Etelä-Savon ELY-keskuksen 26.06.2024 antama perusteltu päätelmä Etelä-Savoon Pieksämäelle sijoittuvan Sarvikankaan tuulivoimahankkeen YVA-menettelystä

Kuulutusaika

28.6.2024 - 29.7.2024

Kuulutus

Kuulutus Sarvikankaan tuulivoimahankkeen perustellusta päätelmästä.

Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on 26.6.2024 antanut hankkeesta vastaavalle Sarvikankaan
Tuuli Oy:lle perustellun päätelmänsä Pieksämäelle sijoittuvan Sarvikankaan tuulivoimahankkeen ympäristövaikutusten
arviointiselostuksesta. Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä (YVA-menettely) on tarkasteltu
kahta hankevaihtoehtoa. Vaihtoehdossa VE 1 on 32 ja vaihtoehdossa VE 2 25 tuulivoimalaa. Lisäksi on
tarkasteltu niin kutsuttua nolla-vaihtoehtoa VE 0 eli tilannetta, jossa hanketta ei toteuteta. Voimaloiden kokonaiskorkeus
on enintään 300 metriä ja yksikköteho 8-10 megawattia (MW). Hankealueen koko on noin 2863
hehtaaria. Hankealue sijaitsee Pieksämäen kaupungin länsirajan tuntumassa noin 10 kilometrin etäisyydellä
Pieksämäen keskustaajamasta. Kangasniemen kuntaraja ulottuu lähimmillään noin kahdeksan kilometrin, Hankasalmen
kuntaraja puolentoista, Rautalammin kuntaraja kahdeksan ja Suonenjoen kuntaraja seitsemän kilometrin
etäisyydelle hankealueesta. Hanke koostuu tuulivoimaloista perustuksineen, niitä yhdistävistä maakaapeleista,
sähköasemasta, sähköverkkoon liittymistä varten tarvittavasta 110 kV:n ilmajohdosta sekä tuulivoimaloita
yhdistävistä huoltoteistä.
Perusteltu päätelmä nähtävillä
YVA-menettelystä annetun lain (252/2017) mukainen perusteltu päätelmä kuulutetaan nähtäville 28.6. -
29.7.2024 seuraavasti:
Hankasalmen kunnan verkkosivuilla osoitteessa https://hankasalmi.fi/
Kangasniemen kunnan verkkosivuilla osoitteessa https://www.kangasniemi.fi/
Pieksämäen kaupungin verkkosivuilla osoitteessa https://www.pieksamaki.fi/
Rautalammin kunnan verkkosivuilla osoitteessa https://www.rautalampi.fi/ sekä
Suonenjoen kaupungin verkkosivuilla https://suonenjoki.fi/
Lisäksi perusteltuun päätelmään sekä koko YVA-menettelyn aineistoon voi tutustua YVA-menettelyä koskevalla
verkkosivulla www.ymparisto.fi/SarvikankaantuulivoimaYVA.
Lisätietoja
Hanke: Jukka Rönnlund, Sarvikankaan Tuuli Oy (puh. 040 577 7568, jukka.ronnlund@ethawind.com)
YVA-menettely: maankäyttöasiantuntija Satu Karjalainen, Etelä-Savon ELY-keskus (puh. 0295 024 024,
satu.maarit.karjalainen@ely-keskus.fi)