Kunnanhallitus, kokous 4.11.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 266 Määräalan osto, kiinteistö 686-408-58-14 (Suvantola), Suvantolan asuinalue

RauDno-2019-119

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Antti Tuppura, tekninen johtaja, antti.tuppura@rautalampi.fi

Perustelut

Kiinteistön 686-408-58-14 (Suvantola) omistaja on tarjonnut kunnalle osaa ko. kiinteistöistä ostettavaksi. Kiinteistö sijaitsee osoitteessa Kerkonkoskentie 142, Kilpilammen rannassa. Kiinteistöjen omistaja myy liitteenä olevan kartan mukaisen alan, n.8 ha. Määräalan hinta on noin 125.000 €. Määräalalle on tekeillä asemakaava. Asemakaava on tällä hetkellä luonnosvaiheessa. Kaavaluonnoksessa ko. alueelle on suunniteltu 16 omakotitalo tonttia, joista neljä on omarantaisia tontteja. Lisäksi alueelle on tehty varaus kahdelle (2) rivitalolle. Tässä vaiheessa kaavaluonnokseen on vielä mahdollista tehdä muutoksia. Lisäksi alueelle on suunniteltu rantapuisto, uimaranta ja rantasauna.

Vaikutusten arviointi:(alleviivattuna)

- Henkilöstövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Lapsivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Ympäristövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Yritysvaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

Ehdotus

Esittelijä

Anu Sepponen, kunnanjohtaja, anu.sepponen@rautalampi.fi

Kunnanjohtaja päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle kyseisen määräalan ostamista kunnan omistukseen. Kauppahinta on 125.000,00 €. Kiinteistön myyjä huolehtii kaavoituksen loppuunsaattamisesta sekä kaavoituksesta aiheutuneista kustannuksista. Lisäksi edellytetään, että myyjä ei saa tehdä määräalle metsänhoidollisia toimenpiteitä.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.Lisäksi kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle, että se myöntää vuoden 2019 budjettiin lisämäärärahan ko.määräalan ostoon. Kauppa totetutuu, kun kaava on saanut lainvoiman.

 

Valmistelija

Antti Tuppura, tekninen johtaja, antti.tuppura@rautalampi.fi

Perustelut

Kaavaluonnos tulee nähtäville viikolla 13.

Asiantuntijana asiassa kuullaan tekninen johtaja Antti Tuppuraa.

Ehdotus

Kunnanvaltuusto päättää, että

1) määräala kiinteistöstä Suvantola 58:14 ostetaan.

2) vuoden 2019 budjettiin myönnetään 125.000 euron lisämääräraha em. määräalan ostoon. 

Päätös

Kunnanvaltuusto päätti, että

1) määräala kiinteistöstä Suvantola 58:14 ostetaan ja

2) vuoden 2019 budjettiin myönnetään 125.000 euron lisämääräraha em. määräalan ostoon.

Valmistelija

  • Antti Tuppura, tekninen johtaja, antti.tuppura@rautalampi.fi

Perustelut

Kiinteistön 686-​408-​58-​14 (Suvantola) omistaja on tarjonnut kunnalle osaa ko. kiinteistöistä ostettavaksi. Kiinteistö sijaitsee osoitteessa Kerkonkoskentie 142,​ Kilpilammen rannassa. Kiinteistöjen omistaja myy liitteenä olevan kartan mukaisen alan,​ n.8 ha. Määräalan hinta on 125.000 €. Kaavassa ko. alueelle on suunniteltu 17 omakotitalotonttia. Lisäksi alueelle on suunniteltu rantapuisto,​ uimaranta ja rantasauna.

Kunnanvaltuusto on päättänyt ostaa määräalan 686-​408-​58-​14 26.3.2019 sen jälkeen kun kaava on valmistunut. 

Kaava on vahvistettu ja kiinteistökaupan kauppakirjaluonnos on liitteenä. Kunnanvaltuusto on jo myöntänyt 26.3.2019 kokouksessaan vuoden 2019 budjettiin 125.000 euron lisämääräraha em. määräalan ostoon.

Ehdotus

Esittelijä

  • Anu Sepponen, kunnanjohtaja, anu.sepponen@rautalampi.fi

Kunnanhallitus päättää hyväksyä kauppakirjaluonnoksen ja ja samalla valtuuttaa kunnanjohtajan allekirjoittamaan kauppakirjan. 

Päätös

Kunnanhallitus päätti, että kauppakirjaan tulee tehdä teknisiä tarkennuksia. Muilta osin ehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (Kuntalaki § 134). Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä
  • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Rautalammin kunnanvirastoon määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Rautalammin kunnan kunnanhallitus
Kuopiontie 11, 77700 Rautalampi
Sähköpostiosoite: rautalammin.kunta@rautalampi.fi
Puhelinnumero: 040 164 2000
Kunnanvirasto avoinna: ma – pe 09.00 – 15.00

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti ja se on tekijän allekirjoitettava. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan
  • oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja yhteystiedot

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätöss voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite. 

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Rautalammin kunnan neuvonnasta, Kuopiontie 11, 77700 Rautalampi, sposti: rautalammin.kunta@rautalampi.fi ja puhelin 040 164 2000. Kunnanvirasto on avoinna ma-pe klo 9-15.