Kunnanvaltuusto, kokous 29.10.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 75 Suunnitelma Savon Voiman ja Kuopion Energian yhdistämiseksi

RauDno-2019-518

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Anu Sepponen, kunnanjohtaja, anu.sepponen@rautalampi.fi

Perustelut

Kuopion Energian ja Savon Voiman fuusioiminen on ollut kuntien tavoitteena jo 1990-luvun lopulta lähtien. Asiasta on vuosien varrella neuvoteltu useita kertoja, mutta neuvottelut eivät aiemmin johtaneet toivottuun lopputulokseen. Järjestelyn valmistelijat ovat vakuuttuneita järjestelyn edullisuudesta omistajien näkökulmasta ja suosittavat sen hyväksymistä.

Järjestely on tarkoitus totetuttaa siten, että Savon Energiaholding Oy hankkii Kuopion Energia Oy:n osakekannan ja antaa vastineeksi omia osakkeitaan. Lopuksi Savon Energiaholding Oy:n omaistama Kuopion Energia Oy sulautuu Savon Voima Oyj:hin. Järjestely on mahdollista totetuttaa vain, jos kaikki Savon Energiaholding Oy:n omistajakunnat hyväksyvät järjestelyn ja tekevät asiassa samansisältöiset päätökset.

Järjestelyn toteuttamisesta päätetään lopullisesti Savon Energiaholding Oy:n ylimääräisessä yhtiökokouksessa, jolloin kaikkien omistajakuntien kanta on selvillä.

Kuopion kaupunki ja Savon Energiaholding Oy (SEH) tulevat allekirjoittamaan syys-lokakuun aikana aiesopimuksen  Kuopion Energia Oy:n  (KE) osakekannan hankkimisesta SEH:lle (järjestely). Järjestely on tarkoitus toteuttaa osakevaihdolla siten, että SEH toteuttaa Kuopion kaupungille suunnatun osakeannin ja saa vastikkeeksi Kuopion kaupungin omistamat KE:n osakkeet eli KE:n osakekannan kokonaisuudessaan. SEH:n ja KE:n osakkeiden vaihtosuhde perustuu Elron Oy:n tekemään SEH:n ja KE:n osakkeiden arvonmääritykseen.

Järjestelyn seurauksena SEH tulee omistamaan KE:n osakekannan kokonaisuudessaan. Kuopion kaupungin omistusosuus SEH:ssa kasvaa nykyisestä 18,72 prosentista 40,0 prosenttiin.

Vuoden 2020 aikana KE sulautuu Savon Voima Oyj:hin. Savon Voimaverkko Oy ja Kuopion Sähköverkko Oy jäävät erillisiksi Savon VoimaOyj:n tytäryhtiöiksi. Järjestely ei aiheuta muutoksia sähkön siirron tai kaukolämmön hintoihin.

Osana järjestelyä SEH:n osakassopimus muuttuu liitteen 4 mukaiseksi, SEH:n yhtiöjärjestys liitteen 1 mukaiseksi, omistajastrategia liitteen 2 mukaiseksi ja hyvä hallintotapa liitteen 3 mukaiseksi. Lisäksi järjestelyn toteuttamisen yksityiskohdista laaditaan SEH:n ja Kuopion kaupungin välille yhdistymissopimus.

Päätökset Kuopion kaupungille tehtävästä suunnatusta osakeannista ja yhtiöjärjestyksen muuttamisesta tekee SEH:n ylimääräinen yhtiökokous. Päätökset SEH:n omistajapolitiikan ja hyvän hallintotavan muuttamisesta, sekä yhdistymissopimuksen hyväksymisestä tekee SEH:n hallintoneuvosto.

 

 

 

 

Vaikutusten arviointi:(alleviivattuna)

- Henkilöstövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Lapsivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Ympäristövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Yritysvaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

Ehdotus

Esittelijä

Anu Sepponen, kunnanjohtaja, anu.sepponen@rautalampi.fi

Kunnanjohtaja ehdottaa  Rautalammin kunnanhallitus päättää esittää edelleen kunnanvaltuustolle, että Rautalammin kunta päättää

1. hyväksyä järjestelyn toteuttamisen

2. hyväksyä SEH:n osakassopimuksen muuttamisen liitteen 5 mukaiseksi ja valtuuttaa kunnanjohtaja Anu Sepposen allekirjoittamaan osakassopimuksen Rautalammin kunnan puolesta

3. valtuuttaa kunnanhallituksen puheenjohtaja Matti Kärkkäisen
edustamaan Rautalammin kuntaa SEH:n ylimääräisessä
yhtiökokouksessa ja kannattamaan yhtiökokouksen päätöksiä,
joilla:
- SEH:n yhtiöjärjestys muutetaan liitteen 2 mukaiseksi,
- SEH toteuttaa suunnatun osakeannin Kuopion kaupungille.
Osakeannin seurauksena Kuopio tulee omistamaan 40,0 %
SEH:n osakkeista. Osakkeiden merkintähinnan maksuna SEH
saa Kuopion kaupungilta KE:n osakekannan
kokonaisuudessaan,
– valtuuttaa kunnanjohtaja Anu Sepposen hyväksymään liitteen
5 mukaiseen osakassopimukseen ja liitteen 2 mukaiseen
yhtiöjärjestykseen teknisluontoisia muutoksia,
– hyväksyä päätöksen toimeenpanon huolimatta mahdollisista
valituksista, ellei hallinto-oikeus kiellä toimeenpanoa.

