Elinvoimalautakunta, kokous 2.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 12 Muut asiat

Valmistelija

 • Anu Sepponen, kunnanjohtaja, anu.sepponen@rautalampi.fi

Perustelut

Kokouksessa käsiteltiin muut lautakunnan jäsenten esille ottamat asiat:

 • Asukasmarkkinointi (idea markkinoinnin jatkamisesta esitellään kokouksessa)
  Päätettiin toteuttaa markkinointikampanja, jossa markkinoidaan edullisia lomaviikonloppuja Rautalammilla. Lomaviikonloppuihin sisältyy kuntaesittely, jossa markkinoidaan paikkakunnan tontteja, myytäviä kiinteistöjä ja vuokra-asuntoja. Lisäksi esitellään paikkakunnan työtarjontaa. Kampanjaan osoitetaan 6.000 euron määräraha kustannuspaikalta 1600 Hallinto, markkinointi ja toimenpiteet.
   
 • Lisäksi lautakunta kävi keskustelun seuraavista asioista:
  • Elinkeino- ja elinvoimakehittämisen organisointi jatkossa
   Lautakunta keskusteli elinkeino- ja elinvoimakehittämisen organisoinnista jatkossa.
  • Kerkonkosken kehittämisillat
   Kunnanhallituksen puheenjohtaja Matti Kärkkäinen selvitti Kerkonkosken tontti- ja asuntoiltojen kulkua. Kerkonkoskella kartoitetaan maan- ja kiinteistönomistajien halua myydä omistamiaan tontteja ja kiinteistöjä.
   Timo Satuli kertoi Kuopion Kaislastenlahdessa harjoitetusta mallista, jossa kyläyhdistys on kartoittanut maanomistajat, jotka ovat valmiita myymään tontteja omistamastaan maa-alueesta. 
  • Nettiyhteydet
   Keskusteltiin nettiyhteyksien parantamisesta koko kunnan laajuisesti, koska toimivat internet-yhteydet ovat etätyöntekemisen kannalta keskeiset.
  • Matkailuasiat
   Keskusteltiin matkailumarkkinoinnista ja matkailumarkkinoinnista yleensäkin.
  • Yritysten rekrytointihaasteet

Ehdotus

Esittelijä

 • Anu Sepponen, kunnanjohtaja, anu.sepponen@rautalampi.fi

Keskustelu merkitään tietoon saatetuksi.

Päätös

Ehdotuksen mukainen.


Muutoksenhaku

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (Kuntalaki § 134). Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä
 • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Rautalammin kunnanvirastoon määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Rautalammin kunnan elinvoimalautakunta
Kuopiontie 11, 77700 Rautalampi
Sähköpostiosoite: rautalammin.kunta@rautalampi.fi
Puhelinnumero: 040 164 2000
Kunnanvirasto avoinna: ma – pe 09.00 – 15.00

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti ja se on tekijän allekirjoitettava. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

 • päätös, johon haetaan oikaisua
 • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella oikaisua vaaditaan
 • oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja yhteystiedot

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätöss voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite. 

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Rautalammin kunnan neuvonnasta, Kuopiontie 11, 77700 Rautalampi, sposti: rautalammin.kunta@rautalampi.fi ja puhelin 040 164 2000. Kunnanvirasto on avoinna ma-pe klo 9-15.