Kunnanhallitus, kokous 28.1.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 25 Etelä-Konneveden aktiviteettimatkailun kehittämishanke

RauDno-2019-47

Valmistelija

  • Anu Sepponen, vt. kunnanjohtaja, anu.sepponen@rautalampi.fi

Perustelut

Hankkeen toteuttaja: JAMK Liiketoimintayksikkö

Yhteistyökumppanit: Hankasalmen, Konneveden ja Rautalammin kunnat
Rahoituslähde: Maaseuturahasto (90 %)
Kokonaiskustannus: 379 074 eur
Omarahoitus 10 %, yhteensä 38 027 eur, josta 12 676 eur/kunta

Etelä-Konneveden kansallispuiston perustaminen on ollut alueen matkailun piristysruiske Rautalammin ja Konneveden kuntien alueella. Tähän mennessä aluetta on kehitetty hankkeilla, jotka ovat varmistaneet alueelle laaditun master plan –suunnitelman ensimmäisen vaiheen toteutusta (mm. osaamisen lisääminen, verkostoituminen). Kehittämisen aikana on havaittu tarve Etelä-Konneveden matkailualueen laajenemiseen ydinkuntien ulkopuolelle (Hankasalmi), alueen profiloinnin konkretisointiin asiakaslähtöisesti kohderyhmän mukaan sekä sitä tukevien aktiviteettimatkailun palveluosaamisen kehittämiseen ja palvelukyvyn lisäämiseen. Käsillä olevan hankesuunnitelman tavoitteena on vastata tähän tarpeeseen.

TAVOITE
Hankkeen päätavoitteena on kehittää Etelä-Konnevettä yhtenäisenä kansainvälisesti kiinnostavana matkailukohteena. Lisäksi tavoitteena on luonto- ja aktiviteettimatkailuun liittyvän liiketoiminnan elinvoimaisuuden vahvistaminen ja uusien liiketoimintamahdollisuuksien luominen.

TULOKSET
 Etelä-Konneveden matkailualue näyttäytyy yhtenäisenä alueen sisällä ja ulospäin
 Etelä-Konneveden brändiä hyödynnetään nykyistä laajemmin
 luonto- ja aktiviteettimatkailun palvelutarjonta on lisääntynyt
 toimijoiden osaaminen ja ymmärrys alueesta ja aktiviteettimatkailusta on lisääntynyt

MITTARIT
 monikanavaiset viestintäkokonaisuudet (esitteet, kartat, opastetaulut, digitaalinen näkyvyys eri sähköisissä kanavissa; mm. Outdoors Finland/OutdoorActive –portaalissa, Retkikartassa, jne).
      o vähintään 2 reittiä tai kohdetta per aktiviteetti
 elämyksellinen teksti-, kuva- ja videomateriaalipaketti, joka näkyy sekä reittien varrella, yritysten, kuntien ja muiden matkailuorganisaatioiden sivulla
      o vähintään 1 materiaalipaketti per aktiviteetti
 tuotemanuaalipohjat yritysten ja alueiden käyttöön (ns. omatoiminen tuotteistaminen)
     o vähintään 1 tuotemanuaali per aktiviteetti
 matkailun uudet palvelut ja tuotteet
 uusia yrityksiä 6 kpl
 matkailun palveluita parantavia investointi- ja yritysryhmähankkeita yhteensä 5 kpl

Vaikutusten arviointi:(alleviivattuna)

- Henkilöstövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Lapsivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Ympäristövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Yritysvaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

Ehdotus

Esittelijä

  • Anu Sepponen, vt. kunnanjohtaja, anu.sepponen@rautalampi.fi

Rautalammin kunta päättää osallistua Etelä-Konneveden aktiviteettimatkailun kehittämishankeeseen 04/2019- 12/2021.

Kunnan rahoitusosuus on 12 676 EUR/ hanke ja se jakaantuu kolmelle vuodelle seuraavasti:

2019  3657 EUR

2020  4556 EUR

2021  4463 EUR

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (Kuntalaki § 134). Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä
  • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Rautalammin kunnanvirastoon määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Rautalammin kunnan kunnanhallitus
Kuopiontie 11, 77700 Rautalampi
Sähköpostiosoite: rautalammin.kunta@rautalampi.fi
Puhelinnumero: 040 164 2000
Kunnanvirasto avoinna: ma – pe 09.00 – 15.00

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti ja se on tekijän allekirjoitettava. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan
  • oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja yhteystiedot

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätöss voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite. 

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Rautalammin kunnan neuvonnasta, Kuopiontie 11, 77700 Rautalampi, sposti: rautalammin.kunta@rautalampi.fi ja puhelin 040 164 2000. Kunnanvirasto on avoinna ma-pe klo 9-15.