Kunnanvaltuusto, kokous 29.10.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 72 Kotouttamisjaoston jatko

RauDno-2019-567

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Kirsi Solmari, perusturvajohtaja, kirsi.solmari@rautalampi.fi

Perustelut

Kotouttamisyksikön mahdollisesti siirtyessä perusturvalautakunnan alaisuuteen, tulee kotouttamisjaoston rooli kunnan päätöksen teossa muuttumaan merkittävästi.

Kotouttamisjaoston tehtävänä on ollut:

- esittää kunnanhallitukselle pakolaisten vastaanottamiseen liittyviä päätösehdotuksia

- valmistella kotouttamisyksikön talousarvio ja seurata sen toteutumista

- käsitellä muita kotouttamiseen liittyviä tehtäviä.

Kunnan talouden tasapainottamissuunnitelmaa valmistellaan kunnanhallituksen ja valtuuston päätettäväksi. Yhtenä säästökohteena on harkittava myös kunnan päätösprosessien yksinkertaistamista ja esimerkiksi jaostojen tehtäviä.

 

Vaikutusten arviointi:(alleviivattuna)

- Henkilöstövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Lapsivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Ympäristövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Yritysvaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

Ehdotus

Kotouttamisjaosto käy keskustelua roolistaan ja tehtävistään ja esittää kunnanhallitukselle ja myöhemmin valtuustolle mahdolliset muutokset.

Päätös

Kotouttamisjaosto kävi keskustelun roolistaan ja tehtävistään ja esittää kunnanhallitukselle kotouttamisjaoston lakkauttamista 1.1.2020 alkaen. Lisäksi kotouttamisjaosto esitttää kunnanhallitukselle, että tilanteen niin vaatiessa perusturvalautakunta huolehtii kotouttamisen erilliskysymyksistä työryhmämenettelyllä.

Valmistelija

Kirsi Solmari, perusturvajohtaja, kirsi.solmari@rautalampi.fi

Perustelut

Kotouttamisyksikön mahdollisesti siirtyessä perusturvaosaston alaisuuteen, tulee kotouttamisjaoston rooli muuttumaan merkittävästi. Kotouttamisjaosto keskusteli asiasta ja päätti esittää kunnanhallitukselle ja -valtuustolle, että kotouttamisjaosto lakkautetaan 1.1.2020 alkaen. 

Ehdotus

Esittelijä

Anu Sepponen, kunnanjohtaja, anu.sepponen@rautalampi.fi

Kunnanhallitus päättää osaltaan ja ehdottaa edelleen kunnanvaltuustolle, että kotouttamisjaosto lakkautetaan 1.1.2020 alkaen. Tilanteen niin vaatiessa perusturvalautakunta huolehtii kotouttamisen erilliskysymyksistä työryhmämenettelyllä.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Asiantuntijana kuultiin perusturvajohtaja Kirsi Solmaria.

Valmistelija

 • Kirsi Solmari, perusturvajohtaja, kirsi.solmari@rautalampi.fi

Perustelut

Kotouttamisyksikön siirtyessä perusturvalautakunnan alaisuuteen, tulee kotouttamisjaoston rooli muuttumaan merkittävästi.

Ehdotus

Kunnanvaltuusto päättää, että kotouttamisjaosto lakkautetaan 1.1.2020 alkaen. Tilanteen niin vaatiessa perusturvalautakunta huolehtii kotouttamisen erilliskysymyksistä työryhmämenettelyllä.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

VALITUSOSOITUS

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Päätökseen saa hakea muutosta:

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä
 • kunnan jäsen.

Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen tiedon päätöksestä seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valistusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 • päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
 • päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai
 • päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen

Kunnallivalitus tehdään Itä-Suomen hallinto-oikeudelle.

            Itä-Suomen hallinto-oikeus

            PL 1744 (Minna Canthin katu 64)

            70101 KUOPIO

            Sähköposti: ita-suomi.hao@oikeus.fi

            Faksinumero: 029 56 42501

            Puhelinnumero:029 56 42500

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:

 • päätös, johon muutosta haetaan
 • miltä kohdin päätökseen haetaan ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
 • perusteet, joilla muutosta haetaan

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. 

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite. 

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on littettävä:

 • päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennettynä
 • todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
 • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Rautalammin kunnan neuvonnasta, Kuopiontie 11, 77700 Rautalampi, sposti: rautalammin.kunta@rautalampi.fi ja puhelin 040 164 2000. Kunnanvirasto on avoinna ma-pe klo 9-15.