Kunnanhallitus, kokous 4.11.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 263 KOTELO-työllisyyshankkeesta vetäytyminen

RauDno-2019-302

Valmistelija

  • Anu Sepponen, kunnanjohtaja, anu.sepponen@rautalampi.fi

Perustelut

Keväällä 2019 Rautalammin kunnassa suunniteltiin työllisyyshankehakemusta vapaa-aikasihteerin toimesta. Hankkeen toteutuksessa Rautalammin kunnan lisäksi olivat mukana Vesannon, Keiteleen ja Tervon kunnat. Vapaa-aikasihteerin siirtyessä toisen työnanatajan palvelukseen siirtyivät hankehakemuksen kirjoittaminen ja  hallinnointivastuu Vesannon kunnalle. Rautalammin kunnan hallitus teki kuitenkin  keväällä 2019 virallisen päätöksen olla mukana tässä Maaseutukunnan KOTELO-työllisyyshankkeessa (Kuntoutumisen, Osallisuuden, Työllistyvyyden, Elämänhallinnan ja Osaamisen vahvistamisen paikallinen tukikohta). Vesannon kunta jätti hankkeen  rahoitustahakemuksen KOTELO-hankeaihioon Euroopan Sosiaalirahastolta.

Hankkeen ydinajatuksena on synnyttää pieniin maaseutukuntiin helposti lähestyttävä ja saavutettava matalan kynnyksen neuvonta- ja ohjauspalvelupiste, jossa työskentelevä ammattilainen toimii monia erilaisia palvelutarpeita omaavien apuna ja tukena. Pienissä maaseutukunnissa eri toimijoiden saaminen henkilökohtaisiin kohtaamisiin ei onnistu eikä ole kustannustehokasta, joten palvelu toteutetaan siten, että yksi case manager-periaatteella toimiva asiantuntija ottaa asiakkaan palvelutarpeen arvioinnin, palvelujen kokonaisuuden suunnittelun ja sujuvuuden varmistamisen hoitaakseen.

Hankehakemuksen edetessä hankkeen sisältö muotoutui sen verran, että Rautalammin kunnan osalta tilanne muuttui. Osoittautui, ettei hankkeen avulla saataisi lisäarvoa, sillä kunnan työsuunnittelija toteuttaa jo tällä hetkellä  hankkeen ydinajatusta vastaavaa palvelua Rautalammin kunnassa. Käytyjen keskustelujen ja palaverien ja lisäselvitysten  perusteella käsitys asiasta vahvistui ja siksi hankkeesta vetäytyminen on perusteltua. Kolmen vuoden hankeen rahoitus olisi ollut 34.250 - 45.666 euroa.

 

 

 

 

 

Vaikutusten arviointi:(alleviivattuna)

- Henkilöstövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Lapsivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Ympäristövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Yritysvaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

Ehdotus

Esittelijä

  • Anu Sepponen, kunnanjohtaja, anu.sepponen@rautalampi.fi

Rautalammin kunta ei osallistu KOTELO-hankkeeseen.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (Kuntalaki § 134). Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä
  • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Rautalammin kunnanvirastoon määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Rautalammin kunnan kunnanhallitus
Kuopiontie 11, 77700 Rautalampi
Sähköpostiosoite: rautalammin.kunta@rautalampi.fi
Puhelinnumero: 040 164 2000
Kunnanvirasto avoinna: ma – pe 09.00 – 15.00

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti ja se on tekijän allekirjoitettava. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan
  • oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja yhteystiedot

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätöss voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite. 

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Rautalammin kunnan neuvonnasta, Kuopiontie 11, 77700 Rautalampi, sposti: rautalammin.kunta@rautalampi.fi ja puhelin 040 164 2000. Kunnanvirasto on avoinna ma-pe klo 9-15.