Kunnanhallitus, kokous 9.9.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 194 Vuoden 2018 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

RauDno-2019-359

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Khall § 90,  1.4.2019 RauDno-2019-126

Valmistelija Merja Koivula-Laukka, hallintojohtaja, merja.koivula-laukka@rautalampi

Perustelut

Kuntalain 115 §:n nojalla kunnan toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnan ja talouden tavoitteiden toteutumisesta kunnassa ja kuntakonsernissa. 

Toimintakertomuksessa on myös annettava tietoja sellaisista kunnan ja kuntakonsernin talouteen liittyvistä olennaisista asioista, jotka eivät käy ilmi kunnan tai kuntakonsernin taseesta, tuloslaskelmasta tai rahoituslaskelmasta. Tällaisia asioita ovat ainakin arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä sekä tiedot sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja keskeisistä johtopäätöksistä. 

Kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä. 

Ehdotus: 

Esittelijä Anu Sepponen, kunnanjohtaja, anu.sepponen@rautalampi.fi

Kunnanhallitus päättää hyväksyä Rautalammin kunnan ja kuntakonsernin vuoden 2018 toimintakertomuksen ja henkilöstötilinpäätöksen ja antaa sen tarkastuslautakunnan käsiteltäväksi. 

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Asiantuntijana kuultiin tekninen johtaja Antti Tuppuraa, sivistysjohtaja Olli Lipposta ja perusturvajohtaja Kirsi Solmaria.

___________________________

Khall § 91, 1.4.2019

§ 91 Rautalammin kunnan tilinpäätös 2018

RauDno-2019-229

Valmistelija Merja Koivula-Laukka, hallintojohtaja, merja.koivula-laukka@rautalampi.fi

Perustelut

Kuntalain 113 §:n nojalla kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi. Tilintarkastajien on tarkastettava tilinpäätös toukokuun loppuun mennessä. Kunnanhallituksen on saatettava tilinpäätös tilintarkastuksen jälkeen valtuuston käsiteltäväksi. Valtuuston on käsiteltävä tilinpäätös kesäkuun loppuun mennessä. Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot kunnan tuloksesta, taloudellisesta asemasta, rahoituksesta sekä toiminnasta. Tätä varten tarpeelliset lisätiedot on ilmoitettava liitetiedoissa. Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja.

Kuntalain 114 §:n mukaan kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös. Konsernitilinpäätös tulee laatia konserniyhteisöjen taseiden ja tuloslaskelmien sekä niiden liitetietojen yhdistelmänä. Konsernitilinpäätökseen sisällytetään lisäksi konsernin rahoituslaskelma, jossa annetaan selvitys kuntakonsernin varojen hankinnasta ja niiden käytöstä tilivuoden aikana. Kuntayhtymän tilinpäätös yhdistellään jäsenkunnan konsernitilinpäätökseen. Kunnan, jolla ei ole tytäryhteisöjä, mutta joka on jäsen kuntayhtymässä tai liikelaitoskuntayhtymässä, tulee sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätöstä vastaavat tiedot.

Rautalammin kunnan tilinpäätös on valmistunut, tilikauden alijäämä on -214,000 euroa.

Rautalammin kuntakonsernin ja kunnan vuoden 2018 tilinpäätös on taloudellisesti epätyydyttävä ja osoittaa alijäämää. Henkilöstötilinpäätös kertoo henkilöstön hyvinvoinnin tilasta ja kustannuksista. 

Kunnan kokonaismenot

Talousarvion ulkoisten kokonaismenojen loppusumman arvioitiin olevan 30.639.000 euroa. Muutosten jälkeen kokonaismenot olivat 30.455.000 euroa. Toimintakulujen arvioitiin olevan 25.942.418 euroa ja ne olivat 25.339.082 euroa.