Päätös

Kunnanhallitus päättää:

1. hyväksyä järjestelyn toteuttamisen

2. hyväksyä SEH:n osakassopimuksen muuttamisen liitteen 5 mukaiseksi ja valtuuttaa kunnanjohtaja Anu Sepposen allekirjoittamaan osakassopimuksen Rautalammin kunnan puolesta

3. valtuuttaa kunnanhallituksen puheenjohtaja Matti Kärkkäisen edustamaan Rautalammin kuntaa SEH:n ylimääräisessä yhtiökokouksessa ja kannattamaan yhtiökokouksen päätöksiä, joilla:
- SEH:n yhtiöjärjestys muutetaan liitteen 2 mukaiseksi,
- SEH toteuttaa suunnatun osakeannin Kuopion kaupungille. Osakeannin seurauksena Kuopio tulee omistamaan 40,0 % SEH:n osakkeista. Osakkeiden merkintähinnan maksuna SEH
saa Kuopion kaupungilta KE:n osakekannan kokonaisuudessaan,
– valtuuttaa kunnanjohtaja Anu Sepposen hyväksymään liitteen 5 mukaiseen osakassopimukseen ja liitteen 2 mukaiseen yhtiöjärjestykseen teknisluontoisia muutoksia,
– hyväksyä päätöksen toimeenpanon huolimatta mahdollisista valituksista, ellei hallinto-oikeus kiellä toimeenpanoa.

Valmistelija

 • Anu Sepponen, kunnanjohtaja, anu.sepponen@rautalampi.fi

Perustelut

Kuopion Energian ja Savon Voiman fuusioiminen on ollut kuntien tavoitteena jo 1990-luvulta lähtien.

 

 

Ehdotus

Kunnanvaltuusto päättää:

1. hyväksyä järjestelyn toteuttamisen

2. hyväksyä Savon Energiaholdin Oy:n osakassopimuksen muuttamisen liitteen 5 mukaiseksi ja valtuuttaa kunnanjohtaja Anu Sepposen allekirjoittamaan osakassopimuksen Rautalammin kunnan puolesta

3. valtuuttaa kunnanhallituksen puheenjohtaja Matti Kärkkäisen edustamaan Rautalammin kuntaa Savon Energiaholding Oy:n (SEH) ylimääräisessä yhtiökokouksessa ja kannattamaan yhtiökokouksen päätöksiä,​ joilla:

 • ​SEH:n yhtiöjärjestys muutetaan liitteen 4 mukaiseksi
 • ​SEH toteuttaa suunnatun osakeannin Kuopion kaupungille. Osakeannin seurauksena Kuopio tulee omistamaan 40,​0 % SEH:n osakkeista. Osakkeiden merkintähinnan maksuna SEH saa Kuopion kaupungilta KE:n osakekannan kokonaisuudessaan
 • valtuuttaa kunnanjohtaja Anu Sepposen hyväksymään liitteen 5 mukaiseen osakassopimukseen ja liitteen 4 mukaiseen yhtiöjärjestykseen teknisluontoisia muutoksia,​
 • hyväksyä päätöksen toimeenpanon huolimatta mahdollisista valituksista,​ ellei hallinto-​oikeus kiellä toimeenpanoa.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

VALITUSOSOITUS

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Päätökseen saa hakea muutosta:

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä
 • kunnan jäsen.

Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen tiedon päätöksestä seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valistusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 • päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
 • päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai
 • päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen

Kunnallivalitus tehdään Itä-Suomen hallinto-oikeudelle.

            Itä-Suomen hallinto-oikeus

            PL 1744 (Minna Canthin katu 64)

            70101 KUOPIO

            Sähköposti: ita-suomi.hao@oikeus.fi

            Faksinumero: 029 56 42501

            Puhelinnumero:029 56 42500

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:

 • päätös, johon muutosta haetaan
 • miltä kohdin päätökseen haetaan ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
 • perusteet, joilla muutosta haetaan

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. 

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite. 

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on littettävä:

 • päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennettynä
 • todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
 • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Rautalammin kunnan neuvonnasta, Kuopiontie 11, 77700 Rautalampi, sposti: rautalammin.kunta@rautalampi.fi ja puhelin 040 164 2000. Kunnanvirasto on avoinna ma-pe klo 9-15.