttanut hyviä tuloksia ja että saavutuksilla katsotaan olevan erityisen aktivoiva ja kannustava merkitys kunnan nuorisourheilun kehittymiselle.".

Sivistysjohtaja katsoo nyt kyseessä olevan ennakkotapauksen Rautalammin kunnan urheilustipendisäännösten tulkitsemisesta. Sivistysjohtaja jättää päätöksen stipendin myöntämisestä tai epäämisestä lautakunnan harkintaan. Näin ollen hyvinvointilautakunta lilnjaa päätöksellään, kuinka sitpendisäännöstä tulkitaan. 

 

 

 

 

 

Vaikutusten arviointi:(alleviivattuna)

- Henkilöstövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Lapsivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Ympäristövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Yritysvaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Lipponen, sivistysjohtaja, olli.lipponen@rautalampi.fi

Lautakunta tekee asian osalta päätösehdotuksen ja päätöksen varsinaisessa kokouksessa. 

Päätös

Hyvinvointilautakunta päättää hyväksyä Petra Peltolan oikaisuvaatimuksen ja myöntää hänelle Rautalammin kunnan stipendisäädösten mukaisen stipendin. 
Samalla oikaistaan 27.10.2021 hyvinvointilautakunnan päätös § 39 ja myönnetään samoin perustein stipendi penkkipunnerruksen SM-kultamitalista stipendiä hakeneelle henkilölle. 
Hyvinvointilautakunta katsoi, että SM-mitalli on kohdassa 2.4 tarkoitettu erityinen ansio. 

Hyvinvointilautakunta päättää myös, että Rautalammin kunnan stipendisäännöksiä tarkistetaan. 

Liitteet

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (Kuntalaki § 134). Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä
  • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Rautalammin kunnanvirastoon määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Rautalammin kunnan hyvinvointilautakunta
Kuopiontie 11, 77700 Rautalampi
Sähköpostiosoite: rautalammin.kunta@rautalampi.fi
Puhelinnumero: 040 164 2000
Kunnanvirasto avoinna: ma – pe 09.00 – 15.00

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti ja se on tekijän allekirjoitettava. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan
  • oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja yhteystiedot

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite. 

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Rautalammin kunnan neuvonnasta, Kuopiontie 11, 77700 Rautalampi, sposti: rautalammin.kunta@rautalampi.fi ja puhelin 040 164 2000. Kunnanvirasto on avoinna ma-pe klo 9-15.