Verotulot ja valtionosuudet 2018

Verotulojen määräksi arvoitiin 10.421.000 euroa. Verottajan ennusteet pettivät; odotus oli, että talouskasvun myötä verokertymät kasvavat hyvin. Verotulojen määrä ja kasvu ovat tulleet aiempaa merkityksellisimmäksi valtionosuuksien kasvun jatkuvan hiipumisen takia. Verotulotulot olivat yhteensä 10.336.416 euroa eli noin 100 000 euroa pienemmät kuin mitä talousarviossa 2018 arvioitiin. Kunnallisverotulojen määrä oli 8.388.338 euroa, kiinteistöverotuoton 1.121.535 euroa ja yhteisövero-osuus 726.543 euroa. Valtionosuuksia arvioitiin saatavan yhteensä 12.345.342 euroa. Valtionosuuksia saatiin yhteensä 12.131.623 euroa ja ne olivat noin 213.000 euroa pienemmät kuin mitä talousarviossa arvioitiin. 

Vuosikate ja poistot

Tuloslaskelman mukainen vuosikate arvoitiin olevan 978.440 euroa. Vuosikate oli yhteensä 676.535 euroa. Kunnan toimintatuotot olivat 3.336.496 euroa ja noin 176.260 euroa suuremmat kuin talousarviossa arvioitiin. Palvelujen ostot (terveys ja hyvinvointi) olivat 14.469.749 euroa eli noin 256.000 euroa suuremmat kuin alkuperäisessä talousarviossa arvioitiin. Tilikauden tulos on huono eli 213.445 euroa alijäämäinen. Poistot olivat 213.445 euroa enemmän kuin arvioitiin eli 984.980 euroa. 

Tilikauden tulos

Talousarvion kokonaisuuden arvioitiin olevan ylijäämäinen 205 902 euroa. Tilikauden tulos osoittaa kuitenkin 213.445 alijäämää. Alijäämä kirjataan tappiotilille. 

Investointimenot

Investointimenot arvioitiin olevan vuonna 2018 yhteensä noin 3.23 milj. Nettoinvestoinnit olivat 2.360.226 euroa. Suurimpia investointeja olivat Kerkonjoen koulun peruskorjauksen loppuunsaattaminen 993.670 euroa, Matti Lohen koulun sisäilmakorjaus 273.561 euroa, kantatie 69:n liikenneturvallisuusjärjestelyt 119.965 euroa, valokuituverkon rakentaminen Toholahteen 136.000 euroa ja viemärin saneeraus Kapakkaniemeen 86.786 euroa. 

Lainat

Vuoden 2018 talousarviossa arvioitiin kunnan lainamäärän olevan vuoden lopussa 10.622.000 euroa. Lainamäärä 31.12.2018 oli 10.822.000 euroa. Rautalammin kunta on vuosien aikana peruskorjannut niitä kiinteistöjä, joissa järjestetään tai tuotetaan kuntalaisille peruspalveluja. Lainamäärä on pysynyt kohtuullisena suurista investoinneista huolimatta. Aiemmin tehdyt kunnallisveroprosentin korottamiset ovat mahdollistaneet ja edistäneet suurten peruspalvelujen järjestämistä tukevien investointien toteuttamista. 

Vesilaitos

Vesi- ja jätevesimaksuja on vuosittain korotettu merkittävien vesilaitosinvestointien johdosta. Mutta edelleen on tarvetta varautua tuleviin verkostosaneerauksiin yms. Vesihuoltolain mukaan vesi- ja viemärilaitoksen pitää pystyä kattamaan investoinnit ja kulutusmenot pitkällä tähtäimellä. Vuonna 2018 vesilaitoksen liikevaihdoksi kirjattiin yhteensä 439.329 euroa. Henkilöstömenot nousivat 30 000 euroa, poistot kasvoivat vuodesta 2017 lähes 70 000 euroa. 

Henkilöstö

Palkkaus- ja palkkiomenot olivat  8.220.601 euroa ja noin 73.500 euroa suuremmat kuin mitä talousarviossa arvioitiin. Vuoden 2018 lopussa kunnan palveluksessa oli 209 työntekijää, joista vakinaisia oli 136, määräaikaisia 45, työllistettyjä kuusi, oppisopimuksessa kolme ja sivutoimisia neljä. Lisäksi kunta maksoi palkkioita ja korvauksia 20 omaishoitajalle ja kahdelle perhehoitajalle. 

