Kunnanhallitus, kokous 4.11.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 269 LISÄPYKÄLÄ: Kunnan poistosuunnitelman tarkistaminen/vesihuoltoverkostot (lisäpykälä)

RauDno-2019-676

Valmistelija

  • Merja Koivula-Laukka, hallintojohtaja, merja.koivula-laukka@rautalampi.fi

Perustelut

Kirjanpitolautakunnan kuntajaoksen tehtävänä on mm. yleisten neuvojen ja ohjeiden antaminen kirjanpitolain soveltamisesta ja kirjanpidon pitämisestä, tarkoituksena hyvän kirjanpidon edistäminen. Kirjanpitolautakunta on antanut vuonna 2016 yleisohjeen kunnan ja kuntayhtymän suunnitelman mukaisista poistosta. Tuon ohjeen mukaan jäteveden käsittelylaitoksen ja vesilaitosrakennusten poistosuositus on 20-50 vuoden tasapoisto tai 5-10% menojäännöspoisto. Verkostojen osalta vastaava suositukset ovat 30-40 vuoden tasapoisto tai 7-10% menojäännöspoisto. Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto suosittelee poistoaikojen alarajojen käyttämistä, ellei pidemmälle poistoajan käyttämiselle ole erityistä hyödykohtaista perustetta.

Suunnitelmapoistot voidaan laskea useilla erilaisilla menetelmillä. Poistomenetelmä voi perustua tuottojen tai käytön mukaiseen menetelmään. Tulevaisuuden ennakointiin liittyvien epävarmuustekijöiden vuoksi joudutaan usein soveltamaan kaavamaisia, ajan kulumiseen perustuvia poistomentelmiä. Poistosuunnitelman laatiminen ja myöhempi tarkistaminen edellyttävät aina tapauskohtaista arviointia. Monissa tilanteissa useampikin eri poistomentelmä ja - peruste ovat sallittuja edellyttäen, että valittu menetelmä johtaa hyödykkeen poistamiseen valitusaikana.

Rautalammin kunnanvaltuusto on 10.6.2019/ §37 päättänyt vesi- ja viemäriverkoston poistoajan tarkennuksesta. Verkoston poistoajaksi on määrätty 40 vuotta ja että poisto tehdään menojäännöspoistona.

Rautalammin vesi- ja viemärilaitos on tehnyt viime vuosina merkittäviä investointeja, jotka rasittavat laitoksen toimintaa. Kirjanpidossa tehdyn tarkennuslaskennan perusteella on selvinnyt, että valittu poistotapa kannattaa muuttaa tasapoistoksi.

 

 

 

 

Vaikutusten arviointi:(alleviivattuna)

- Henkilöstövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Lapsivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Ympäristövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Yritysvaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

Ehdotus

Esittelijä

  • Anu Sepponen, kunnanjohtaja, anu.sepponen@rautalampi.fi

Kunnanhallitus päättää esittää Rautalammin kunnanvaltuustolle, että vesi-ja viemärilaitoksen poistoaika on edelleen 40 vuotta, mutta poistot tehdään tasapoistona alkaen 2019.

Päätös

Kunnanhallitus päätti palauttaa asian teknisen lautakunnan käsittelyyn.


Muutoksenhaku

Koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta ei saa tehdä. (Kuntalaki 410/2015 § 136)