Kunnanhallitus, kokous 18.11.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 275 Lausunto Pohjois-Savon pelastustoimen palvelutasoesityksestä

RauDno-2019-693

Valmistelija

  • Antti Tuppura, tekninen johtaja, antti.tuppura@rautalampi.fi

Perustelut

Pohjois-Savon pelastuslaitos vastaa maakunnan alueella pelastustoimen tehtävien hoitamisesta kuntien kanssa laaditun yhteistoimintasopimuksen mukaisesti. Pelastuslain (379/2011) mukaan alueen pelastustoimi laatii palvelutasopäätöksen, jossa päätetään pelastustoimen tuottamien turvallisuuspalveluiden tasosta ja tavoitteista sekä toimintojen järjestelyistä ja kehittämistoimenpiteistä. Pelastustoimen palvelutasosta päättää aluepelastuslautakunta kuntia kuultuaan. Pelastuslaitoksessa on valmisteltu uusi palvelutasopäätösehdotus ajalle 1.1.2020-31.12.2023.

Palvelutasopäätöksessä on selvitetty alueella esiintyvät uhat ja niistä aiheutuvat riskit, määritelty toiminnan tavoitteet ja käytettävät voimavarat. Palvelutasopäätöksen perustana toimii alueen riskianalyysi sekä pelastuslaitoksen visio ja strategia. Palvelutasopäätös sisältää myös katsauksen pelastuslaitoksen toimintaan ja nykytilaan. Poikkeusolojen järjestelyt on kuvattu tarkemmin pelastuslaitoksen valmiussuunnitelmassa.

Pelastustoimen keskeisenä tavoitteena on ihmisten turvallisuuden parantaminen sekä onnettomuuksien ja niistä aiheutuvien seurauksien vähentäminen. Pelastustoimen palvelutason tulee vastata alueella esiintyviä onnettomuusuhkia. Pelastustoimi on suunniteltava ja toteutettava siten, että onnettomuuksien ja tulipalojen ennaltaehkäisy on järjestetty ja että onnettomuus- ja vaaratilanteissa tarvittavat toimenpiteet voidaan suorittaa viivytyksettä ja tehokkaasti.

Palvelutason ylläpitäminen ja kehittäminen toteutetaan pelastuslaitoksen vuosittain hyväksyttävän talousarvion puitteissa. Kuntien lausunnot pelastuslaitoksen talousarvioon ovat viime vuosina sisältäneet toiminnan ja talouden sopeuttamistoiveita. Maakunnallisen paloasemaverkon ylläpitäminen edellyttäisi lähivuosina kahdeksan uuden paloaseman rakentamista, joka lisää huomattavasti pelastuslaitoksen maksamien pääomavuokrien määrää ja näkyy siten kuntien maksuosuuksissa.Tällä hetkellä pelastuslaitoksella on käytössä 29 paloasemaa ja sopimuspalokunnilla kuusi. Aiemmin on uusittu tai korjattu yksitoista paloasemaa.

Palvelutasopäätösehdotus vuosille 2020-2023 sisältää talouspaineiden johdosta jo ilman pääomavuokrien nousuakin muutamia muutosehdotuksia aiempaan päätökseen verrattuna. Ehdotuksessa mm. varauduttaisiin siihen, ettei 24/7-paloasemien henkilövahvuuksia pysyttäisi aina pitämään nykymallin mukaisesti vähintään 1+3 vahvuisina (esimies ja kolme palomiestä). Myös ns. päiväpaloasemien henkilömäärät alittaisivat tavoitevahvuudet nykyistä useammin. Vahvuuden pienentäminen tarkoittaisi tietyissä tehtävissä palvelutason laskua ja toiminnan hidastumista. Esimerkisi savusukellus voitaisiin joutua korvaamaan vaihtoehtoisilla sammutusmenetelmillä henkilövahvuuden täydentymiseen saakka. Pelastustoiminta voidaan aloittaa pienemmälläkin (kuin 1+3) vahvuudella ja osa pelastustehtävistä voidaa suorittaan kokonaan pienellä henkilöstömäärällä. Hätäkeskuksen Erica-järjestelmä hälyttää tehtävälle kykyjä vaativia resursseja niin monelta paloasemalta, kun ennakkoriskiarvion perusteella on tarvetta.

Ehdotus sisältää 1-tason välittömän vesisukellusvalmiuden ylläpitämisen 1.1.2020 alkaen vain Kuopin Neulamäen paloasemalla. Pintapelastusvalmius pidetään yllä kaikilla 24/7 paloasemilla ja muilla asemilla pyritään ylläpitämään III-tason pintapelastusvalmiutta.

Vaikutusten arviointi:(alleviivattuna)

- Henkilöstövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Lapsivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Ympäristövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Yritysvaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

Ehdotus

Esittelijä

  • Anu Sepponen, kunnanjohtaja, anu.sepponen@rautalampi.fi

Kunnanhallitus päättää esittää lausuntonaan Pohjois-Savon pelastustoimen palvelutasopäätöksestä seuraavaa:

Palvelutasopäätös on huolella laadittu ja sisältää hyviä painopisteitä kuten onnettomuuksien ehkäisyn, turvallisuusviestinnän ja tiukan taloudenpidon. Rautalammin kunta katsoo kuitenkin, että se ei voi antaa lupaa pelastustoiminnan heikentämiselle, toiminnan tehostaminen pitää tehdä muulla tavoin. Tähän pitää löytää muut keinot esim. vaikka hidastamalla investointeja paloasemiin tms. Rautalammin pelastustoimen henkilöstön toimintavalmiutta ei saa heikentää. Nyt kun paloasemalla on vihdoinkin kaksi vakituista palomiestä, tulee tästä pitää ehdottomasti kiinni. PItkään jatkuneen henkilöstöpulan vuoksi on mahdollista, että tärkeitä, mutta vähemmän kiireellisiä tehtäviä on jäänyt rästiin. Edellytämme, että myös henkilöstön lomien/virkavapauksien aikana toimintavalmiutta ei heikennetä. Tilanne, että paloasemalla päiväsaikaa ei olisi henkilöstöä, on kestämätön. Päiväaikaa on ollut vaikea saada sivutoimisia palokuntalaisia hälytyksiin, koska henkilöstö on kiinni omissa työtehtävissään. Näin ollen vakituinen henkilöstö on se ydinjoukko, joka apuun rientää hädän hetkellä. Pelastuslaitoksen ensivastetehtävien vaativuus on kasvanut sitä mukaa, kun sairaankuljetusyksiköiden määrä on vähentynyt. Palopuolen muiden tehtävien määrä ei ole laskenut. Lisäksi onnettomuusriskit ovat kasvaneet muun muassa lisääntyneen raskaan liikenteen määrän vuoksi VT 69 tiellä ja kansallispuiston kävijämäärän kasvaessa edelleen. 

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (Kuntalaki § 134). Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä
  • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Rautalammin kunnanvirastoon määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Rautalammin kunnan kunnanhallitus
Kuopiontie 11, 77700 Rautalampi
Sähköpostiosoite: rautalammin.kunta@rautalampi.fi
Puhelinnumero: 040 164 2000
Kunnanvirasto avoinna: ma – pe 09.00 – 15.00

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti ja se on tekijän allekirjoitettava. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan
  • oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja yhteystiedot

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätöss voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite. 

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Rautalammin kunnan neuvonnasta, Kuopiontie 11, 77700 Rautalampi, sposti: rautalammin.kunta@rautalampi.fi ja puhelin 040 164 2000. Kunnanvirasto on avoinna ma-pe klo 9-15.