Tekninen lautakunta, kokous 21.11.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 58 Talousarvio vuodelle 2020, investointiosa

RauDno-2019-703

Valmistelija

  • Antti Tuppura, tekninen johtaja, antti.tuppura@rautalampi.fi

Perustelut

Investointikohteet vuodelle 2020 - 2024 on esitetty liitteenä sivulla olevassa taulukossa. Investointikohteiden kustannusarviot ovat yhteensä noin 8,5 milj. €, joihin saadaan arviolta 0,05 milj. € valtionosuuksia. Suurten hankeinvestointien yhteydessä tulee selvittää ylläpitokustannukset ja vaadittavat henkilöstöresurssit ennen hankepäätöstä.

Lähivuosien suurimmat investoinnit ovat Kuutinharjun alueen työt, mahdollinen Pentinpellon päiväkodin laajennus ja mahdollinen venekanavan rakentaminen. Edellä mainituista hankkeista Kuutinharjun alueen työt ovat käynnissä, mutta muut ovat suunnittelun eri vaiheissa.

Vuosien 2020 - 2024 aikana vesilaitosinvestoinnit ovat yhteensä noin 1.195 milj. euroa. Tästä noin 0,140 milj. euroa on suunniteltu käytettäväksi uusien vesi- ja viemäriliittymien rakentamiseen. Vanhan vesi- ja viemäriverkoston saneeraukseen on varattu noin 1,055 milj. euroa.

Kaavoituksella ja maankäyttöratkaisuilla mahdollistetaan kunnan laajalle haja-asutusalueille tapahtuva vapaa-ajan asunto-, omakotitalo- ja yritysrakentaminen. Vuonna 2020 toteutettavaksi suunniteltuja kaavoitushankkeita ovat Kuutinharjun asemakaavan vahvistaminen, Juhola – Suvantola – alueen asemakaavan vahvistaminen ja Etelä-Konneveden rantaosayleiskaavojen päivittäminen pienvenekanavan kohdalta.

Rautalammin kunnan elinvoimaisuuden kannalta tärkeitä hankkeita ovat Kuutinharjun ja Suvantolan alueiden yhdyskuntatekninen rakentaminen. Tarkoituksena on luoda viihtyisä ja houkutteleva alue omarantaiseen rakentamiseen.

 

Vaikutusten arviointi:(alleviivattuna)

- Henkilöstövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Lapsivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Ympäristövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Yritysvaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

Ehdotus

Esittelijä

  • Antti Tuppura, tekninen johtaja, antti.tuppura@rautalampi.fi

Tekninen lautakunta esittää liitteen mukaisia investointeja vuodelle 2020 kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi.

Päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti.


Muutoksenhaku

Koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta ei saa tehdä. (Kuntalaki 410/2015 § 136)