Tekninen lautakunta, kokous 30.1.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 6 Teknisen lautakunnan tositteiden hyväksyjät

RauDno-2020-30

Valmistelija

  • Antti Tuppura, tekninen johtaja, antti.tuppura@rautalampi.fi

Perustelut

Lautakunnan tai muun kunnan viranomaisen on määrättävä ne henkilöt jotka sen puolesta hyväksyy lautakunnan tositteet, ellei hyväksyjää ole määrätty vastuualuesäännöllä. Teknisen toimen vastuualuesäännön mukaan lautakunnan hyväksymät sopimukset ja muut asiakirjat allekirjoittaa lautakunnan puheenjohtaja tai kunnanjohtaja ja varmentaa esittelijänä toimiva viranhaltija.

Kunnanhallitus on talousarvion täytäntöönpano-ohjeessaan 9.1.2020 määritellyt viranhaltijoiden taloudellisen päätösvallan euromääräiset rajat (liitteenä).

 

Vaikutusten arviointi:(alleviivattuna)

- Henkilöstövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Lapsivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Ympäristövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Yritysvaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

Ehdotus

Esittelijä

  • Antti Tuppura, tekninen johtaja, antti.tuppura@rautalampi.fi

Tekninen johtaja ehdottaa, että teknisen lautakunnan talousarvion tehtäväalueiden laskujen ja tositteiden hyväksyjät seuraavasti;
1. Tekninen lautakunta hallinto, palo- ja pelastustoimi, jätehuolto, vesihuolto, kiinteistöt,varikko, liikenneväylät:

  • käyttötalouden tositteet hyväksyy tekninen johtaja tai hänen sijaisensa.
  • kunnan kiinteistöjen sähkön käyttömaksulaskut hyväksyy kiinteistömestari, muiden sähkönkäyttöpaikkojen osalta sähkölaskut hyväksyy tekninen johtaja.

2. Maankäyttö - suunnittelu/kaavoitus; tositteet hyväksyy tekninen johtaja tai rakennustarkastaja- kunnanrakennusmestari.

3.Investointiryhmien talonrakennus, julkinen käyttöomaisuus, irtain omaisuus sekä vesihuolto: tositteet hyväksyy tekninen johtaja tai hänen sijaisensa.

4.Kiinteistökeskuksen henkilöstön matkalaskut hyväksyy kiinteistömestari. Teknisen lautakunnan alaisen muun henkilöstön matkalaskut hyväksyy tekninen johtaja tai hänen sijaisensa.

Päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti.


Muutoksenhaku

Koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta ei saa tehdä. (Kuntalaki 410/2015 § 136)