Ympäristölautakunta, kokous 14.11.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 61 LISÄPYKÄLÄ: Päätös sähköjohdon sijoittamisesta Vaajasalmen kylässä sijaitsevalle Suvimetsä- kiinteistölle 686-411-2-131 (lisäpykälä)

RauDno-2019-696

Valmistelija

 • Arttu Matilainen, Rakennustarkastaja, arttu.matilainen@rautalampi.fi

Perustelut

Asia                                   
MRL 161§ Sähköjohdon sijoittaminen

Asian vireille tulo              
Savon Voima Verkon hakemus ja sijoittamisehdotus on päivätty 29.8.2018 ja naapurien kuuleminen suoritettu Rautalammin kunnan toimesta 4.1.2019. Kiinteistön omistajien valitus hakemusta koskien saapunut 21.1.2019. Savon Voima Verkko Oy:n vastine valitukseen päivätty 26.2.2019.

Paikka                                
Kiinteistö 686-411-2 -131, Suvimetsä
Joutenniemi, 77910 Vaajasalmi

Kuuleminen                       
Kuuleminen on suoritettu.

Lisäselvitys                        
Kaavoitus: Yhdyskuntateknisten johtojen ja laitteiden sijoituspaikka sijaitsee haja-asutusalueella.

Muuta:
Savon Voima Verkko Oy on jättänyt lupahakemuksen yhdyskuntateknisten johtojen (0,4 kV, pienjänniteilmajohto) sijoittamisesta Vaajasalmen kylässä sijaitsevalle kiinteistöille Suvimetsä Rn:o 2:131

Savon Voima Verkko Oy hakee lupaa ensisijaisesti suunnitteluvaihtoehdolle 1. Vaihtoehdossa rakennetaan uusi 0,4 kV ilmajohtoreitti metsäalueen läpi. Pienjänniteilmajohto vaatii 3 metriä leveän puusta puuhun olevan johtoalueen, mutta kyseiseltä metsäiseltä alueelta joudutaan kaatamaan vain muutamia yksittäisiä puita. Ilmajohdon rakentamiskustannukset ovat 2000 € (Savon Voima Verkko Oy:n kustannusarvio).

Usein pienjänniteilmajohdot rakennetaan maaperän salliessa maakaapelina. Tässä tapauksessa alueella sijaitseva kallio vaatisi kaapeliojan louhimisen ja sen vuoksi kiinteistölle ja metsätaloudelle aiheutuvat haitat olisivat suuremmat kuin hakemuksessa esitetyissä vaihtoehdoissa.

Vaihtoehdoissa 2 ja 3 Savon Voima Verkko Oy on tehnyt vaihtoehtoiset ilmajohtolinjaukset, ne ovat kalliimpia, mutta arvioiden mukaan kiinteistölle aiheutuva haitta on vähäisin vaihtoehdossa 1.

Savon Voima Verkko Oy ja kiinteistönomistajat eivät ole päässeet sopimukseen johdon sijoittamisesta ko. kiinteistöille.

Kiinteistön omistajia on kuultu hakemuksen johdosta ja he ovat esittäneet eriäviä mielipiteitä Savon Voima Verkko Oy:n suunnittelemalle pienjänniteilmajohdon reitille. Kiinteistön omistajien mukaan tulee tarkastella muita vaihtoehtoja ja noudattaa kaikkien allekirjoitettuja, jo voimassa olevia sopimuksia johtojen sijoittamisesta. Savon Voima Verkko Oy:n vastineesta käy ilmi, että edellä mainitut sopimukset eivät liity tämän asian käsittelyyn.

Savon Voima Verkko Oy on tehnyt kiinteistön omistajien valituksesta vastineen, jossa he ovat laskeneet kustannuksia valituksessa esitettyihin vaihtoehtoisiin reitteihin. Vaihtoehdoissa 4, 5 ja 6 kokonaiskustannusarviot ovat 70000-80000 euron haarukassa, kun taas hakemuksen vaihtoehdot ovat 2000-3000 euron luokkaa.

