Hyvinvointilautakunta, kokous 1.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 50 Koulujen toimintaa ohjaavat asiakirjat

RauDno-2021-705

Valmistelija

  • Olli Lipponen, sivistysjohtaja, olli.lipponen@rautalampi.fi
  • Mervi Pulkkinen, Matti Lohen koulun rehtori, mervi.pulkkinen@rautalampi.fi

Perustelut

Rautalammin koulutoimi päivittää vuosittain koulujen toimintasuunnitelmia ja -ohjeita. Koulujen suunnitelmat ja ohjeet pohjautuvat perusopetuslakiin (628/1998) ja lukiolakiin (714/2018) sekä perusopetusasetukseen (852/1998) ja lukioasetukseen (810/2018). Suunnitelmat ja ohjeet voivat olla itsenäisiä asiakirjoja, kuten esimerkiksi palo- ja pelastussuunnitelma, josta säädetään pelastuslaissa (379/2011) Osaa suunnitelmista käsitellään isompana kokonaisuutena, kuten esimerkiksi opetussuunnitelman perusteet, jonka liitteenä on muun muassa oppilas- ja opiskelijahuoltosuunnitelma, suunnitelma opiskelijoiden suojaamiseksi kiusaamiselta ja häirinnältä ja suunnitelma kurinpitokeinojen käyttämisestä. Edellä mainituista säädetään oppilas- ja opiskelijahuoltolaissa (1287/2013)

Yleisesti ottaen koulujen toiminta on vahvasti lakiperustaisesti reguloitu. Lautakunnan tehtävä on varmistaa, että koulujen suunnitelmat ja ohjeet ovat ajantasaiset ja lakien sekä asetusten mukaiset. 

Koulujen lukuvuosisuunnitelmat hyväksytään lautakunnassa lukuvuosittain (Rautalammin kunnan hallintosääntö 2021). Muut suunnitelmat ja asiakirjat päivitetään pääosin lakimuutosten yhteydessä tai valtakunnallisen opetussuunnitelman perusteiden päivityksen yhteydessä. 

Julkisuuslain (621/1999) nojalla koulujen toimintaa ohjaavat asiakirjat ovat julkisia ja suurimmalta osin nähtävillä koulujen kotisivuilla. Osa suojautumiseen liittyvistä ohjeista on salassapidettäviä ja pelkästään koulun sisäisessä käytössä. 

 

 

 

 

Vaikutusten arviointi:(alleviivattuna)

- Henkilöstövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Lapsivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Ympäristövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Yritysvaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Lipponen, sivistysjohtaja, olli.lipponen@rautalampi.fi

Lautakunta merkitsee koulujen päivitetyt suunnitelmat tietoon saatetuksi ja toteaa, että jatkossa koulujen lukuvuosisuunnitelmat hyväksytään lukuvuosittain ja opetussuunnitelman liitteet ja muut asiakirjat tarvittaessa, mutta kuitenkin vähintään opetussuunnitelmien uudistamisen ja/tai lakimuutosten yhteydessä. 

Päätös

Lautakunta merkitsee koulujen päivitetyt suunnitelmat tietoon saatetuksi ja toteaa, että jatkossa koulujen lukuvuosisuunnitelmat hyväksytään lukuvuosittain ja opetussuunnitelman liitteet ja muut asiakirjat tarvittaessa, mutta kuitenkin vähintään opetussuunnitelmien uudistamisen ja/tai lakimuutosten yhteydessä. 

Liitteet

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (Kuntalaki § 134). Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä
  • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Rautalammin kunnanvirastoon määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Rautalammin kunnan hyvinvointilautakunta
Kuopiontie 11, 77700 Rautalampi
Sähköpostiosoite: rautalammin.kunta@rautalampi.fi
Puhelinnumero: 040 164 2000
Kunnanvirasto avoinna: ma – pe 09.00 – 15.00

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti ja se on tekijän allekirjoitettava. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan
  • oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja yhteystiedot

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite. 

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Rautalammin kunnan neuvonnasta, Kuopiontie 11, 77700 Rautalampi, sposti: rautalammin.kunta@rautalampi.fi ja puhelin 040 164 2000. Kunnanvirasto on avoinna ma-pe klo 9-15.