Ympäristölautakunta, kokous 14.11.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 60 LISÄPYKÄLÄ: Rakennusluvan myöntäminen varastorakennukselle (lisäpykälä)

RauDno-2019-695

Valmistelija

  • Arttu Matilainen, Rakennustarkastaja, arttu.matilainen@rautalampi.fi

Perustelut

Asia                                    
Rakennuslupahakemus MRL 125 § 1 mom.
Rautalammin hallintosääntö 26§, kohta 13 ja 14

Asian vireille tulo               
Hakemus on saapunut 17.10.2019.

Rakennuspaikka                 
686-404-1-12
Mansikkamäentie 66
77700 Rautalampi

Kiinteistön nimi                 
Mansikkamäki

Pinta-ala                            
397900 m2

Rakennettu kerrosala        
569 k-m²                                                                

Hakija                                
Jukka Kovanen Petäjäkuja 8 76100 Pieksämäki

Toimenpide                       
Varastorakennuksen rakentaminen (536 k-m2), kiinteistölle rakennettu rakennushankkeen jälkeen 1101 k-m2.

Kuuleminen                       
Naapurin kuuleminen on ilmeisen tarpeetonta, koska lähin naapuri on linnuntietä 560 metrin etäisyydellä ja uusi varastorakennus tehdään vanhan varastorakennuksen paikalle.

Lisäselvitys                         
Kaavoitus: Alueella ei ole kaavaa
Tieyhteys: Mansikkamäentie, Ysitie.
Vesi- ja jätevesihuolto: Talousvesi omasta porakaivosta, jätevedelle imeytyskenttä.

Muuta:                               
Kyseessä on varastorakennuksen rakentaminen, entisen palaneen tilalle.
Rakennuspaikka ei ole rantavyöhykkeellä. Rautalammin kunta on asiassa päätäntävaltainen.                                              

Liitteet                                  
Yleiskartta
Havainnekartta kiinteistön sijainnista
Asemapiirustus
Pohjapiirustus
Julkisivupiirustukset

 

Vaikutusten arviointi:(alleviivattuna)

- Henkilöstövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Lapsivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Ympäristövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Yritysvaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

Ehdotus

Esittelijä

  • Arttu Matilainen, Rakennustarkastaja, arttu.matilainen@rautalampi.fi

Ympäristölautakunta päättää myöntää rakennusluvan varastorakennuksen rakentamiselle, entisen palaneen tilalle.

Päätösehdotuksen perustelut
Rakennuslupahakemus käsittää varastorakennuksen rakentamisen (536 k-m2) Rautalammin Ihalaiskylässä olevalle Mansikkamäki-tilalle, RN:o 1:12. Tilan kokonaispinta-ala on 397900 m².

Rakennuspaikka sijaitsee Rautalammin Ihalaiskylässä kaavoittamattomalla alueella rantavyöhykkeen ulkopuolella, jossa rakentamista säätelee kunnan rakennusvalvonta-viranomainen.

Edellä esitetty huomioiden hakemuksen mukaisen rakennusluvan myöntäminen ei vaikuttaisi viereisten kiinteistöjen omistajien etuun haitallisesti. Haetun varastorakennuksen rakentaminen ei aiheuttaisi edellä sanotun perusteella haittaa kaavoitukselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle.

Sovelletut oikeusohjeet     
Maankäyttö- ja rakennuslaki (132/1999) 116 §, 125 §, 133 §

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Hakija, Rautalammin kunnanhallitus

Muutoksenhaku

VALITUSOSOITUS

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän/XX päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valistusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Itä-Suomen hallinto-oikeudelle.

            Itä-Suomen hallinto-oikeus

            PL 1744 (Minna Canthin katu 64)

            70101 KUOPIO

            Sähköposti: ita-suomi.hao@oikeus.fi

            Faksinumero: 029 56 42501

            Puhelinnumero:029 56 42500

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:

  • päätös, johon muutosta haetaan
  • miltä kohdin päätökseen haetaan ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
  • perusteet, joilla muutosta haetaan

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. 

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite. 

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on littettävä:

  • päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennettynä
  • todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
  • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Rautalammin kunnan neuvonnasta, Kuopiontie 11, 77700 Rautalampi, sposti: rautalammin.kunta@rautalampi.fi ja puhelin 040 164 2000. Kunnanvirasto on avoinna ma-pe klo 9-15.

Huom! Asianosaiselle lähetettävään valitusosoitukseeen merkitään lähettämispäivä.

Päätös on annettu asianosaiselle tiedoksi kirjeellä, joka on lähetty xx.xx.xxxx.

Päätös on annettu asianosaiselle tiedoksi sähköpostilla, joka on lähetty xx.xx.xxxx