Kuntakonserni

Konsernilaskelmassa 31.12.2018 toimintakate oli 22.318.793 euroa. Vuonna 2017 toimintakate oli 21.168.846 euroa. Konsernin vuosikate oli 955.155 euroa ja tilikauden tulos oli -1.321.902 euroa. Konsernin tilikauden alijäämä oli -1.307.927 euroa. Muiden muassa verotulojen arvioitua pienempi kertymä, valtionosuuksien jyrkkä lasku ja poistojen merkittävä kasvu ovat vieneet konsernin tuloksen heikoksi. 

Ehdotus:

Esittelijä Anu Sepponen, kunnanjohtaja, anu.sepponen@rautalampi.fi

Kunnanhallitus päättää allekirjoittaa vuoden 2018 tilinpäätöksen ja jättää sen tarkastuslautakunnan ja tilintarkastajan tarkastettavaksi. 

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Asiantuntijana kuultiin kunnanjohtaja Anu Sepposta, tekninen johtaja Antti Tuppuraa, sivistysjohtaja Olli Lipposta, perusturvajohtaja Kirsi Solmaria ja hallintojohtaja Merja Koivula-Laukkaa. 

Liitteet: Rautalammin kunnan tilinpäätös 2018.

____________________________

Tarkltk 27 §  10.5.2019

Tarkastuslautakunta kuulee kunnan hallintojohtaja Merja Koivula-Laukkaa tilikauden 2018 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen laadinnasta ja sisällöstä. 

Puheenjohtajan päätösehdotus:

Tarkastuslautakunta merkitsee esityksen ja asiasta käydyn keskustelun tiedokseen. 

Päätös:

Puheenjohtajan ehdotuksen mukaan. 

______________________________

Khall § 128, 20.05.2019

Valmistelija / lisätiedot: Merja Koivula-Laukka merja.koivula-laukka@rautalampi.fi hallintojohtaja

Tilintarkastajat ovat tarkistaneet vuoden 2018 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen ja esittävät molempiin muutamia täsmennyksiä. Merkittävin huomio liittyy Asunnonhankintaan ja osakkuusyhtiöiden yhdistelyyn konsernitilinpäätöksessä. Rautalammin Asunnonhankinnan yhdistely konserntilinpäätöksessä vaikuttaa ylijäämään +90 tEUR ja omaan pääomaan +90 tEUR. Osakkuusyhtiöiden yhdistely konsernitilinpäätökseen vaikuttaa ylijäämään +110 tEUR ja omaan pääomaan +110 tEUR. Näin ollen konsernitilinpäätös on +200 tEUR aiempaa parempi. Tilintarkastajat suosittavat, em. virheet hoidetaan vahvistuskirjeellä tilintarkastajille, koska niiden merkitys ei ole heidän käsityksensä mukaan tilinpäätöskokonaisuuden kannalta merkittävä. Toimintakertomukseen lisätään tuloksen käsittelystä, että alijäämä siirretään tilikauden alijäämätilille ja se katetaan taseeseen kertyneestä edellisten tilikausien ylijäämästä. Lisäksi toimintakertomukseen lisätään merkintä Oikarilan 0.5 m€ alaskirjauksesta.

Ehdotus: Esittelijä Anu Sepponen, kunnanjohtaja

Kunnanhallitus päättää, että 1. Asunnonhankinnan ja osakkuusyhtiöiden osalta ei tehdä korjausta tilinpäätökseen, vaan virhe korjataan johdon vahvistukirjeellä. 2. Toimintakertomukseen tehdään lisäys tuloksen käsitelystä niin, että alijäämä siirretään tilikauden alijäämätilille ja se katetaan taseeseen kertyneestä  edellisten tilikausien ylijäämästä. Lisäksi toimintakertomukseen lisätään merkintä Oikarilan 0.5 m € alaskirjauksesta.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Ehdotus

Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi kunnanhallituksen tilinpäätöskäsittelyt.

Päätös

Puheenjohtajan päätösehdotuksen mukaan. 

Valmistelija

Merja Koivula-Laukka, hallintojohtaja, merja.koivula-laukka@rautalampi.fi

Perustelut

Toimintakertomus- ja tilinpäätöskirja 2018 on liitteenä. 