Hinnoittelu perustuu Energiaviraston verkkokomponentit, yksikköhinnat 2016-2023, taulukkoon.

Liitteet                               
Hakemus
Sijaintikartta
Suunnitelmakartta
Kustannusarviot suunnitelmille
Kiinteistön omistajien valitus
Savon Voima Verkko Oy:n vastine valitukseen

 

Vaikutusten arviointi:(alleviivattuna)

- Henkilöstövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Lapsivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Ympäristövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Yritysvaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

Ehdotus

Esittelijä

 • Arttu Matilainen, Rakennustarkastaja, arttu.matilainen@rautalampi.fi

Ympäristölautakunta päättää kiinteistön Suvimetsä 686-411-2-131 osalla 0,4 kV:n pienjänniteilmajohtojen sijoittamistavaksi VE 1 :n.

Ehdotetun päätöksen perustelut:
MRL 161 §
Kiinteistön omistaja ja haltija on velvollinen sallimaan yhdyskuntaa tai kiinteistöä palvelevan johdon sijoittamisen omistamalleen tai hallitsemalleen alueelle, jollei sijoittamista muutoin voida järjestää tyydyttävästi ja kohtuullisin kustannuksin. Sama koskee johtoihin liittyviä vähäisiä laitteita, rakennelmia ja laitoksia. Johtoa tai muuta laitetta ei saa rakentaa niin, että vaikeutetaan alueen kaavoitusta tai kaavan toteuttamista. Jollei sijoittamisesta ole sovittu kiinteistön omistajan ja haltijan kanssa, sijoittamisesta päättää kunnan rakennusvalvontaviranomainen. Sijoittamisesta päätettäessä on kiinnitettävä huomiota siihen, ettei kiinteistölle aiheuteta tarpeetonta haittaa.

Lisäksi päätöksen perusteluna;

 • ilmajohtojen sijoittaminen metsäalueen läpi ei aiheuta kiinteistön omistajalle kohtuutonta haittaa
 • sijoittamistavalla huomioidaan sähkönkäyttäjien tasapuolinen kohtelu
 • sijoittamista ei muutoin voida järjestää kohtuullisin kustannuksin
 • vaihtoehto ei vaikeuta alueen kaavoitusta tai kaavan toteuttamista

 

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Hakija, Rautalammin kunnanhallitus, kiinteistön Suvimetsä Rn:o 2:13 omistajat

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

VALITUSOSOITUS

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän/XX päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jona päätös on luovutettu asianosaiselle tai hänen lailliselle edustajalleen. Postitse saantitodistusta vastaan lähetetystä asiakirjasta katsotaan asianosaisen saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana. 

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valistusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Itä-Suomen hallinto-oikeudelle.

            Itä-Suomen hallinto-oikeus

            PL 1744 (Minna Canthin katu 64)

            70101 KUOPIO

            Sähköposti: ita-suomi.hao@oikeus.fi

            Faksinumero: 029 56 42501

            Puhelinnumero:029 56 42500

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:

 • päätös, johon muutosta haetaan
 • miltä kohdin päätökseen haetaan ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
 • perusteet, joilla muutosta haetaan

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. 

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite. 

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on littettävä:

 • päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennettynä
 • todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
 • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Rautalammin kunnan neuvonnasta, Kuopiontie 11, 77700 Rautalampi, sposti: rautalammin.kunta@rautalampi.fi ja puhelin 040 164 2000. Kunnanvirasto on avoinna ma-pe klo 9-15.

Huom! Asianosaiselle lähetettävään valitusosoitukseeen merkitään lähettämispäivä.

Päätös on annettu asianosaiselle tiedoksi kirjeellä, joka on lähetty xx.xx.xxxx.

Päätös on annettu asianosaiselle tiedoksi sähköpostilla, joka on lähetty xx.xx.xxxx