Kunnanhallitus, kokous 4.11.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 267 Savon Taimen Oy:n kalankuljetusauton pesupaikka

RauDno-2019-393

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Antti Tuppura, tekninen johtaja, antti.tuppura@rautalampi.fi

Perustelut

Kiinteistöllä 686-410-14-8, Rautakulma, on sijainnut Savon Taimen Oy:n kalankuljetusautojen pesupaikka. Savon Taimen Oy on rakentanut pesupaikan omalla kustannuksellaan. Pesupaikasta on sopimus Savon Taimen Oy:n, Kiinteistö Oy Oikarilan Teollisuushallin ja Rautalammin kunnan kesken. Sopimuskautta on kaksi (2) vuotta jäljellä. Kiinteistönomistajan vaihdoksen vuoksi kyseisen pesupaikan käyttö loppuu kesäkuussa 2019. Savon Taimen Oy:n Rautalammin yksikön toiminta vaatii jatkuakseen määräykset täyttävän kalankuljetusautojen pesupaikan.

Conglogin ostettua Oikarilan hallin Savon Taimenen menetti pesupaikan. Pesupaikkaa suunniteltiin ns. Viiluhallin yhteyteen, mutta kustannusarvio nousi vaikeiden maasto-olosuhteiden takia 50 000 - 100 000 euroon. Vaihtoehtoinen ratkaisu löytyi Toholahdesta kunnan omistamalta maalta, joka oli tarkoitukseen sopiva, tasainen, pohjatöiltään helppo. Vesi-, sähkö- ja jätevesiliittymät ovat paikan välittömässä läheisyydessä ja pienentävät näin ollen kustannuksia. Lisäksi kustannusten vähentämiseksi kunta voi tehdä pesupaikan omana työnään.

Määräykset täyttävän kalankuljetusautojen pesupaikan kustannusarvio on noin 32 000 euroa. Kustannuksiin osallistuu Savon Taimen 10 000 eurolla ja ostaa lisäksi kyseisen maa-alueen hintaan 1 euroa/m2.

Vaikutusten arviointi:(alleviivattuna)

- Henkilöstövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Lapsivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Ympäristövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Yritysvaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

Ehdotus

Esittelijä

Anu Sepponen, kunnanjohtaja, anu.sepponen@rautalampi.fi

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se  myöntää 22 000 euron lisämäärärahan tekniselle osastolle kalankuljetusautojen pesupaikan rakentamiseen. Savon Taimen osallistuu kustannuksiin 10 000 eurolla ja lunastaa maapohjan. Lisäksi kunnanhallitus päättää, että pesupaikka rakennetaan kiinteistölle 686-410-3-42, Oikarila, osoitteeseen Hankamäentie 19.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Asiantuntijana kuultiin tekninen johtaja Antti Tuppuraa.

Valmistelija

Anu Sepponen, kunnanjohtaja, anu.sepponen@rautalampi.fi

Perustelut

Kiinteistöllä 686-​410-​14-​8,​ Rautakulma,​ on sijainnut Savon Taimen Oy:n kalankuljetusautojen pesupaikka. Savon Taimen Oy on rakentanut pesupaikan omalla kustannuksellaan. Pesupaikasta on sopimus Savon Taimen Oy:n,​ Kiinteistö Oy Oikarilan Teollisuushallin ja Rautalammin kunnan kesken. Sopimuskautta on kaksi (2) vuotta jäljellä. Kiinteistönomistajan vaihdoksen vuoksi kyseisen pesupaikan käyttö loppuu kesäkuussa 2019. Savon Taimen Oy:n Rautalammin yksikön toiminta vaatii jatkuakseen määräykset täyttävän kalankuljetusautojen pesupaikan.

Conglogin ostettua Oikarilan hallin Savon Taimenen menetti pesupaikan. Pesupaikkaa suunniteltiin ns. Viiluhallin yhteyteen,​ mutta kustannusarvio nousi vaikeiden maasto-​olosuhteiden takia 50 000 -​ 100 000 euroon. Vaihtoehtoinen ratkaisu löytyi Toholahdesta kunnan omistamalta maalta,​ joka oli tarkoitukseen sopiva,​ tasainen,​ pohjatöiltään helppo. Vesi-​,​ sähkö-​ ja jätevesiliittymät ovat paikan välittömässä läheisyydessä ja pienentävät näin ollen kustannuksia. Lisäksi kustannusten vähentämiseksi kunta voi tehdä pesupaikan omana työnään.