Ehdotus

Tarkastuslautakunta esittää, että valtuusto

1. Merkitsee tiedoksi tilintarkastuskertomuksen tilikaudelta 1.1.-31.12.2018.

2. Hyväksyy vuoden 2018 tilinpäätöksen.

3. Myöntää vastuuvapauden toimielinten jäsenille ja tehtäväalueen johtaville viranhaltijoille tilikaudelta  1.1.-31.12.2018.

Päätös

1. Ehdotus hyväksyttiin.

2. Valtuutettu Timo Satuli teki esityksen, että TP 2018 voidaan hyväksyä tälläisenaan, mutta konsernitilinpäätöstä ei hyväksytä, vaan perustetaan valtuustoryhmistä  työryhmä selvittämään Rautalammin Asunnonhankinnan ja Rautalammin Hakan fuusiota. Jarmo Hänninen kannatti esitystä.

Koska oli tehty tarkastuslautakunnan pohjaehdotuksesta poikkeava kannatettu esitys, päätti valtuuston puheenjohtaja, että suoritetaan nimenhuutoäänestys. Ne jotka kannattavat tarkastuslautakunnan esitystä , äänestävät "jaa", ne jotka kannattavat Timo Satulin esitystä, äänestävät "ei".

Suoritetussa äänestyksessä tarkatuslautakunnan esitystä kannattivat Päivi Heikkinen, Jouko Korhonen, Sinikka Korhonen, Matti Kärkkäinen, Juho Pahajoki, Sami Räsänen, Markus Sjöberg, Risto Palokangas ja Wilhelm Hämäläinen. Timo Satulin esitystä kannattivat Pekka Annala, Raija Haukka, Jarmo Hänninen, Emma ilomäki, Jarmo Karjalainen, Jorma Kukkonen, Tytti Mård, Tiina Puranen, Timo Satuli, Sirpa Jalkanen ja Heikki Korhonen.

Puheenjohtaja totesi, että Timo Satulin esitys tuli päätökseksi äänin 11-9, yhden henkilön äänestäessä tyhjää.

Tilinpäätös ja toimintakertomus 2018 hyväksyttiin.

3. Ehdotus hyväksyttiin. Kunnanvaltuusto myönsi vastuuvapauden toimielinten jäsenille ja tehtäväalueen johtaville viranhaltijoille tilikaudelta 1.1-31.12.2018.

 

Asiantuntijana kuultiin kunnanjohtaja Anu Sepposta.

Valmistelija

Merja Koivula-Laukka, hallintojohtaja, merja.koivula-laukka@rautalampi.fi

Perustelut

Kunnanvaltuusto päätti kokouksessaan 10.6.2019 hyväksyä vuoden 2018 tilinpäätös- ja toimintakertomusasiakirjan kokonaisuudessaan. Tämä asiakirja sisältää konsernituloslaskelman, konsernin rahoituslaskelman, konsernitaseen ja kaikki muut laskelmat ja selvitykset konsernin osalta, mitä tilinpäätöksessä tulee esittää.

Kunnanvaltuusto päätti lisäksi, että konsernitilinpäätöstä ei hyväksytä, vaan perustetaan työryhmä selvittämään taloyhtiöiden  fuusiota.

Tilintarkastajia on konsultoitu siitä, miten tulisi toimia tilanteessa, jossa tilinpäätöksen käsittely on jäänyt hiukan auki.

Ehdotus

Esittelijä

Anu Sepponen, kunnanjohtaja, anu.sepponen@rautalampi.fi

Päätösehdotus annetaan kokouksessa. 

Päätös

Asia jätettiin pöydälle.

Tämän pykälän sihteerinä toimi Anu Sepponen.

Valmistelija

  • Merja Koivula-Laukka, hallintojohtaja, merja.koivula-laukka@rautalampi.fi

Perustelut

Kunnanvaltuusto hyväksyi 10.6.2019 tilinpäätöksen 2018 lukuunottamatta konsernitilinpäätöstä. Toimielinten jäsenille ja tehtäväalueen johtaville viranhaltijoille myönnettiin vastuuvapaus.

Ehdotus

Esittelijä

  • Anu Sepponen, kunnanjohtaja, anu.sepponen@rautalampi.fi

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy konsernitilinpäätöksen.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta ei saa tehdä. (Kuntalaki 410/2015 § 136)