Kunnanhallitus, kokous 4.11.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 265 Teollisuuskiinteistön kauppakirjaluonnos (kiinteistötunnus 686-​410-​3-​42)

RauDno-2019-383

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Antti Tuppura, tekninen johtaja, antti.tuppura@rautalampi.fi

Perustelut

Pekka Varis, Sami Lehmonen ja Mikko Lehmonen omistavat kiinteistön 686-410-3-43, Biokakkonen. Pekka Varis, Sami Lehmonen ja Mikko Lehmonen ovat esittäneet ostotarjouksen noin 5 500 m2 määräalasta viereiseltä kunnan omistamalta kiinteistöltä 686-410-3-42, Oikarila. Kyseessä oleva määräala on Toholahden rakennuskaavassa määritelty merkinnällä TT - teollisuusrakennusten ja -laitosten korttelialue. Kyseiselle määräalalle olisi tulossa BioYkkönen Oy:n toimintaa tukeva varastoalue.

Vaikutusten arviointi:(alleviivattuna)

- Henkilöstövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Lapsivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Ympäristövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Yritysvaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

Ehdotus

Esittelijä

Anu Sepponen, kunnanjohtaja, anu.sepponen@rautalampi.fi

Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle päätettäväksi, että 5 500 m2 kokoinen määräala kiinteistöstä 686-410-3-42, Oikarila, myydään Pekka Varikselle, Mikko Lehmoselle ja Sami Lehmoselle hintaan 1,0 €/m2.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Asiantuntijana kuultiin tekninen johtaja Antti Tuppuraa.

Valmistelija

Antti Tuppura, tekninen johtaja, antti.tuppura@rautalampi.fi

Perustelut

Pekka Varis,​ Sami Lehmonen ja Mikko Lehmonen omistavat kiinteistön 686-​410-​3-​43,​ Biokakkonen. Pekka Varis,​ Sami Lehmonen ja Mikko Lehmonen ovat esittäneet ostotarjouksen noin 5 500 m2 määräalasta viereiseltä kunnan omistamalta kiinteistöltä 686-​410-​3-​42,​ Oikarila. Kyseessä oleva määräala on Toholahden rakennuskaavassa määritelty merkinnällä TT -​ teollisuusrakennusten ja -​laitosten korttelialue. Kyseiselle määräalalle olisi tulossa BioYkkönen Oy:n toimintaa tukeva varastoalue.

Kunnanhallitus päätti 4.6.2019 esittää valtuustolle,​ että 5 500 m2 kokoinen määräala kiinteistöstä 686-​410-​3-​42,​ Oikarila,​ myydään Pekka Varikselle,​ Mikko Lehmoselle ja Sami Lehmoselle hintaan 1,​0 €/m2.

Asiantuntijana kuullaan Antti Tuppuraa.

Ehdotus

Kunnanvaltuusto päättää, että 5 500 m2 kokoinen määräala kiinteistöstä 686-​410-​3-​42,​ Oikarila,​ myydään Pekka Varikselle,​ Mikko Lehmoselle ja Sami Lehmoselle hintaan 1,​0 €/m2.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Antti Tuppura, tekninen johtaja, antti.tuppura@rautalampi.fi

Perustelut

Pekka Varis,​ Sami Lehmonen ja Mikko Lehmonen omistavat kiinteistön 686-​410-​3-​43. Pekka Varis,​ Sami Lehmonen ja Mikko Lehmonen ovat esittäneet ostotarjouksen noin 5 500 m2 määräalasta viereiseltä kunnan omistamalta kiinteistöltä 686-​410-​3-​42,​ Oikarila. Kyseessä oleva määräala on Toholahden rakennuskaavassa määritelty merkinnällä TT -​ teollisuusrakennusten ja -​laitosten korttelialue. Kyseiselle määräalalle olisi tulossa BioYkkönen Oy:n toimintaa tukeva varastoalue.

Kunnanhallitus päätti 4.6.2019 esittää valtuustolle,​ että 5 500 m2 kokoinen määräala kiinteistöstä 686-​410-​3-​42,​ Oikarila,​ myydään Pekka Varikselle,​ Mikko Lehmoselle ja Sami Lehmoselle hintaan 1,​0 €/m2. Valtuusto on vahvistanut kaupan 10.6.2019.

Maanmyyntiin liittyvä kauppakirjaluonnos on valmistunut ja se on liitteenä. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Anu Sepponen, kunnanjohtaja, anu.sepponen@rautalampi.fi

Kunnanhallitus hyväksyy kauppakirjaluonnoksen ja valtuuttaa kunnanjohtajan allekirjoittamaan kauppakirjan. 

Päätös

Kunnanhallitus päätti, että kauppakirjaan tulee erikseen kirjata rasitteeksi vesi- ja viemäriputkistot ja pumppaamo.Kauppakirjaa tulee lisäksi tehdä teknisiä korjauksia. Muilta osin ehdotus hyväksyttiin.

Asiantuntijana kuultiin tekninen johtaja Antti Tuppuraa.


Muutoksenhaku

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (Kuntalaki § 134). Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä
  • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Rautalammin kunnanvirastoon määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Rautalammin kunnan kunnanhallitus
Kuopiontie 11, 77700 Rautalampi
Sähköpostiosoite: rautalammin.kunta@rautalampi.fi
Puhelinnumero: 040 164 2000
Kunnanvirasto avoinna: ma – pe 09.00 – 15.00

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti ja se on tekijän allekirjoitettava. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan
  • oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja yhteystiedot

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätöss voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite. 

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Rautalammin kunnan neuvonnasta, Kuopiontie 11, 77700 Rautalampi, sposti: rautalammin.kunta@rautalampi.fi ja puhelin 040 164 2000. Kunnanvirasto on avoinna ma-pe klo 9-15.