Kunnanhallitus, kokous 9.9.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 196 Rautalammin kunnan talouden tasapainottamisohjelman hyväksyminen

RauDno-2019-544

Valmistelija

  • Anu Sepponen, kunnanjohtaja, anu.sepponen@rautalampi.fi

Perustelut

Valtion vuoden 2019 kuntatalouden näkymät

Talousarvioesitykseen sisältyvien toimenpiteiden arvioitiin heikentävän kuntataloutta 254 milj. euroa vuoteen 2018 verrattuna. Tästä suuri osa selittyi negatiivisella kuntien ja valtion välisellä kustannustenjaon tarkistuksella. Hallitusohjelman päätös indeksijäädytyksestä vähensi valtionosuutta 91 miljoonaa euroa (-17 €/as) vuonna 2019. Hallituskauden indeksijäädytykset vuosina 2016-2019 vähensivät kuntien valtionosuutta yhteensä 243 milj. euroa (-44 €/as) vuonna 2019. Indeksijäädytyksien synnyttämä menojen ja tulojen erisuuntainen kehitys on lisännyt kuntien rahoitusvastuuta peruspalvelujen järjestämisessä. Vastaavasti valtio on vetäytynyt rahoitusvastuustaan peruspalvelujen järjestämisessä.

Kustannustenjaon tarkistuksen lisäksi hallituskaudella tehtiin muita kuntien toimintaan ja talouteen liittyviä päätöksiä, jotka eivät Kuntaliiton tekemien selvitysten mukaan toteutuneet arvioidusti. Kaavailtuja säästöjä ei saavutettu ja niihin liittyvät ennakolliset valtionosuusvähennykset olivat täten valtaosaltaan perusteettomia. Näitä ovat erityisesti erikoissairaanhoidon keskittäminen, omais- ja perhehoidon ja vanhusten laatusuosituksen toimeenpano sekä kiky-sopimuksen työajan pidentämiseen liittyvät säästötavoitteet. Myöskään ikääntyneiden palvelujen laatusuosituksen tarkistamiseen liittyvät oletukset kuntien säästöistä olivat perusteettoman korkeat.

Näistä syistä johtuen kuntatalouden lähtötilanne oli heikentynyt ja menopaineet kasvaneet koko ajan. Vuoden 2018 kuntatalouden kehitys muotoutui odotettua heikommaksi poikkeuksellisen suurten ennakonpalautusten vuoksi. Niiden ja muiden kunnallisveroja heikentävien oikaisujen vuoksi veroennusteet tippuvat vuonna 2018 noin 1,2 prosenttia vuoteen 2017 verrattuna. Kunnallisverotilitykset olivat noin 600 milj. euroa heikommat kuin mitä kevään 2017 kuntatalousohjelmassa oli arvioitu. Heikosta tulopohjasta huolimatta menot kuitenkin kasvavat. Toimintamenoja kasvattavat sosiaali- ja terveydenhuollon palvelutarpeen kasvun ja ostomenojen kasvun lisäksi kunta-alan palkankorotukset sekä kilpailukykysopimuksen lomarahaleikkauksen päättyminen. Myös sote- ja maakuntauudistuksen valmistelu lisäsi kuntien kustannuksia.

Lähivuosina kuntatalouden menopaineet jatkuvat edelleen kiivaina. Henkilöstömenojen ja palvelutarpeen kasvun ohella kustannuksia tulevat nostamaan erikoissairaanhoidon kustannukset sekä useat investointi- ja peruskorjaustarpeet. Korkeasta investointitasosta huolimatta kuntien velkaantumisen ennakoidaan kasvavan seuraavien vuosien aikana kohtuullisen maltillisesti.

Kuntatalouden kehitysarvion mukaan myös kuntien väliset erot kasvavat lähivuosina. Kuntatalousohjelmassa on arvioitu, että vuosina 2019 ja 2020 suurimpien kuntien talous on merkittävästi ylijäämäinen ja mahdollisuudet jopa veronalennuksiin ovat olemassa talouden ja työllisyyden kehittyessä suotuisasti.

Rautalammin kunnan tilanne

2/3 Suomen kunnista teki negatiivisen tuloksen vuonna 2018. Myös Rautalammin kunnan tilinpäätös oli noin 214.000 euroa negatiivinen.

Kunta ei ole pystynyt mitenkään varautumaan valtionosuuksien äkillisen ja jyrkkään laskuun. Valtionosuuksia menetettiin vuosina 2018 - 2019 noin 1.200.000 euroa. Kuluvana vuonna valtionosuuden menetys oli Pohjois-Savon ennätys, 5.2%. Lisäksi verottajan virheelliset veroennusteet ja mahdollisesti myös kuluvan vuoden tilitysongelmat tulevat lisäämään kunnan velkataakkaa. Lisäksi Rautalammin tulotaso on matala, vanhusväestöä on runsaasti. Kunta on kehittänyt esim. vanhusväestön palveluita siten, että niiden kustannukset ovat selvästi alle verrokkikuntien. Kehitystyötä jatketaan muun muassa digitalisoimalla kotipalveluita. Perusterveydenhuolto toimii taloudellisesti ja tehokkaasti. 

Myöskään kuluvan vuoden 2019  taloudellinen tilanne ei näytä valoisalta. Tämän takia kunnassa päätettiin jo viime vuoden lopulla lähteä laatimaan talouden tasapainottamisohjelmaa tuleville vuosille. Kuluneen vuoden aikana kunnan taloudellista tilannetta on pyritty kohentamaan tarkalla kuluseurannalla sekä mahdollisuuksien mukaan palvelujen oston supistamisella. Kunnan sisäisiä toimintoja on myös uudelleenjärjestelty ja tehostettu. Talouden tasapainottamisohjelman laatimista on toteutettu kunnanhallituksen nimeämän tasapainottamistyöryhmän johdolla. Työryhmä on kokoontunut yhteensä neljä kertaa ja kokoontuu vielä 18.9.2019 . Lisäksi kunnan johtoryhmätyöskentelynä on valmisteltu tasapainottamisohjelmaa. Rautalammin kunnan valtuustoseminaari kokoontui 2.- 3.9.2019 ja seminaarissa käsiteltiin tasapainottamisohjelman sisältöä. Lisäksi seminaarissa tehtiin ryhmätöitä, joiden pohjalta valtuutetut ovat päässeet osaltaan vaikuttamaan ohjelman sisältöön. Kunnassa on meneillään myös kuntalaiskysely, jossa kuntalaisilta toivotaan ajatuksia ja ehdotuksia säästökohteista tai toimintatapojen tehostamisesta.

Rautalammin kunta on hakenut myös Valtiovarainministeriön harkinnanvaraista valtionosuuksien lisätukea, jonka liitteeksi tullaan toimittamaan kunnassa hyväksytty talouden tasapainottamisohjelma. Haettu harkinnanvarainen valtionosuuksien lisätuki on 970 000 euroa.

Vaikutusten arviointi:(alleviivattuna)

- Henkilöstövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Lapsivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Ympäristövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Yritysvaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

Ehdotus

Esittelijä

  • Anu Sepponen, kunnanjohtaja, anu.sepponen@rautalampi.fi

Kunnanhallitus päättää aloittaa tasapainottamisohjelman käsittelyn, mutta varsinaiset päätökset tehdään kunnanhallituksen kokouksessa 23.9, koska tasapainottamistyöryhmä tekee virallisen ehdotuksen tasapainottamisohjelmasta 18.9.2019.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta ei saa tehdä. (Kuntalaki 410/2015 § 136)