Elinvoimalautakunta, kokous 7.4.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 5 Käyttösuunnitelma ja laskujen hyväksyjät vuodelle 2021

RauDno-2021-93

Valmistelija

  • Iiro Lyytinen, elinkeinoasiamies, iiro.lyytinen@rautalampi.fi

Perustelut

Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 15.12.2020 hyväksynyt vuoden 2021 talousarvion. Samalla valtuusto on hyväksynyt toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ja päämäärät sekä mittarit vuodeksi 2021.

Toimielinten tulee toimittaa 28.2.2020 mennessä käyttösuunnitelmien hyväksymistä koskevat päätökset taloushallintoon. Lisäksi lautakuntien tehtävänä on tehdä tarvittavat päätökset laskujen ja tositteiden hyväksyjistä ja määritellä heidän hyväksymisoikeutensa, mm. sen mihin määrärahoihin heillä on käyttöoikeus. Laskun vastaanottaja ja hyväksyjä eivät voi olla sama henkilö. Maksumääräyksen antajan tulee olla eri henkilö kuin laskun hyväksyjän.

Laskujen vastaanottajat ja hyväksyjät

Laskut vastaanottaa ja hyväksyy elinkeinoasiamies tai maaseutuasiamies. Laskut hyväksyy kunnanjohtaja tai hallintojohtaja. Hyväksymisoikeus kattaa kaikki elinkeinotoimen alaiset kustannuspaikat kunnanhallituksen 15.1. antaman täytäntöönpano-ohjeen mukaisin hyväksymisvaltuuksin sekä talousarvion mukaisten määrärahojen puitteissa.

Elinvoimalautakunnan vuoden 2021 euromääräinen muodostuu seuraavasti:

Toimintakate TA2021
1600 Hallinto, markkinointi ja toimenpiteet 66.721
1622 SavoGrow ja hanketoiminta 164.000
1630 Matkailu ja tapahtumat 36.430
YHTEENSÄ 267.151

Kunnanjohtaja toimialasta vastaavana viranhaltijana vastaa, että toimialan toiminta sopeutetaan määrärahojen sallimiin rajoihin. Kunnanjohtaja vastaa siitä, että tulosalueelle myönnetty määräraha ei ylity.

Talousarvion toteutumista seurataan ja siitä raportoidaan kunnan johtoryhmälle kuukausittain. Lisäksi laaditaan välitilinpäätös kolmannesvuosittain.

Vaikutusten arviointi:(alleviivattuna)
- Henkilöstövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta
- Lapsivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta
- Ympäristövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta
- Yritysvaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

Ehdotus

Esittelijä

  • Anu Sepponen, kunnanjohtaja, anu.sepponen@rautalampi.fi

Elinvoimalautakunta päättää, että kaikki elinkeinotoimen toimialalle kuuluvat laskut vastaanottaa elinkeinoasiamies tai maaseutuasiamies. Laskut hyväksyy kunnanjohtaja tai hallintojohtaja. Hyväksymisvaltuudet on määritelty kunnanhallituksen antamassa talousarvion täytäntöönpano-ohjeessa.

Päätös

Ehdotuksen mukainen.