Kunnanhallitus, kokous 18.11.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 277 Määräalan myyminen lisämaaksi omakotitalotonttiin

RauDno-2019-481

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Antti Tuppura, tekninen johtaja, antti.tuppura@rautalampi.fi

Perustelut

Omakotikiinteistön (686-408-26-105) omistaja on tehnyt tarjouksen määräalan osamisesta omakotitonttinsa ja rannan väliseltä kaistaleelta lähellä Kuutinrantaan suunniteltua asuinaluetta. Määräalan koko on noin 1190 m2-1240m2. Hän tarjoaa alasta 2 euron neliöhintaa. 

Vaikutusten arviointi:(alleviivattuna)

- Henkilöstövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Lapsivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Ympäristövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Yritysvaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

Ehdotus

Esittelijä

Anu Sepponen, kunnanjohtaja, anu.sepponen@rautalampi.fi

Päätösehdotus annetaan kokouksessa. 

Päätös

Asia jätettiin pöydälle.

Kari Laitinen jääväsi itsensä ja hän poistui kokoushuoneesta tämä pykälän käsittelyn ajaksi.

Valmistelija

  • Anu Sepponen, kunnanjohtaja, anu.sepponen@rautalampi.fi

Perustelut

Omakotikiinteistön (686-​408-​26-​105) omistaja on tehnyt tarjouksen määräalan osamisesta omakotitonttinsa ja rannan väliseltä kaistaleelta lähellä Kuutinrantaan suunniteltua asuinaluetta. Määräalan koko on noin 1190 m2-​1240m2. Hän tarjoaa alasta 4500 euron kauppahintaa.

Ostaja on kertonut perusteluissaan seuraavaa:

Ostaja on ostanut  alkuperäisen maa-alueen yksityishenkilöltä noin 10 vuotta sitten ja rakentanut omakotitalon tontille. Samaan aikaan hän on käynyt Vaalijalan kuntayhtymän kanssa neuvotteluja mahdollisuudesta ostaa lisää maata rantaan saakka. Vaalijalan kuntayhtymällä ei kuitenkaan ollut silloin myyntihalukkuutta ja sittemmin alue on siirtynyt Rautalammin kunnan omistukseen. Nyt kun alueen kaavan päivitys on tehty ja alueelle on tulossa omarantaisia tontteja on ostaja esittänyt toiveensa voida ostaa loppu määräala noin 1190 -1240 m2 (liitteenä kartta). Perusteluina hän esittää, että alue olisi yhtenäinen rantatontteineen. Lisäksi tontin arvo nousisi, joka olisi ostajan, mutta myös kunnan etu mahdollisessa myyntitilanteessa. Myyjällä ei kuitenkaan ole myyntiaikeita vaan hän maisemoisi alueen viihtyisäksi nurmialuineen. Alueen yleinen viihtyvyys parantuisi nykyisestä, joka on kaikkien etu ja se voi houkutella muitakin alueelle rakentamista suunnittelevia. Ostajan mielestä alueen muuttunut tilanne myös aiheuttaa hänen asuinympäristöönsä muutoksia, joihin hän joutuu muutenkin rahallisesti panostamaan, esim. aitauksen tekoa ym. Kustannuksia tulee myös lohkomisesta ja lainhuudatuksesta.

Ehdotus

Esittelijä

  • Anu Sepponen, kunnanjohtaja, anu.sepponen@rautalampi.fi

Kunnanhallitus päättää myydä määräalan hintaan 4 500 euroa. 

Päätös

Asia jätettiin pöydälle. Kunnanhallitus tekee alueelle maastokäynnin.

Kari Laitinen jääväsi itsensä ja hän poistui kokoushuoneesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi.

Jouko Korhonen oli läsnä kokouksessa tämän pykälän käsittelyn ajan.


Muutoksenhaku

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (Kuntalaki § 134). Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä
  • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Rautalammin kunnanvirastoon määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Rautalammin kunnan kunnanhallitus
Kuopiontie 11, 77700 Rautalampi
Sähköpostiosoite: rautalammin.kunta@rautalampi.fi
Puhelinnumero: 040 164 2000
Kunnanvirasto avoinna: ma – pe 09.00 – 15.00

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti ja se on tekijän allekirjoitettava. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan
  • oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja yhteystiedot

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätöss voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite. 

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Rautalammin kunnan neuvonnasta, Kuopiontie 11, 77700 Rautalampi, sposti: rautalammin.kunta@rautalampi.fi ja puhelin 040 164 2000. Kunnanvirasto on avoinna ma-pe klo 9-15.