Määräykset täyttävän kalankuljetusautojen pesupaikan kustannusarvio on noin 32 000 euroa. Kustannuksiin osallistuu Savon Taimen 10 000 eurolla ja ostaa lisäksi kyseisen maa-​alueen hintaan 1 euroa/m2.

Kunnanhallitus päätti kokouksessaan 3.6.2019 esittää kunnanvaltuustolle,​ että se  myöntää 22 000 euron lisämäärärahan tekniselle osastolle kalankuljetusautojen pesupaikan rakentamiseen. Savon Taimen osallistuu kustannuksiin 10 000 eurolla ja lunastaa maapohjan. Pesupaikka rakennetaan kiinteistölle 686-​410-​3-​42,​ Oikarila,​ osoitteeseen Hankamäentie 19.

Ehdotus

Kunnanvaltuusto päättää myöntää 22 000 euron lisämäärärahan tekniselle osastolle kalankuljetusautojen pesupaikan rakentamiseen. Savon Taimen osallistuu kustannuksiin 10 000 eurolla ja lunastaa maapohjan. Pesupaikka rakennetaan kiinteistölle 686-​410-​3-​42,​ Oikarila,​ osoitteeseen Hankamäentie 19.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Antti Tuppura, tekninen johtaja, antti.tuppura@rautalampi.fi

Perustelut

Conglogin ostettua Oikarilan hallin Savon Taimenen menetti pesupaikan. Pesupaikkaa suunniteltiin ns. Viiluhallin yhteyteen,​ mutta kustannusarvio nousi vaikeiden maasto-​olosuhteiden takia 50 000 -​ 100 000 euroon. Vaihtoehtoinen ratkaisu löytyi Toholahdesta kunnan omistamalta maalta,​ joka oli tarkoitukseen sopiva,​ tasainen,​ pohjatöiltään helppo. Vesi-​,​ sähkö-​ ja jätevesiliittymät ovat paikan välittömässä läheisyydessä ja pienentävät näin ollen kustannuksia. Lisäksi kustannusten vähentämiseksi kunta voi tehdä pesupaikan omana työnään.

Määräykset täyttävän kalankuljetusautojen pesupaikan kustannusarvio on noin 32 000 euroa. Kustannuksiin osallistuu Savon Taimen 10 000 eurolla ja ostaa lisäksi kyseisen maa-​alueen hintaan 1 euroa/m2.

Kunnanhallitus päätti kokouksessaan 3.6.2019 esittää kunnanvaltuustolle,​ että se  myöntää 22 000 euron lisämäärärahan tekniselle osastolle kalankuljetusautojen pesupaikan rakentamiseen. Savon Taimen osallistuu kustannuksiin 10 000 eurolla ja lunastaa maapohjan. Pesupaikka rakennetaan kiinteistölle 686-​410-​3-​42,​ Oikarila,​ osoitteeseen Hankamäentie 19.

Pesupaikan kustannusten jako tehdään erillisellä sopimuksella. Maapohjan kauppakirjaluonnos on liitteenä. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Anu Sepponen, kunnanjohtaja, anu.sepponen@rautalampi.fi

Kunnanhallitus päättää hyväksyä liitteen mukaisen kauppakirjaluonnoksen ja valtuuttaa kunnanjohtajan allekirjottamaan kauppakirjan. 

Päätös

Kunnanhallitus päätti, että kauppakirjaan tehdään teknisiä muutoksia. Muilta osin ehdotus hyväksyttiin.

Asiantuntijana kuultiin tekninen johtaja Antti Tuppuraa.


Muutoksenhaku

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (Kuntalaki § 134). Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä
  • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Rautalammin kunnanvirastoon määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Rautalammin kunnan kunnanhallitus
Kuopiontie 11, 77700 Rautalampi
Sähköpostiosoite: rautalammin.kunta@rautalampi.fi
Puhelinnumero: 040 164 2000
Kunnanvirasto avoinna: ma – pe 09.00 – 15.00

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti ja se on tekijän allekirjoitettava. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan
  • oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja yhteystiedot

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätöss voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite. 

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Rautalammin kunnan neuvonnasta, Kuopiontie 11, 77700 Rautalampi, sposti: rautalammin.kunta@rautalampi.fi ja puhelin 040 164 2000. Kunnanvirasto on avoinna ma-pe klo 9-15.