Kunnanvaltuusto, kokous 18.11.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 85 Esitys Savon Kuituverkko Oy:n osakassopimuksen muuttamiseksi

RauDno-2019-657

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Merja Koivula-Laukka, hallintojohtaja, merja.koivula-laukka@rautalampi.fi

Perustelut

Savon Kuituverkko Oy on Pohjois-Savon kuntien 26.10.2010 perustama tietoverkkoyhtiö. Yhtiön osakkaina on 17 kuntaa ja kuntien omistusosuus yhtiössä on 100 %. Rautalammin kunta omistaa yhtiöstä 3,15 %, kunnan omistamien osakkeiden määrä on 46.598 kpl.

Yhtiön hallitus esittää osakkaille, että osakassopimuksen kohtaa 12.2. tarkennetaan siten, että osakassopimukseen lisätään uusi kohta 12.5., joka kuuluu seuraavasti: "Tämän kohdan 12 mukaiset osakkaiden sitoumukset toteutetaan Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 artiklan valtiontukisääntöjä sekä kuntalakia noudattaen ja näiden sääntöjen rajoissa.

Yhtiön valmistelema muutossopimus (päivätty 30.9.2019) on liitteenä.

Vaikutusten arviointi:(alleviivattuna)

- Henkilöstövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Lapsivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Ympäristövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Yritysvaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

Ehdotus

Esittelijä

Anu Sepponen, kunnanjohtaja, anu.sepponen@rautalampi.fi

Rautalammin kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että

1. Rautalammin kunta hyväksyy Savon Kuituverkko Oy:n valmisteleman 30.9.2019 päivätyn osakassopimuksen muutossopimuksen.

2. se valtuuttaa kunnanjohtaja Anu Sepposen allekirjoittamaan Savon Kuituverkko Oy:n 30.9.2019 päivätyn osakassopimuksen muutossopimuksen.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

 • Merja Koivula-Laukka, hallintojohtaja, merja.koivula-laukka@rautalampi.fi

Perustelut

Savon Kuituverkko Oy on Pohjois-​Savon kuntien 26.10.2010 perustama tietoverkkoyhtiö. Yhtiön osakkaina on 17 kuntaa ja kuntien omistusosuus yhtiössä on 100 %. Rautalammin kunta omistaa yhtiöstä 3,​15 %,​ kunnan omistamien osakkeiden määrä on 46.598 kpl.

Yhtiön hallitus esittää osakkaille,​ että osakassopimuksen kohtaa 12.2. tarkennetaan siten,​ että osakassopimukseen lisätään uusi kohta 12.5.,​ joka kuuluu seuraavasti: "Tämän kohdan 12 mukaiset osakkaiden sitoumukset toteutetaan Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 artiklan valtiontukisääntöjä sekä kuntalakia noudattaen ja näiden sääntöjen rajoissa.

Ehdotus

Rautalammin kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle,​ että

1. Rautalammin kunta hyväksyy Savon Kuituverkko Oy:n valmisteleman 30.9.2019 päivätyn osakassopimuksen muutossopimuksen.

2. se valtuuttaa kunnanjohtaja Anu Sepposen allekirjoittamaan Savon Kuituverkko Oy:n 30.9.2019 päivätyn osakassopimuksen muutossopimuksen.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Liitteet

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

VALITUSOSOITUS

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Päätökseen saa hakea muutosta:

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä
 • kunnan jäsen.

Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen tiedon päätöksestä seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valistusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 • päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
 • päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai
 • päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen

Kunnallivalitus tehdään Itä-Suomen hallinto-oikeudelle.

            Itä-Suomen hallinto-oikeus

            PL 1744 (Minna Canthin katu 64)

            70101 KUOPIO

            Sähköposti: ita-suomi.hao@oikeus.fi

            Faksinumero: 029 56 42501

            Puhelinnumero:029 56 42500

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:

 • päätös, johon muutosta haetaan
 • miltä kohdin päätökseen haetaan ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
 • perusteet, joilla muutosta haetaan

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. 

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite. 

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on littettävä:

 • päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennettynä
 • todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
 • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Rautalammin kunnan neuvonnasta, Kuopiontie 11, 77700 Rautalampi, sposti: rautalammin.kunta@rautalampi.fi ja puhelin 040 164 2000. Kunnanvirasto on avoinna ma-pe klo 9-15.